Original article

SITA |

Poslanci košického mestského zastupiteľstva v pondělí schválili predloženie žádosti Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) o poskytnutie nenávratných finančných prostriedků na projekt Obnova vozového parku električiek Dopravného podniku mesta Košice.

Projekt ráta s nákupum 28 električiek za 40,572 milióna eur, požadovaná výška nenávratného príspevku je 38,543 mil. eur, spolufinancovanie košického dopravného podniku přesáhne dva milióny eur. Predkladaný projekt je v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva ze septembra minulého roka. Poslanci návrh schválili bez rozpravy.

Rozpočet vychádza z výsledků verejného obstarávania, které se uskutočnilo vlani. Predmetem zákazky je nákup 23 električiek a Dalších maximálne 23 jednosmerných mestských električiek s využitím opčného práva. V elektronickej akcii byla vybraná jak najlepšia nabídka od spoločnosti PRAGOIMEX a.s., Česká republika. Spoločnost dodá minimálne 23 kusů električiek VARIO LF 2plus v cene 1,449 mil. eur za jedno vozidlo bez DPH. Kúpnu smlouvu podpísali obe zmluvné strany 12. februára a nadobudne účinnost dňem účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku mezi DPMK, a.s. a ministerstvem dopravy.

Realizáciou projektu se podstatne zvýši prevádzková a technická kvalita i prostredie pro cestujúcich, co výrazne prispeje k naplneniu ciele zvýšit konkurencieschop­nost električkovej dopravy. Zvýši se bezpečnost dopravy, komfort cestujúcich, plynulost prevádzky a přepravná rychlest, zníži se hlučnost, vibrácie, poruchovost a náklady na údržbu. Súčasne realizácia projektu umožní pokračovat v budovaní integrovaného dopravného systému v meste Košice. Projekt bude mít pozitívne dopady i na hospodárenie DPMK, hlavne na úspory nákladů na údržbu, ale též predpokladaným nárastem tržieb za zvýšený počet cestujúcich.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnost, je zapísaný v Obchodnem registri SR od 11. januára 1995. Prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Zakladateľem spoločnosti je mesto Košice. Akciová spoločnost byla založená na základe rozhodnutia zakladatele v súlade se zakladateľskou listinou z 25. mája 1994. Spoločnost nesie súčasný názů od októbra 1999, predtým se volala Dopravné podniky mesta Košice, akciová spoločnost.

Súvisiace články:

přepravna spolocnost – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.