„Vymáhání práva v
podnikatelských vztazích“ JUDr. Ján Havlát, advokát,
Advokátní kancelář Havla & PARTNERS
© 2011

Vymáhání práva v
podnikatelských vztazích
JUDr. Ján Havlát, advokát,
Advokátní kancelář Havla & PARTNERS
© 2011 | Studie 1/64
Studie
Vymáhání práva v podnikatelských vztazích
VypracovAno pro Národní agenturu pro rozvoj malého a středního podnikání
Bratislava, 25. březen 2011 | Seznam použitěch značek a zkratek 2/64
Seznam použitěch značek a zkratek
Ústava ČR Ústava České republiky č.. 460/1992 Sb. ve znění pozdějších ústavních
zákonů
OSP Zákon č.. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů
OSR Zákon č.. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů
EP Zákon č.. 233/1995 Sb z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti ve znění
pozdějších předpisů
OZ Zákon č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
OBZ Zákon č.. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
ZKR Zákon č.. 7/2005 Z.z. o konkurzu a restrukturalizaci ve znění pozdějších
předpisů
ZRK Zákon č.. 244/2002 Z.z. o rozhodčím řízení ve znění pozdějších
předpisů
Zem Zákon č.. 420/2004 Z.z. o mediaci ve znění pozdějších předpisů
MSP Malé a střední podniky | Obsah 3/64
Obsah
Úvod a základní východiska 5
I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo …………………………………………………………………………. 8
1. Úvod 8
2. Stanovení lhůt pro opravu nebo doplnění žaloby a součinnost soudu při vyšetřovacím
důkazu ……. 9
3. Zavedení koncentrační zásady při dokazování (tj. lhůty pro označení všech důkazů a
vylíčení rozhodujících skutečností) 10
4. Omezení důvodů soudu odročit jednání, resp. odročit ho výhradně na nejbližší pracovní
den jako účinný prostředek proti obstrukcím účastníka …………………………………………………. 14
5. Stanovení lhůt pro rozhodnutí soudu v obchodních věcech (obdoba 6 měsíční lhůty v OSP
na vydání rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé) ……………………………………………………… 17
6. Stanovení povinnosti vrácení (části) soudního poplatku při překročení stanovené lhůty pro
rozhodnutí 17
7. Upřednostnění doručování listin účastníkům soudními doručovateli ve spojení se zkrácením
odběrných 18
8. Soudcovské právo a dotváření (výklad) práva konstantní judikaturou – zamezení vznikání
nepreskúmateľných a nepřesvědčivých rozhodnutí ……………………………………………………………………… 21
9. Zavedení institutu asistenta soudce na okresních a krajských soudech ……………………………………….. 23
10. Detailní elektronický rozpis soudních jednání ………………………………………………………………….. 23
II. Konkursní, restrukturalizační a exekuční řízení ……………………………………………………………….. 25
III. Rozhodčí řízení (arbitráž) a civilní mediace ……………………………………………………………… 35
IV. Obchodní zákoník a změny ostatních předpisů hmotného práva týkajících se MSP …………… 42
1. Rozšíření ex lege omezení při zakládání společností osobami, které přivedly jiné společnosti
do konkurzu 42
2. Zavedení solidární odpovědnosti společností tvořících jednu obchodní skupinu (v rámci
vytvoření právní úpravy tzv.. Koncernů) ………………………………………………………………………… ………. 43
3. Zvýšení transparentnosti obchodních vztahů o doplnění povinně zveřejňovaných údajů
v Obchodním rejstříku o čisté obchodní jmění společnosti ve spojení s důrazným ukládáním sankcí
Obchodním rejstříkem za neuložení účetní závěrky společnosti do Sbírky listin ……………………… .. 43
4. Zavedení státem pořádaného centrálního registru dlužníků …………………………………………….. 46 | Obsah 4/64
5. Odměňování podnikatelů neregistrovaných v centrálním registru dlužníků formou daňových
nebo odvodových bonusů 47
6. Zvýšení rozsahu ručení společníků ve společnosti s ručením omezeným ………………………………. 48
7. Zavedení osobní odpovědnosti osob za nevypořádané závazky společnosti, kterou soud
vymazal z Obchodního rejstříku ex officio …………………………………………………………………………… ………… 48
8. Rozšíření odpovědnosti statutárních orgánů a správa společnosti (Corporate Governance) ……. 50
9. Zpřísnění zákonných sankcí vůči dlužníkovi v případě jeho prodlení s plněním finančních
závazků 51
10. Zabezpečení plateb v obchodním styku prostřednictvím Escrow účtu …………………………………… 52
11. Snížení daňového zatížení věřitelů, jejichž pohledávky nebyly uhrazeny včas ………………….. 53
12. Nestabilita a nejednoznačnost zákonů ………………………………………………………………………….. 53
13. Nedostatečný počet a časté personální pohyby v počtu soudců …………………………………………. 56
Úvod a základní východiska
Zlepšení podnikatelského prostředí schválila vláda České republiky jako jednu ze svých
programových priorit usnesením č. 505 z 28. července 2010 k návrhu Programového prohlášení vlády
ČR. Podle Programového prohlášení Vlády ČR
1
na období let 2010 – 2014, kvalita právních
předpisů, úroveň vymahatelnosti práva, způsob fungování úřadů a soudů ovlivňují život,
každého člověka, přičemž vláda České republiky zároveň kriticky uvádí, že současná situace v
justici, nízká úroveň vymahatelnosti práva, stav korupce a klientelismu, jakož i způsob a metody
vládnutí vytvořili na Slovensku atmosféru všeobecné nedůvěry vůči státním institucím, soudem a
soudcům a právnímu státu.
Vláda České republiky tímto reagovala, na více národních
2
i mezinárodní analýzy a studie
3
týkající se kvality podnikatelského prostředí na Slovensku . Z uvedených analýz totiž téměř
jednomyslně vyplynulo, že největšími nevýhodami tohoto prostředí v porovnání s jjjjjjinými
zeměmi světa jsou nízká vymahatelnost práva na jedné straně a vysoká míra klientelismu
a korupce na druhé straně.
Podle výsledků studie Světové banky „Doing Business 2011“
4
, zaměřené na objektivní měření
právní úpravy pro malé a střední podniky (dále jen „MSP“
5
) a jejich vynutitelnosti v 183 státech
světa, dosáhnou MSP v České republice vydobytí smluvního závazku v průměru až za 565
dní, což stačilo na 71. místo v celkovém hodnocení zemí. Z toho 90 dní zabírá podání žaloby
a první procesní úkony (přijetí návrhu a doručování protistraně), dále období 365 dnů pro
samotné řízení před soudem po vynesení konečného rozhodnutí (včetně odvolacího
řízení) a 110 dní na dobrovolné či nucené vydobytí povinnosti uložené soudem. Výsledky

1
Programové prohlášení Vlády ČR na období let 2010 – 2014, dostupné na:
http://www.vlada.gů.sk/data/files/6257.pdf [18.3.2011]
2
Pohled podnikatelů a manažerů na překážky podnikání v ČR vypracovány Podnikatelskou aliancí Slovenska,
Bratislava 8. červen 2010.
3
Publikace Doing Business 2011, Světová banka, 2010, dostupné na: http://www.doingbusiness.org/reports/doingbusiness/doing-business-2011 [18.3.2011], nebo publikace Zpráva o globální konkurenceschopnosti 2011 – 2011, Světové
ekonomické fórum, 2010, dostupné na: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
[18.3.2011].
4
Dostupné na: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia/enforcing-contracts/ [18.3.2011]
5
Pro určení MSP tvoří základ definice pojmu podnik uvedená v doporučení Evropské komise 2003/361/ES z 6.5.2003 o
definici mikro, malých a středních podniků. Definice je platná od 1.1. 2005, a byla převzata do Přílohy č.. 1 Nařízení Komise
(ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 o prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem podle článků 87 a 88
smlouvy. S definicí MSP se setkáváme v slovenská právním řádu od roku 1995 přijetím zákona č.. 100/1995 Sb z. o státní
podpoře MSP. Tento zákon byl s účinností od 1. ledna 2000 nahrazen novým zákonem č. 231/1999 Sb z. o státní podpoře. | Úvod a základní východiska 6/64
tohoto projektu odhadují náklady vymožení až na 30% hodnoty pohledávky, z čehož 14%
představují náklady na právního služby, 6% soudní poplatek a 10% náklady na samotné
vydobytí.
V projednávané studii „Doing Business 2011“ se v kategorii „Vymáhání smluvních závazků“
Slovenská republika v rámci států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
umístila na 25. místě
6
.
I níže grafem znázorněno první výsledky průzkumu „Pohled podnikatelů a manažerů na
překážky podnikání v ČR“ ukázaly, že až 85% podnikatelů a manažerů
7
označuje nízkou
vymahatelnost práva v občanském soudním řízení za rozhodující nebo vážnou překážku
podnikání na Slovensku.
Zdroj: Pohled podnikatelů a manažerů na překážky podnikání v ČR, 2010
Závěrem úvodní části uvádíme, že tato studie se v dalším dělí na 4 kapitoly, které lze
rozdělit do dvou hlavních částí.

6
Dostupné na: http://www.doingbusiness.org/Rankings [18.3.2011]
7
Podnikatelská aliance Slovenska. Pohled podnikatelů a manažerů na překážky podnikání v ČR. Bratislava, 2010,
[18.3.2011] Dostupné na: http://www.alianciapas.sk/menu_projekty_sspp_2010_bariery_podnikania.pdf | Úvod a základní východiska 7/64
První část, kterou tvoří první, druhá a třetí kapitola, obsahuje analýzu současného stavu
a navrhované změny v procesních řádech, zejména v občanském soudním řádu, zákoně
o konkursu a restrukturalizaci, zákoně o rozhodčím řízení av zákoně o mediaci.
Druhá část, kterou představuje čtvrtá kapitola, obsahuje analýzu hmotného práva upravujícího
postavení MSP v České republice, zejména obchodního zákoníku, a navrhované změny
v této právní úpravě.
Na závěr uvádíme shrnutí klíčových doporučení, ke kterým jsme dospěli, ao kterých jsme
přesvědčeni, že zlepší vymahatelnost práva pro MSP nebo alespoň přispějí ke zmírnění následků
současného stavu nízké vynutitelnosti práva v podnikatelských vztazích. | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 8/64
I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo
1. Úvod
Slovenská republika začala po společenských změnách v roce 1989 vytvářet ekonomický model
tržního hospodářství. Jedním z nepsaných pravidel tohoto modelu je i zásada, že „Čas jsou
peníze“ („Time is money“), jjjjjjinými slovy: míra úspěchu a výsledku procesu v tržní ekonomice
a zejména v podnikatelském prostředí je výrazně podmíněna délkou jeho trvání.
Tímto změněným potřebám společnosti se bohužel jen velmi pomalu přizpůsobila soudní moc
v České republice. Jak uvádí Valko „Na veřejnosti panuje oprávněný pocit, že [slovenský
soudnictví] není nezávislé, že se občan těžko nebo vůbec nemůže domoci spravedlnosti, že často,
a to nejednou ve veřejně známých případech je právo nevykonatelné nebo se obchází různými
obstrukce, že soudy používají v různých případech odlišné kritéria posuzování a že soudy jsou
jen v malé míře nástrojem k odstranění korupce „
8
.
Hlavním úkolem soudů by přitem zejména v obchodních věcech měla být rychlá a účinná pomoc při
prosazování žalobních práv (nároků)
9
podnikatelů proti odporující vůli povinného subjektu.
Uvedená rychlost a účinnost (efektivita) přitem hraje ve zvýšené míře významná roli při
vyřizování obchodněprávního agendy, kde platí uvedené a známé „Time is money“, protože
liknavost soudů vede často k druhotné platební neschopnosti MSP, a někdy může mít až
likvidační účinky.
Proto považujeme vhodně zorganizován soudní systém a přiměřeně nastavené procesní
pravidla za základní podmínky pro to, aby soudy netvořily bariéru zvyšování současné nízké
úrovně dodržování práv MSP na Slovensku, ale naopak aby tyto bariéry pomáhali účinně
odstraňovat.
Z dostupných statistických údajů vyplývá, že v roce 2009 bylo na okresní soudy v České

8
Válka, E.: Reforma soudnictví v České republice, Bratislava: Konzervativní institut MR Štefánika, 2006, s.. 5
9
luby, Š.: Výběr z díla a myšlenek, Bratislava: ASPI Edition, 1998, s.. 221, s. 226 – 228 | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 9/64
republice celkově doručených v trestní a občanskoprávní (včetně obchodní) agendě 293.588
podání, což představuje nárůst oproti roku 2008 o 6.063 podání.
10
V obchodní agendě vzrostl
počet nevyřízených věcí v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 o 1.303 podání. V rámci
obchodní agendy byl přitem zaznamenán i pokles nevyřízených podání o 2.630, avšak jen
při zkrácených řízeních (platební rozkazy a rozkazy k plnění). V odvolacím řízení došlo
v roce 2008 na krajské soudy 5.322 odvolání proti rozhodnutím okresních soudů v obchodních
věcech, což je o 529 více než v roce 2008. Exekutoři v České republice vybavili v roce 2009
spolu 179.330 exekucí, což znamená oproti roku 2008 pokles o 16.168 vybavených exekucí.
Nevyřízených exekucí ke konci roku 2009 bylo už 1.633.690, což oproti roku 2008 představuje
nárůst o dalších 224.450 nevyřízených exekucí.
Jak vyplývá z výše uvedených statisticky zjištěných údajů, jedním z hlavních cílů zvýšení
vynutitelnosti práva v podnikatelských vztazích by mělo být zrychlení občanského soudního
řízení. Stanovení lhůt v občanském soudním řízení, tak jak to určuje § 172 odst.. 8 OSP: „Pokud
navrhovatel předloží spolu s návrhem na zahájení řízení platební rozkaz na tiskopise vydaném
podle vzoru uvedeného ve zvláštním předpise a na vydání platebního rozkazu jsou splněny zákonem
stanovené podmínky a je zaplacen soudní poplatek, soud vydá platební rozkaz nejpozději do
deseti pracovních dnů od splnění těchto podmínek „, má pozitivní vliv na pokles
nevyřízených věcí v obchodní agendě v zkrácených řízeních, což dokazuje výše uvedená
statistika.
2. Stanovení lhůt pro opravu nebo doplnění žaloby a součinnost soudu při vyšetřovacím
důkazu
Současný stav a právní úprava
Náležitosti podání (žalobního návrhu) vymezuje § 42 odst.. 3 OSP. V případě, že účastník předloží
nesprávný, neúplný nebo nesrozumitelný návrh, soud ho vyzve, aby ho v soudem stanovené (ne
kratší než 10 dnů) doplnil nebo opravil, jinak podání odmítne. Vzhledem k tomu, že se jedná
o soudcovskou lhůtu, účastníci řízení nejsou nuceni na výzvu soudu reagovat promptně, Čo

10
Statistická ročenka Ministerstva spravedlnosti ČR, 2009, [18.3.2011] dostupné na:
http://www.justice.gů.sk/h.aspx?pg=r30&htm = http://www.justice.gů.sk/stat/10/index.htm | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 10/64
prodlužuje stadium řízení před vytvořením prvního slyšení.
Navrhovaná změna
Navrhujeme zavedení zákonné 15 denní lhůty na opravu nebo doplnění návrhu (§ 42 odst.. 3
OSP), tak na doplnění vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů k prokázání
svých tvrzení (návrhy na provedení dokazování) v obchodních věcech (§ 120 odst.. 4 OSP) t když,
aby soudy po jejím uplynutí mohli bez dalšího podání podle § 43 odst.. 2 OSP odmítnout.
Navrhovaná 15-denní lhůta vychází z obvyklé lhůty stanovené pro podání odvolání
v občanském soudním řízení (§ 204 odst.. 1 OSP), nebo podání námitek proti odmítnutí
provést zápis navrhovaných údajů do obchodního rejstříku podle zákona č. 530/2003 Sb
o obchodním rejstříku (§ 8 odst.. 5).
Výjimku z výše uvedeného postupu soudu by tvořily případy tzv.. informačního deficitu žalobce,
při níž by soud vykonával úkony týkající se (i) vysvětlovací povinnosti osoby, která prvotně není
je zatížena důkazním břemenem, a (ii) institut vyšetřovacího důkazu (obdoba angloamerického
institutu „discovery“). Vysvětlovací povinnost je institut, který řeší nedostatek informací
účastníka, který by jinak nemohl formuloval skutkové tvrzení. Vyšetřovací důkaz řeší situace,
když účastník má sice k dispozici dostatečně určité tvrzení, ale nemůže bez vlastní viny svými
silami zajistit důkaz, který by jeho tvrzení podpořil.
Pro uplatnění povinnosti součinnosti při překonávání informačního schodku by musely být splněny
tyto předpoklady:
a) skutečnost nebo důkaz může soud objektivně zajistit.
b) účastník předložil tzv.. opěrné body, tedy osvědčil, že existuje logický a dosavadními
skutkovými zjištěními podložený důvod se domnívat, že navržené zajištění
skutečnosti nebo důkazu povede k zajištění ním předpokládaných faktů.
3. Zavedení koncentrační zásady při dokazování (tj. lhůty pro označení všech
důkazů a vylíčení rozhodujících skutečností) | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 11/64
Současný stav a právní úprava
Podle současné právní úpravy se dokazování provádí nejpozději do vyhlášení rozhodnutí ve
věci samé (§ 120 odst.. 4 OSP). V tomto směru existují v občanském soudním řádu výjimky ve
věcech na ochranu osobnosti podle OZ, ve věcech ochrany podle předpisů
o sdělovacích prostředcích, ve sporech vyvolaných nebo souvisejících s konkurzem
a restrukturalizací, o základě věci ve sporech o ochranu hospodářské soutěže, o základu věci
ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nesmírně-soutěžním jednáním, o základu věci
ve sporech z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství, ve kterých mají účastníci
řízení povinnost popsat rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k prokázání
svých tvrzení nejpozději do skončení prvního jednání (§ 118a OSP).
Navrhovaná změna
Doporučujeme rozšířit tzv.. zákonnou o spojení zásadu na všechna řízení podle vzoru českého
civilního řízení. Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., Kterým se mění OSR.
V důvodové zprávě je novela OSR označena jako souhrnná a to vzhledem k tomu, že v souladu s
dlouhodobým cílem zlepšení efektivnosti justice mění hned několik oblastí právní úpravy
civilního procesu. Nástrojem k soustředění a zefektivnění řízení pokud urychlenému rozhodnutí
ve věci je mimo jiné i tzv.. zásada koncentrace řízení.
Česká úprava koncentrace řízení (§ 118c OSR), obecně představuje vytvoření časového
prostoru účastníkům řízení, ve kterém musí splnit povinnost tvrzení a důkazní povinnost.
Časové omezení je zpravidla dAno ukončením prvního slyšení, věcné omezení je
určené zákonným výpočtem věcí, v nichž se uplatňuje vysoký společenský zájem na efektivním
a rychlém řízení, resp. rozhodnutí (v České republice § 118a OSP). To je tzv.. zákonná
koncentrace řízení. Zákonná koncentrace řízení byla naproti tomu v České republice nejen
zachována, ale od 1. července 2009 se uplatní již ve všech řízeních. Možnost přihlédnout k později
uvedeným skutečnostem a označeným důkazem zůstává zachována pouze na případy, kdy půjde o
skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož io skutečnosti | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 12/64
nebo důkazy které účastníci uvedli poté, Čo byl některý z nich vyzván k doplnění
rozhodujících skutečností.
Na základě uvedeného navrhujeme zavést povinnost předložení návrhů na další dokazování
v tzv.. přípravném řízení například 20 dní před vytčeným termínum jednání t když, aby soud
mohl rozhodnout věc na 1. jednání.
Pro lepší ilustraci uvedeného návrhu předkládáme v následujícím přehled průběhu současného
Slovenská občanského soudního řízení v prvním stádiu od podání žaloby až po prvé
jednání ve věci:

VYSVĚTLIVKY
Podání návrhu
Pravomoc, příslušnost
Podmínky řízení
Zaplacení soudního
poplatku
Odstranění vad
podání
Zastavení ,
Postoupení věci, Předložení
nadřízenému soudu
Ukončení věci
Zastavení,
přerušení řízení
Zastavení řízení
Odmítnutí řízení
pro vady
Zvážení vydání
platebního rozkazu
Právní moc
platebního
rozkazu
Platební rozkaz
Platební rozkaz nebyl
vydán
Odpor proti
platebnímu
rozkazu
Pokračování v řízení
Rozhodování,
posouzení
podmínky
Postup ve věci
Výzva soudu k předložení
všech důkazů před prvním
jednáním s poučením
o koncentraci řízení
Navrhovaná změna | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 13/64

Výzva podle
§ 114 odst.. 3 OSP
Zvážení výzvy k
vyjádření podle
§ 114 odst.. 3 OSP
Odpor proti
platebnímu
rozkazu
Nařízení
jednání
Rozsudek pro
uznání
Výzva podle § 114 odst.. 3
OSP nevydané
Účastníkovi
nebylo
doručeno
Zaslání žaloby na
vyjádření
Pátrání po
pobytu, nebo
opakované
doručování
Účastník se
nevyjádřil
Ustanovení
opatrovníka,
vyjádření
opatrovníka
Účastník se vyjádřil
Účastník se vyjádřil
Doručení vyjádření,
resp. repliky stranám | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 14/64
4. Omezení důvodů soudu odročit jednání, resp. odročit ho výhradně na nejbližší
pracovní den jako účinný prostředek proti obstrukcím účastníka
Současný stav a právní úprava
Soudy mají podle § 6 OSP v řízení postupovat v součinnosti se všemi účastníky řízení t když, aby
ochrana práv byla rychlá a účinná. Soud pokračuje v řízení, i když jsou účastníci nečinní. Li řádně
předvolaný účastník nedostaví k jednání ani nepožádal z důležitého důvodu o odročení,
může soud věc projednat v nepřítomnosti takového účastníka; přihlédne přitem na obsah spisu
a dosud provedené důkazy (§ 101 odst. . 2 OSP). Podle § 119 OSP jednání může odročeno jen
z důležitěch důvodů, které musí být sděleny, což znamená, že by mělo jít o výjimečné případy,
přičemž ukončení dokazování a následné vynesení rozsudku by mělo v zásadě uskutečnit
hned na prvním jednání. Praxe však udělala z této výjimky spíše zásadu, a rozhodování
obchodních věcí na prvním jednání je spíše raritou než pravidlem. Zároveň se v drtivé
většině případů odročit na termín, který je od toho předchozího vzdálen několik
měsíců hraničících někdy až s obdobím 1 roku.
Navrhovaná změna
Z praxe advokátů, jakož i praxe zahraničních soudů např. v trestních věcech v sousedním Rakousku
doporučujeme, aby měli soudy povinnost projednat a rozhodnout věc na prvním jednání, přičemž
důvodem odročení by vzhledem k navrhované zákonnou o spojení zásadu v rámci
přípravného řízení měla být nemožnost projednat věc v rámci jednoho pracovního dne z tzv..
objektivních překážek, zejména pokud z časového hlediska nebude možné během jednoho
pojednávacieho dne provést všechny navržené důkazy, apod.. S ohledem na navrhovanou
o spojení zásadu navrhujeme stanovit možnost odročení jednání jen na následující
pracovní den a to i opakovaně až do rozhodnutí ve věci samé.
Zároveň navrhujeme precizně právo účastníka nedostavil se k jednání z důležitěch
důvodů t když, aby se nezneužíval institut pracovní neschopnosti, nebo jjiné. V případech potvrzení
lékařů o pracovní neschopnosti navrhujeme zavést mechanismus účinné kontroly a následné
sankce ze strany soudu v případě prokázaného zneužití lékařského potvrzení o údajné
pracovní neschopnosti účastníkům řízení. V současnosti se totiž soud spoléhá, ​​že předložené | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 15/64
potvrzení lékaře je věcně správné, přičemž jeho kontrola je omezena na evidenci, kterou lékař
následně zasílá příslušné zdravotní pojišťovně. Jako prevenci proti zneužívání uvedených
potvrzení navrhujeme stanovení povinnosti lékaře zaslat uvedeno potvrzení ihned po
poskytnutí lékařské péče účastníkovi řízení emailovou poštou na příslušný soud.
Současně by měl lékař uvést svůj kontakt pro případ, že by soud chtěl uvedeno potvrzení dále
prozkoumávat.
Uvedený návrh prezentujeme na následujícím grafu popisujícím přehled průběhu současného
Slovenská občanského soudního řízení v druhém stadiu od otevření jednání do
vyhlášení rozsudku ve věci samé: | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 16/64

Přítomnost účastníků Rozsudek pro
zmeškání
Pokus o smír,
předběžná stanoviska
účastníků
Rozsudek pro
uznání
Přerušení řízení nebo
odročení za účelem
dohody
Smír, zastavení
řízení pro zpětvzetí
žaloby
Seznámení
s výsledky přípravy
řízení
Přednes žaloby
a stanoviska žalovaného
Sporné a nesporné
skutečnosti
Dokazování
Další účastnické návrhy
na doplnění
dokazování
Otevření jednání
Poučení podle § 120
odst.. 4 OSP
Ukončení dokazování
Závěrečná návrhy
Rozsudek
Soud provede důkazy předložené
účastníky do prvního
jednání, výjimečně provede
důkazy předložené na prvním
jednání. Výjimečné
odročení jednání za
účelem doplnění dokazování
vždy jen na další pracovní den až
do ukončení dokazování. | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 17/64
5. Stanovení lhůt pro rozhodnutí soudu v obchodních věcech (obdoba 6 měsíční
lhůty v OSP na vydání rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé)
Současný stav a právní úprava
Podle § 176 odst.. 3 OSP platí, že ve věcech péče soudu o nezletilé rozhodne soud bez
zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců ode dne zahájení řízení. Jak vyplývá
z předchozích statistik, průměrná délka řízení je 90 (přípravné řízení) plus 365 dní
(samotné řízení včetně odvolacího řízení), tj. spolu 455 dní. Ve složitějších případech, jakými
projednávané obchodní vztahy často krát jsou, je délka řízení mnohem delší, a dosahuje délku i
několika let. Pro ilustraci uvádíme, že z aktuálních statistik Ministerstva spravedlnosti ČR
vyplynulo, že stát musel v roce 2010 zaplatit 1.112.000,-Kč na základě nálezů Ústavního soudu ČR
(v čem je zahrnuto zejména odškodnění za průtahy v soudním řízení). Je to o 355.000,-Kč více než
v roce 2009
11
.
Navrhovaná změna
Proto navrhujeme, aby, jak je tomu v řízeních péče o nezletilé, měli soudy stanovenou
lhůtu na vyřízení věci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od zahájení
řízení.
6. Stanovení povinnosti vrácení (části) soudního poplatku při překročení stanovené
lhůty pro rozhodnutí
Současný stav a právní úprava
Právní úprava soudních poplatků již umožňuje vrátit část zaplacených soudních poplatků v
skutkově různých situacích , například v případě ukončení soudního sporu soudním smírem
(dohodou o narovnání schválenou soudem). Především jde o to, že soudní poplatky mohou být
dobrým nástrojem na motivování samotných účastníků, ale i soudu k Čo nejrychlejšímu

11
Tiskové informace Ministerstva spravedlnosti ČR, [18.3.2011] dostupné na: http://www.justice.gů.sk/wft.aspx | I. Občanské soudní řízení a soudcovské právo 18/64
ukončení soudního sporu.
Podle § 11 odst.. 7 zákona č. 71/1992 Sb.2 písm.2 písm.3 zákona č. z.1. H.Podle § 11 zákona č.5.č.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.