Original article

Objednáním produktu souhlasíte s obchodními podmínkami[1].

Provozovatel eshopu: BAMBODIS s.r.o. , Rybná 716/24, 11000, Praha, IČ:03683397, DIČ: CZ03683397

Kontakt, telefonická objednávka: +420608001366Email: info@czechdeals.cz

Tento obchod funguje na systéme pro Jednostránkové eshopy – ExitShop.cz[2]

Obchodné podmínky
Všeobecné ustanovenie
Tyto obchodné podmínky platí při nákupu v internetovem obchode
www.vypredajponoziek.sk, kterého prevádzkovateľem je BAMBODIS s.r.o., se sídlom
Rybná 716/24, 110 00, Praha ČR, IČO: 03683397, DIČ: CZ03683397, subjekt je
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 236312 email: info@czechdeals.cz
telefón: +420 608 001 366.
Prevádzkovatel je platcem DPH.
Obchodné podmínky jsou súčastí uzavretej kúpnej zmluvy mezi predávajúcim na
jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všechny zmluvné vzťahy jsou uzatvorené v
súlade s právny poriadkem Slovenskej republiky. V případě, že je zmluvnou stranou
spotřebitel, řídí se vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonem č.
40/1964 Z. z., občansky zákonník, zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotřebitela,
102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorů prodávajícího, zákonem č. 22/2004 Z. z., o elektronickem obchode, zákonom
č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů a o zmene a
doplnení některých zákonů všechny v platnem znení. V případě, že je zmluvnou stranou
podnikatel řídí se vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom
č. 513/1991 Z. z. v platnem znení.
Vymedzenie pojmov
Spotřebitelská zmluva je každá zmluva bez ohledu na právnu formu, kterou uzatvára
dodavatel se spotřebitelem.
Predávajúci (dodavatel) je osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej zmluvy
koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti nebo povolania nebo osoba
konajúca v jej mene nebo na jej účet.
Kupujúci – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzatváraní a plnení spotřebitelskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania nebo
povolania.
Kupujúci – podnikatel – je subjekt, který není kupujúcim spotřebitelem podle
definície uvedené v tomto článku.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci si vyberie produkt a počet na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na
internetovej stránke www.bambusovky.sk. Po ukončení nakupovania zákazník
skontroluje obsah a vyplní informace potřebné k úspešnému splneniu objednávky
(adresa, email, způsob platby, dopravy apod.) a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na
tlačidlo „Objednávka s povinností platby“.
Objednávky uskutočnené prostřednictvím internetového obchodu www.bambusovky.sk
sú záväzné. Odesláním/potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že se zoznámil a
souhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Návrhem na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie nabízíného zboží na internetovej
stránke www.bambusovky.sk, zmluva vzniká odesláním objednávky kupujúcim a
prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na
zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vliv.
Takto uzatvorenú smlouvu není možné jednostranne měnit (takto uzatvorenú smlouvu je
možné měnit na základe dohody oboch strán).
Informace o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z těchto
obchodných podmínek a kupujúci má vždy možnost před samotným odesláním
objednávky tuto skontrolovat, případně ji opravit.
Zmluva je uzatváraná v slovenskem jazyku, když tomu nebránia okolnosti na strane
prodávajícího ani kupujúceho, je možné uzatvorit smlouvu v jiném, pro obe strany
zrozumiteľnem, jazyku.
Ceny
Ceny jednotlivých produktů jsou uvádíné včetně dane z pridanej hodnoty (DPH) a
všech ostatných daní. Spotřebitel má možnost zoznámit se s lehotou, během které je
predávajúci viazaný svojou ponukou včetně ceny.
Všechny akciové ceny platí do vypredania zásob, pokud při konkrétnem výrobku není
uvedené inkdyž.
Konečná cena je uvádíná v objednávkovem formulári tesne před odesláním
objednávky, je uvedená včetně DPH, popřípadě všech ostatných daní a poplatků
(balné, poštovné…), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit.
Tuto cenu není možné predávajúcim jednostranne měnit.
Platobné podmínky
Kupujúci si může zvolit způsob platby, buď:
• na dobírku (1 EUR),
Dodacie podmínky
Zboží je doručovaný prostřednictvím přepravnej spoločnosti GLS. Zboží, který je
skladem a je objednaný najnedřív do 12.00 v pracovný den, je expedovaný najnedřív
následující pracovný den a spravidla doručený do troch pracovných dní odo dne prijatia
objednávky.
V případě způsobu platby převodem na účet je zboží expedovaný najnedřív následující
pracovný den po pripísaní částky na účet prodávajícího a spravidla doručený do 2-5
pracovných dní odo dne prijatia platby.
Když zboží skladem není, je označený lehotou, do kdy bude zboží expedovaný
predávajúcim; nebo je označený pojmem „Vypredaný“, v tomto případě je možné
kontaktovat prodávajícího eemailem nebo telefonicky a informovat se o dostupnosti
daného zboží. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lhůtu a po jej odsouhlasení zo
strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva.
Při objednávce nad 49 EUR je poštovné a balné zdarma, v opačnem případě je cena za
poštovné a balné podle tabuľky uvedené nižší:
Způsob dopravy S dobírkou
GLS 4.5 EUR
Prevzatie zboží
Kupujúci spotřebitel bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akost a množstvo
produktu a v případě nezrovnalostí kontaktuje obratem prodávajícího. V případě, že je
zásilka viditeľne poškodená už při preberaní od dopravcu, kupujúci zboží neprevezme,
spíše s přepravcem protokol a o této skutočnosti informuje prodávajícího za účelom
dohodnutia Dalšího postupu
Když kupujúci neprevezme objednaný zboží bez riadneho odstúpenia od zmluvy nebo bez
toho, aby byla zásilka poškodená a zároveň spísaný protokol s přepravcem, je povinný
zaplatit predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odesláním vo
výšce 8 EUR.
Záruka, záručný list
Záručná doba je 24 měsíců a začína plynút od převzetí veci kupujúcim. Když je na
predávanej veci, jej obale nebo návode k nej pripojenem vyznačená lhůta na použití,
neskončí se záručná doba před uplynutím této lehoty.
Na žádost kupujúceho je predávajúci povinný poskytnút záruku písomnou formou
(záručný list). Když to povaha veci umožňuje, postačí místo záručného listu vydať
doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie prodávajícího (meno a příjmení, obchodné meno
nebo názů prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikania), obsah záruky, jej rozsah
a podmínky, dĺžku záručnej doby a údaje potřebné na uplatnenie záruky. Když záručný list
neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
Vyhlásením v záručnem liste vydanem kupujúcemu nebo v reklame může predávajúci
poskytnút záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmínky a rozsah této záruky
určí predávajúci v záručnem liste.
Záruka se nevzťahuje na bežné opotřebenie, mechanické poškození apod.
Reklamácia a jej uplatnenie – Spotřebitel
Predávajúci zodpovedá za vady, které má predaná vec při prevzatí kupujúcim.
Když jde o vadu, kterou možno odstránit, má kupujúci prá ve, aby byla bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstránit.
Kupujúci může místo odstránenia vady požadovat výmenu veci, nebo když se vada týka
len súčasti veci, výmenu súčasti, když tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Predávajúci může vždy místo
odstránenia vady vyměnit vadnú vec za bezvadnú, když to kupujúcemu nezpůsobí závažné
ťažkosti.
Když jde o vadu, kterou nemožno odstránit a která bráni tomu, aby se vec mohla riadne
užívat jak vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanem použitom
zbožíe má kupujúci právo na primeranú zľlavu) nebo má právo od zmluvy odstúpit. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, když jde síce o odstrániteľné vady, když však kupujúci
nemůže pro opätovné vyskytnutie se vady po oprave nebo pro väčší počet vád vec riadne
užívat. Když jde o jiné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
veci.
Predávajúci je povinný určit způsob vybavenia reklamácie ihned, v zložitěch případech
najnedřív do 3 pracovných dní odo dne uplatnenia reklamácie, v odůvodnených
případech, hlavně když se vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku nebo
služby, najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Po určení způsobu vybavenia
reklamácie se reklamácia vybaví ihned, v odůvodnených případech možno reklamáciu
zařídit i nedřív; vybavenie reklamácie však nesmie trvat dlhšie jak 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotřebitel
právo od zmluvy odstúpit nebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Doba od uplatnenia práva ze zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného
konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia nebo jej
odůvodnené zamietnutie) se do záručnej doby nepočíta. V případě výmeny veci za novú,
začína plynút nová záručná doba od jej převzetí.
Při uplatnení reklamácie spotřebitelem během prvých 12 měsíců od kúpy, může
predávajúci zařídit reklamáciu zamietnutím jen na základe odborného posúdenia; bez
ohledu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotřebitela vyžadovat úhradu
nákladů na odborné posúdenie ani jiné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnút spotřebitelovi kópiu odborného posúdenia
odůvodňujúceho zamietnutie reklamácie najnedřív do 14 dní odo dne vybavenia
reklamácie.
Při uplatnení reklamácie spotřebitelem po 12 měsícoch od kúpy, když ji predávajúci
zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviest, komu může
spotřebitel zaslat výrobok na odborné posúdene. Když je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, jak i všechny ostatné s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohledu na výsledok
odborného posúdenia. Když spotřebitel odborným posúdením preukáže zodpovednosť
prodávajícího za vadu, může reklamáciu uplatnit znova. Během vykonávania
odborného posúdenia záručná doba neplyne. Predávajúci je povinný spotřebitelovi
uhradit do 14 dní odo dne znova uplatnenia reklamácie všechny náklady vynaložené na
odborné posúdenie, jak i všechny s tím súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnut.
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručit spotřebitelovi ihned,
ak není možné potvrdenie doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu,
najnedřív však spolu s dokladem o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení
reklamácie se nemusí doručovat, když spotřebitel má možnost preukázat uplatnenie
reklamácie jjjjjiným způsobem.
Při uplatnení reklamácie kupujúci zboží zašle zabalený do obalu vyhovujúceho přeprave
spolu s popisem vady a kópiou dokladu o kúpe (případně záručným listem, když bol
vydaný) na adresu:
BAMBODIS
Valtínovská 1571/4
140 00 Praha, ČR
email: info@czechdeals.cz
telefón: +420 608 001 366
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení
reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostřednictvím emailu,
resp. spolu s reklamovaným zbožíem reklamačný protokol.
Zboží zaslaný na dobírku predávajúci nepreberá. Odporúča se zboží poistit. Kupujúci
má právo na úhradu nevyhnutných nákladů, které mu vznikli v súvislosti s uplatnením
práv ze zodpovednosti za vady.
Odstúpenie od zmluvy
Spotřebitel je oprávnený bez uvedenia důvodu odstúpit od zmluvy do 14 kalendárnych
dní odo dne převzetí zboží nebo odo dne uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lhůta
na odstúpenení zachovaná, když je prejav vôle spotřebitela na odstúpenie odoslaný
(pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najnedřív poslední den lehoty.
Spotřebitel je oprávnený odstúpit od zmluvy, které predmetem je dodanie zboží, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením spotřebitela od zmluvy se zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je
povinný převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytovaní služby, vrátiť
spotřebitelovi najnedřív v lhůtě 14 kalendárnych dní odo dne odstúpenia od zmluvy
(nie však před tím, jak je predávajúcemu doručený zboží, nebo jinak jeho zaslání
spotřebitelem preukázané) cenu zaplatenú za zboží nebo za službu nebo preddavok,
který spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel
vynaložil v súvislosti s objednaním zboží nebo služby (včetně poštovného, nákladov
na dopravu, dodanie apod., které kupujúci zaplatil pro doručení zboží k nemu).
Predávajúci není povinný uhradit spotřebitelovi dodatočné náklady, když si
spotřebitel výslovne zvolil jiný způsob doručení jak najlacnejší způsob doručení
nabízíný predávajúcim. Náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitel jen v tom
případě, když výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebyl vadný. Prejav
vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobírku, takéto zásilky nebudou prevzaté)
spotřebitel na adresu pro odstúpenie od zmluvy nebo prostřednictvím emailu nebo
prostřednictvím formulára na odstúpenie a zároveň je spotřebitel povinný najnedřív do
14 kalendárnych dní odo dne odstúpenia zaslat zboží zpět na adresu:
BAMBODIS
Valtínovská 1571/4
140 00 Praha, ČR
email: info@czechdeals.cz
telefón: +420 608 001 366
V případě, že spotřebitel odstúpi od zmluvy prostřednictvím emailu nebo formulára na
odstúpenie, je predávajúci povinný ihned po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnút mu
o tem potvrdene.
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia důvodu (14
kalendárnych dní od převzetí zboží), je spotřebitel oprávnený vyskúšat zboží v rámci
zaobchádzania potřebného na zistenie vlastností a funkčnosti zboží, v opačnem případě
je spotřebitel zodpovedný za snížení hodnoty zboží. Predávajúci vráti spotřebitelovi
už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lhůtě rovnakým způsobem platby,
kterým spotřebitel zaplatil pro získání zboží nebo služby, nebo jjjjjiným způsobem
platby na základe dohody se spotřebitelem.
Vzhledem k tomu, že v případě odstúpenia se zmluva od začiatku ruší, vrátia nebo
nahradia si zmluvné strany všechny vzájomne poskytnuté plnenia. Při vrátení zboží so
zníženou hodnotou v důsledku zaobchádzania s ním jjjjjiným způsobem, než aký je
potřebný na zisteneního povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený
požadovat vůči spotřebitelovi náhradu takto způsobenej škody.
Když se predávajúci a spotřebitel nedohodnú in když, spotřebitel nemůže odstúpit od
zmluvy, které predmetem sú:
a) poskytnutie služby, když se jej poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a
spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy po úplnem poskytnutí služby, a když došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
b) predaj zboží nebo poskytnutie služby, kterých cena závisí od pohybu cen na
finančnem trhu, který predávajúci nemůže ovlivnit a ku kterému může dôjst během
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj zboží zhotoveného podle osobitných požiadaviek spotřebitela, zboží
vyrobeného na mieru nebo zboží určeného osobitne pro jedného spotřebitela,
d) predaj zboží, který podlieha rychlému zníženiu akosti nebo skaze,
e) predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z
důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal
bol po dodaní porušený,
f) predaj zboží, který může být vzhledem na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s jjjjjiným zbožíem,
g) predaj alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
přičemž ich dodanení možné uskutočnit najdřív po 30 dnech a ich cena závisí od pohybu
cien na trhu, které predávajúci nemůže ovlivnit,
h) vykonanie naliehavých opráv nebo údržby, o které spotřebitel výslovne požiadal
prodávajícího; to neplatí pro zmluvy o službách a zmluvy, kterých predmetem je predaj
iného zboží jak náhradných dielů potřebných na vykonanie opravy nebo údržby, ak
boli uzavreté během návštevy prodávajícího u spotřebitela a spotřebitel si tyto služby
nebo zbožíy dopředu neobjednal,
i) predaj zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů,
kníh nebo počítačového softvéru predávaných v ochrannem obale, když spotřebitel tento
obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnem a
predaj kníh nedodávaných v ochrannem obale,
k) poskytnutie ubytovacích služeb na jiný jak ubytovací účel, přeprava zboží, nájom
automobilů, poskytnutie stravovacích služeb nebo poskytnutie služeb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podle které se predávajúci zaväzuje poskytnút tyto
služby v dohodnutem čase nebo v dohodnutej lhůtě,
l) poskytovanie elektronického obsahu jinak jak na hmotnem nosiči, když se jeho
poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že bol
riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
Ochrana osobných údajů
Dozorovým orgánem nad jednaním prevádzkovatele súvisiacich s ochranou osobných
údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého si prevádzkovateľ
splnil registračnú/oznamovaciu povinnost, na základe čoho mu bylo pridelené číslo
00054090 .
Kupujúci je povinný uvádít osobné údaje zhodujúce se se skutočností, úplné,
pravdivé a presné, přičemž v případě akejkoľvek zmeny osobných údajů takovouto zmenu
oznámi (bezodkladne, když je toto rozhodné pro splnenie objednávky) eemailem nebo
písomne, nebo takovouto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.
Informace o zákazníkoch jsou spracovávané v súlade se zák. o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétne ust. § 5 ods. 2 písm. b), kdy je
prevádzkovatel oprávnený spracúvat osobné údaje bez souhlasu dotknutej osoby (fyzická
osoba nepodnikateľ), když je spracúvanie osobných údajů nevyhnutné na plnenie zo
zmluvy, v které vystupuje dotknutá osoba jak jedna ze zmluvných strán. Prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje v rozsahu a způsobem, který je nevyhnutný na dosiahnutie
ustanoveného účelu spracúvania.
Osobné údaje, které jsou predmetem zpracování v informačnem systéme:
• meno
• příjmení
• adresa s PSČ
• email
• telefón
Kupujúci (fyzická osoba spotřebitel) může kedykoľvek na základe písomnej žádosti
vyžadovat od prevádzkovatele likvidáciu jeho osobných údajů z informačného systému
prevádzkovatele, kterých účel spracúvania se skončil. Prevádzkovatel je povinný pri
likvidácii osobných údajů kupujúceho postupovat v intenciách §20 v spojení s § 21
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ
nepredáva žádnéj ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, kterým jsou osobné
údaje predávané za účelem splnenia objednávky, teda doručení zboží kupujúcemu.
Uzatvorená zmluva není predávajúcim archivovaná a není kupujúcemu dostupná.
Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností prodávajícího vůči spotřebitelovi je Česká obchodní
inspekce Inspekterát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5,
602 00 Brno, tel. č. +420 545 125 939.
Odkaz pro podávanie podnetů a sťažností: http://www.coi.cz/cz/spotřebitel/pravaspotřebitelu/
podani-stiznosti-podnetu-dotazu/
Alternatívne riešenie sporov
V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnem riešení spotřebitelských sporů a o
zmene a doplnení některých zákonů, je spotřebitel oprávnený obrátit se na
prodávajícího se žádostou o nápravu, když není spokojný se způsobem, kterým
predávajúci vybavil jeho reklamáciu nebo když se domnieva, že predávajúci porušil jeho
práva. Když predávajúci na tuto žádost odpovedal zamietavo nebo na ňu neodpovedal do
30 dní odo dne jej odoslania má spotřebitel právo podat návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporů. Možnost obrátit se na súd není
podaním návrhu dotknutá.
Subjektmi, které jsou oprávnené riešit alternatívne spory mezi predávajúcim
a spotřebitelem jsou Slovenská obchodná inšpekcia nebo jiný subjekt vedený v zozname
subjektů alternatívneho riešenia sporů vedený Ministerstvem hospodárstva
Slovenskej republiky.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporů je bezodplatné,
subjekt alternatívneho riešenia sporů může na svojem webovem sídle uverejniť
poplatkůú povinnost za návrh na začatie, poplatek však nesmie být vyšší jak 5 eur.
Záverečné ustanovenia
Tyto obchodné podmínky platí v znení uvedenem na internetových stránkach
www.vypredajponoziek.sk v den odoslania objednávky kupujúcim, který ich
bezvýhradne prijíma.
Prevádzkovatel si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných
podmínek.
Tyto obchodné podmínky nadobúdají účinnost dne 23.02.2016.
Tyto obchodné podmínky boli konzultované občanskym združením SOS –
ochrana spotřebitela (www.ochrana-spotřebitela.sk), které je prevádzkovateľom
internetovej stránky www.obchodne-podmínky.sk. Toto potvrdzuje udelený
certifikát a logo SOS.
V případě jakýchkoli nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami
můžete SOS kontaktovat na info@obchodne-podmínky.sk.
Autorské práva jsou vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotřebitela o.z.

References

  1. ^ obchodními podmínkami (www.vypredajponoziek.sk)
  2. ^ ExitShop.cz (www.exitshop.cz)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.