V České republice je nevyžádaná pošta (spam) zakázána zákonem č. 147/2001 Z. z. o reklamě v platném znění, podle kterého § 3 odst. 7 „se reklama nesmí šířit automatickým telefonickým volacím systémem, telefaxem a elektronickou poštou bez předchozího souhlasu jejich uživatele, který je příjemcem reklamy „. Podle § 3 odst. 8 citovaného zákona „se reklama nesmí šířit adresně, pokud adresát doručení reklamy předem odmítá“. Vhazování letáků do schránek, přesto, že adresát oznámí, např. sdělením na schránce, že si nepřeje dostávat reklamní materiály, se rovněž považuje za porušení zákona o reklamě, jestliže se dá dokázat, kdo předmětné reklamní letáky do schránky vhodil. Navíc podle § 4 odst.. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu v platném znění poskytovatel služeb nesmí doručovat informace komerční komunikace elektronickou poštou, pokud si je příjemce služby předem nevyžádal. Dozor na dodržováním ustanovení zákona o reklamě i zákona o elektronickém obchodu vykonává Slovenská obchodní inspekce (dále jen ČOI).

Podle § 62 odst. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích (s účinností od 1.11.2011) pro účely přímého marketingu je dovoleno volání nebo používání automatických volací a komunikační systémy bez zásahu člověka, telefaxu, elektronické pošty včetně krátkých textových zpráv účastníkovi jen s jeho předchozím souhlasem, přičemž tento souhlas musí být prokazatelný. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.

Současně podle § 62 odst. 3 zákona č.. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích předchozí souhlas příjemce elektronické pošty podle výše uvedeného odstavce 2 se nevyžaduje pokud jde o přímý marketing vlastních obdobných výrobků a služeb osoby, jehož kontaktní informace na doručení elektronické pošty tatáž osoba získala v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb av souladu s tímto zákonem nebo se zvláštním předpisem. Příjemci elektronické pošty musí být poskytnuta možnost jednoduše a bezplatně kdykoliv odmítnout takové užívání kontaktních informací v době jejich získávání a při každé doručené zprávě pokud toto využití neodmítl. Je zakázAno zasílání elektronické pošty, ze které není známa totožnost a adresa odesílatele, na kterou by příjemce zaslat žádost o ukončení zasílání takových zpráv, a nabádání k návštěvě webového sídla v rozporu se zvláštním předpisem.

Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona patří do působnosti Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky. POBox 18, 810 06 Bratislava 16; e-mail: inspection@teleoff.gů.sk [1] ; web: www.teleoff.gů.sk [2] .

Zaslání i prvotního e-mailu, obsahujícího žádost o souhlas se zasíláním reklamních nabídek, může být považovAno za zaslání spam-u. V případě, že adresát žádným způsobem nereaguje (nezašle ani souhlasné ani zamítavé stanovisko), nelze to v žádném případě považovat za jeho automatický souhlas , protože absence nesouhlasu neznamená souhlas.

SOI neprovádí předběžné posuzování žádných textů reklamních zpráv. Posouzení korektnosti rozesílání reklamních zpráv probíhá až při výkonu kontroly, přičemž každý jednotlivý případ je posuzován samostatně.

Sdílej článek:

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.