Original article

Obchodné podmínky
  
Tyto obchodné podmínky platí při nákupu v internetovem obchode www.zapardrobnych.sk, kterého prevádzkovateľem je Ing. Lenka Schmidtová, se sídlem Malkovského 586, 199 00, Praha – Letňany, ČR, IČ: 01817922, DIČ: SK3120001599, email: info@zapardrobnych.eu.
 
Prevádzkovatel je platcem DPH na Slovensku.
 
Obchodné podmínky jsou súčastí uzavretej kúpnej zmluvy mezi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všechny zmluvné vzťahy jsou uzatvorené v súlade s právny poriadkem Slovenskej republiky. V případě, že je zmluvnou stranou spotřebitel, řídí se vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonem č. 40/1964 Z. z., občansky zákonník, zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotřebitela, 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího, zákonem č. 22/2004 Z. z., o elektronickem obchode, všechny v platnem znení. V případě, že je zmluvnou stranou podnikatel řídí se vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonem č. 513/1991 Z. z. v platnem znení.
  
Spotřebitelská zmluva je každá zmluva bez ohledu na právnu formu, kterou uzatvára dodavatel se spotřebitelem.
Predávajúci (dodavatel) je osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti nebo povolania nebo osoba konajúca v jej mene nebo na jej účet..
Kupujúci – spotřebitel je fyzická nebo, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania nebo povolania.
  
Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.zapardrobnych.eu, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „+ a zvolí počet kusů“. Po ukončení nakupovania zákazník vyplní informace potřebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, způsob doručení, způsob platby apod.) a objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednat“.
 
Objednávky uskutočnené prostřednictvím internetového obchodu www.zapardrobnych.eu[1] jsou záväzné. Odesláním objednávky kupujúci potvrdzuje, že se zoznámil a souhlasí s týmito obchodnými podmienkami, co zároveň potvrdí aktívnym odklikem před odesláním objednávky.
 
Návrhem na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie nabízíného zboží na internetovej stránke www.zapardrobnych.eu, zmluva vzniká odesláním objednávky kupujúcim a
prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vliv. Takto uzatvorenú smlouvu není možné jednostranne měnit (takto uzatvorenú smlouvu je možné měnit na základe dohody oboch strán).
 
Informace o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z těchto obchodných podmínek a kupujúci má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto skontrolovat, případně ji opravit.
 
Zmluva je uzatváraná v slovenskem jazyku, když tomu nebránia okolnosti na strane prodávajícího ani kupujúceho, je možné uzatvorit smlouvu v jiném, pro obe strany zrozumiteľnem, jazyku.
  
Ceny jednotlivých produktů jsou uvádíné včetně dane z pridanej hodnoty (DPH) a všech ostatných daní. Spotřebitel má možnost zoznámit se s lehotou, během které je predávajúci viazaný svojou ponukou včetně ceny.
 
Všechny akciové ceny platí do vypredania zásob, pokud při konkrétnem výrobku není uvedené inkdyž.
Konečná cena je uvádíná v objednávkovem formuláre tesne před odesláním objednávky, je uvedená včetně DPH, popřípadě všech ostatných daní a poplatků (balné, poštovné…), které musí spotřebitel pro získání zboží nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné predávajúcim jednostranne měnit.
  
Kúpnu cenu může kupujúci uhradit prevádzkovateľovi prostřednictvím:
▪            platba na dobírku
▪            převodem na účet
  
Zboží je doručovaný prostřednictvím Slovenské pošty nebo DPD.

V případě způsobu platby převodem na účet je zboží expedovaný najnedřív následující pracovný den po pripísaní částky na účet prodávajícího a spravidla doručený do dvou pracovných dní odo dne prijatia platby.
Když zboží skladem není, je označený pojmem „Vypredané“, nebo „Na dotaz“, v tomto případě je možné kontaktovat prodávajícího eemailem a informovat se o dostupnosti daného zboží. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lhůtu a po jej odsouhlasení ze strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva.   

 
Záručná doba je 24 měsíců a začína plynút od převzetí veci kupujúcim. Když je na predávanej veci, jej obale nebo návode k nej pripojenem vyznačená lhůta na použití, neskončí se záručná doba před uplynutím této lehoty.
 
Na žádost kupujúceho je predávajúci povinný poskytnút záruku písomnou formou (záručný list). Když to povaha veci umožňuje, postačí místo záručného listu vydat doklad o kúpe.
 
Záručný list obsahuje označenie prodávajícího (meno a příjmení, obchodné jméno nebo názů prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmínky, dĺžku záručnej doby a údaje potřebné na uplatnenie záruky. Když záručný list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
 
Vyhlásením v záručnem liste vydanem kupujúcemu nebo v reklame může predávajúci poskytnút záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmínky a rozsah této záruky určí predávajúci v záručnem liste.
 
Záruka se nevzťahuje na bežné opotřebenie, mechanické poškození apod.
  
Predávaná vec musí mít požadovanú, případně právnymi predpismi ustanovenú akost, množst ve, mieru nebo hmotnost a musí být bez vád, hlavně musí zodříct záväzným technickým normám. Když treba, aby se při užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, hlavně když se užívanie riadi návodem nebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámit, ibaže jde o pravidlá všeobecne známe. Když predávajúci nesplní tuto povinnost, je povinný nahradit kupujúcemu škodu, která z toho vznikla.
 
  
Kupujúci spotřebitel bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akost a množstvo produktu a v případě nezrovnalostí kontaktuje obratem prodávajícího na emailu info@zapardrobnych.eu. V případě, že je zásilka viditeľne poškodená už při preberaní od dopravcu, kupujúci zboží neprevezme, spíše s přepravcem protokol a o této skutočnosti informuje prodávajícího, za účelem dohodnutia Dalšího postupu
 
Když kupujúci neprevezme objednaný zboží bez riadneho odstúpenia od zmluvy nebo bez toho, že je zásilka viditeľne poškodená, je povinný zaplatit predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odesláním ve výšce 10 EUR.
  
Predávajúci zodpovedá za vady, které má predaná vec při prevzatí kupujúcim.
 
Když jde o vadu, kterou možno odstrániť, má kupujúci prá ve, aby byla bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstránit. Kupujúci může místo odstránenia vady požadovat výmenu veci, nebo když se vada týka jen súčasti veci, výmenu súčasti, když tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Predávajúci může vždy místo odstránenia vady vyměnit vadnú vec za bezvadnú, když to kupujúcemu nezpůsobí závažné ťažkosti.
 
Když jde o vadu, kterou nemožno odstrániť a která bráni tomu, aby se vec mohla riadne užívat jak vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci nebo má právo od zmluvy odstúpit. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, když jde síce o odstrániteľné vady, když však kupujúci nemůže pro opätovné vyskytnutie se vady po oprave nebo pro väčší počet vád vec riadne užívat. Když jde o jiné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  
Predávajúci je povinný určit způsob vybavenia reklamácie ihned, v zložitěch případech najnedřív do 3 pracovných dní odo dne uplatnenia reklamácie, v odůvodnených případech, hlavně když se vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku nebo služby, najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Po určení způsobu vybavenia reklamácie se reklamácia vybaví ihned, v odůvodnených případech možno reklamáciu zařídit i nedřív; vybavenie reklamácie však nesmie trvat dlhšie jak 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotřebitel právo od zmluvy odstúpit nebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
Doba od uplatnenia práva ze zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia nebo jej odůvodnené zamietnutie) se do záručnej doby nepočíta. V případě výmeny veci za novú, začína plynút nová záručná doba od jej převzetí.
 
Při uplatnení reklamácie spotřebitelem během prvých 12 měsíců od kúpy, může predávajúci zařídit reklamáciu zamietnutím jen na základe odborného posúdenia; bez ohledu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotřebitela vyžadovat úhradu nákladů na odborné posúdenie ani jiné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnút spotřebitelovi kópiu odborného posúdenia odůvodňujúceho zamietnutie reklamácie najnedřív do 14 dní odo dne vybavenia reklamácie.
 
Při uplatnení reklamácie spotřebitelem po 12 měsícoch od kúpy, když ji predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviest, komu může spotřebitel zaslat výrobok na odborné posúdene. Když je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, jak i všechny ostatné s tím súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohledu na výsledok odborného posúdenia. Když spotřebitel odborným posúdením preukáže zodpovednost prodávajícího za vadu, může reklamáciu uplatnit znova. Během vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotřebitelovi uhradit do 14 dní odo dne znova uplatnenia reklamácie všechny náklady vynaložené na odborné posúdenie, jak i všechny s tím súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnut.
 
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručit spotřebitelovi ihned, když není možné potvrdenie doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, najnedřív však spolu s dokladem o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie se nemusí doručovat, když spotřebitel má možnost preukázat uplatnenie reklamácie jjjjjiným způsobem.
 
V případě uplatnenia reklamácie, sťažnosti nebo podnetu, zašle spotřebitel zboží zabalený do obalu vyhovujúceho přeprave spolu s popisem vady a kópiou dokladu o kúpe (případně záručným listem, když byl vydaný) na adresu prodávajícího a informuje ho o odeslání eemailem na adresu info@zapardrobnych.eu:
 
Peter Schmidt
Hlavná 125
930 06  Ňárad
info@zapardrobnych.eu

  
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladů, které mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv ze zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).
  
Spotřebitel je oprávnený bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dne převzetí zboží nebo odo dne uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lhůta na odstúpenení zachovaná, když je prejav vôle spotřebitela na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najnedřív poslední den lehoty.
 
Spotřebitel je oprávnený odstúpit od zmluvy, které predmetem je dodanie zboží, i před začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
Odstúpením spotřebitela od zmluvy se zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytovaní služby, vrátit spotřebitelovi najnedřív v lhůtě 14 kalendárnych dní odo dne odstúpenia od zmluvy (nie však před tím, jak je predávajúcemu doručený zboží, nebo jinak jeho zaslání spotřebitelem preukázané) cenu zaplatenú za zboží nebo za službu nebo preddavok, který spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v súvislosti s objednaním zboží nebo služby (včetně poštovného, nákladů na dopravu, dodanie apod., které kupujúci zaplatil pro doručení zboží k nemu).
Predávajúci není povinný uhradit spotřebitelovi dodatočné náklady, když si spotřebitel výslovne zvolil jiný způsob doručení jak najlacnejší způsob doručení nabízíný predávajúcim. Náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitel jen v tem případě, když výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebyl vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobírku, takéto zásilky nebudou prevzaté) spotřebitel na adresu pro odstúpenie od zmluvy a prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formulára na odstúpenie a zároveň je spotřebitel povinný najnedřív do 14 kalendárnych dní odo dne odstúpenia zaslat zboží zpět na adresu:
 
Peter Schmidt
Hlavná 125
930 06  Ňárad
info@zapardrobnych.eu

 
V případě, že spotřebitel odstúpi od zmluvy prostřednictvím emailu nebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihned po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnút mu o tem potvrdene.
 
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia důvodu (14 kalendárnych dní od převzetí zboží), je spotřebitel oprávnený vyskúšat zboží v rámci zaobchádzania potřebného na zistenie vlastností a funkčnosti zboží, v opačnem případě je spotřebitel zodpovedný za snížení hodnoty zboží. Predávajúci vráti spotřebitelovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lhůtě rovnakým způsobem platby, kterým spotřebitel zaplatil pro získání zboží nebo služby, nebo jjjjjiným způsobem platby na základe dohody se spotřebitelem.  
 
 Vzhledem k tomu, že v případě odstúpenia se zmluva od začiatku ruší, vrátia nebo nahradia si zmluvné strany všechny vzájomne poskytnuté plnenia. Při vrátení zboží se zníženou hodnotou v důsledku zaobchádzania s ním jjjjjiným způsobem, než aký je potřebný na zisteneního povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovat vůči spotřebitelovi náhradu takto způsobenej škody.
  
Když se predávajúci a spotřebitel nedohodnú in když, spotřebitel nemůže odstúpit od zmluvy, které predmetem sú:
 

 1. poskytnutie služby, když se jej poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnem poskytnutí služby, a když došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj zboží nebo poskytnutie služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančnem trhu, který predávajúci nemůže ovlivnit a ku kterému může dôjst během plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj zboží zhotoveného podle osobitných požiadaviek spotřebitela, zboží vyrobeného na mieru nebo zboží určeného osobitne pro jedného spotřebitela, d) predaj zboží, který podlieha rychlému zníženiu akosti nebo skaze,
 1. predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní porušený,
 2. predaj zboží, který může být vzhledem na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s jjjjjiným zbožíem,
 3. predaj alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, přičemž ich dodanení možné uskutočnit najdřív po 30 dnech a ich cena závisí od pohybu cen na trhu, které predávajúci nemůže ovlivnit,
 4. vykonanie naliehavých opráv nebo údržby, o které spotřebitel výslovne požiadal prodávajícího; to neplatí pro zmluvy o službách a zmluvy, kterých predmetem je predaj iného zboží jak náhradných dielů potřebných na vykonanie opravy nebo údržby, když boli uzavreté během návštevy prodávajícího u spotřebitela a spotřebitel si tyto služby nebo zbožíy dopředu neobjednal,
 5. predaj zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, kníh nebo počítačového softvéru predávaných v ochrannem obale, když spotřebitel tento obal rozbalil,
 6. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnem a predaj kníh nedodávaných v ochrannem obale,
 7. poskytnutie ubytovacích služeb na jiný jak ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutie stravovacích služeb nebo poskytnutie služeb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podle které se predávajúci zaväzuje poskytnút tyto služby v dohodnutem čase nebo v dohodnutej lhůtě,
 8. poskytovanie elektronického obsahu jinak jak na hmotnem nosiči, když se jeho poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

   
Kupujúci je povinný uvádít osobné údaje zhodujúce se se skutočností, úplné, pravdivé a presné, přičemž v případě akejkoľvek zmeny osobných údajů takovouto zmenu oznámi (bezodkladne, když je toto rozhodné pro splnenie objednávky) eemailem nebo písomne, nebo takovouto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.
  
Informace o zákazníkoch jsou spracovávané v súlade se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajů, v platnem znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Souhlasu se spracovaním osobných údajů“ před odesláním objednávky, souhlasí se spracovaním a zhromažďovaním osobných údajů v databáze prevádzkovateľa; tento souhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesouhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo na email info@zapardrobnych.eu Osobné údaje kupujúcich prevádzkovatel nepredáva žádnéj ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, kterým jsou osobné údaje predávané za účelem splnenia objednávky, teda doručení zboží kupujúcemu.
  
Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadane.
   
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovatele je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpekterát SOI pro Trenčiansky kraj, A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, Odbor výkonu dozoru a právny odbor, tel. č. : 046/5422 771, fax. č.: 046/ 5420 685.  
 
Odkaz pro podávanie podnetů a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie[2][3]podnetov[4]staznosti[5][6]navrhov[7][8]a[9]ziadosti.so[10]i
  
Tyto obchodné podmínky platí v znení uvedenem na internetových stránkach www.zapardrobnych.eu v den odoslania objednávky kupujúcim, který ich bezvýhradne prijíma, co taktéž potvrdí odklikem před odesláním objednávky.
 
Prevádzkovatel si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmínek.
 
Tyto obchodné podmínky nadobúdají účinnost dne 23.02.2016
 
Tyto obchodné podmínky boli konzultované občanskym združením
SOS – ochrana spotřebitela (www.ochrana-spotřebitela.sk),
které je prevádzkovateľem internetovej stránky www.obchodne-podmínky.sk.
Toto potvrdzuje udelený certifikát a logo SOS.
V případě jakýchkoli nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami můžete SOS kontaktovat na info@obchodne-podmínky.sk.
 
Autorské práva jsou vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotřebitela o.z.
  
 

References

 1. ^ www.zapardrobnych.eu (www.zapardrobnych.eu)
 2. ^ http://www.soi.sk/sk/Podavanie (www.soi.sk)
 3. ^ (www.soi.sk)
 4. ^ podnetov (www.soi.sk)
 5. ^ staznosti (www.soi.sk)
 6. ^ (www.soi.sk)
 7. ^ navrhov (www.soi.sk)
 8. ^ (www.soi.sk)
 9. ^ (www.soi.sk)
 10. ^ ziadosti.so (www.soi.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.