Original article

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tyto všeobecné obchodné podmínky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej mezi predávajúcim a kupujúcim, které predmetem je kúpa a predaj zboží na internetovej stránke elektronického obchodu prodávajícího.

1.2. Zmluvné strany se dohodli, že kupujúci odesláním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodné podmínky a ich podmínky a ustanovenia se budou vzťahovat na všechny kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, kterou prevádzkuje predávajúci, na základe které predávajúci dodá zboží prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (Dále jen „kúpna zmluva“) a na všechny vzťahy mezi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté hlavně při uzatváraní kúpnej zmluvy, reklamácii zboží.

1.3. Všeobecné obchodné podmínky jsou neoddeliteľnou súčastí kúpnej zmluvy. V případě, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu smlouvu, v které si dohodnú podmínky odchylne od všeobecných obchodných podmínek, budou ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené před všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam zboží na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, kterou prevádzkuje predávajúci je katalógem bežne dodávaného zboží a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží bude pro kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou zboží prezentovaného na kterékoli internetovej stránke prodávajícího včetně ceny během lehoty 24 hodin od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Způsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim ve forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/nebo ve forme kupujúcim vyplneného a odesláného formulára na internetovej stránke prodávajícího a/nebo ve forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (Dále jen „objednávka“).

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické nebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcem prijatí objednávky kupujúcim a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujúcim označené jak „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii zboží, kterého predaj je predmetem kúpnej zmluvy, Dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, názů a údaje o místě, kde má být zboží dodaný a údaje o ceně, podmienkach, způsobe a termínu přepravy zboží do dohodnutého miesta doručení zboží pro kupujúceho, případně jiné údaje.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Predávajúci je povinný:

 • a) dodat na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu zboží v dohodnutem množstve, kvalite a termínu a zabalit ho nebo zařídit na přepravu způsobem potřebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • b) zabezpečit, aby dodaný zboží spĺňal platné právne predpisy SR,
 • c) odovzdat kupujúcemu všechny doklady potřebné na prevzatie a užívanie zboží a Další doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskem jazyku, záručný list, dodací list).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný zboží.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 • a) převzít zakúpený nebo objednaný zboží,
 • b) zaplatit predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 • c) nepoškodzovat dobré obchodné jméno prodávajícího,
 • d) potvrdit v dodacem liste prevzatie zboží svojím podpisem nebo podpisem ním pověřenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie zboží v množstve, kvalite, termínu a místě dohodnutem zmluvnými stranami v záväznem akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmínky

5.1. Zboží je predávaný podle vystavených vzorů, katalógů, typových listů a vzorkovníků prodávajícího umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splnit a zboží dodat kupujúcemu v lhůtě do 30 dní od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží predávajúcemu.

5.3. Kupujúci je povinný převzít zboží v místě, které je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V případě, když dojde k omeškaniu dodání zboží ze strany prodávajícího, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžit lhůtu na dodanie zboží, a to i opakovane, o čem predávajúci vydá kupujúcemu potvrdene. V případě, když kupujúci zboží neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedené v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky nebo jednostranne prodloužené predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovat kupujúcemu skladné ve výšce 500,- Sk za každý den uskladnenia zboží. Po uplynutí 14 dní odo dne, když bol  kupujúci povinný zboží převzít, je predávajúci oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy a predat zboží tretej osobe. Po predaní dohodnutého zboží tretej osobe se záloha za dohodnutý zboží zaplatená kupujúcim započíta v celé výšce na zmluvnú pokutu, kterou je povinný kupujúci zaplatit predávajúcemu.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvat kupujúceho na prevzatie zboží před uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o zbožíe obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a jiných písomnostiach prodávajícího umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu prodávajícího jsou nezáväznými údajmi

5.6. Miestem dodání zboží je místo uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, když se zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inkdyž.

5.7. V případě, když predávajúci dopraví zboží kupujúcemu na místo určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný převzít zboží osobne nebo zabezpečit, aby zboží prevzala osoba, kterou splnomocní pro prípad svojej neprítomnosti na prevzatie zboží uvedeného v kúpnej zmluve a podpísat protokol o doručení a odovzdaní zboží. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie zboží uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložit predávajúcemu originál nebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení zboží a písomné plnomocenstve. Když bude potřebné dodávku zboží opakovat z důvodu neprítomnosti kupujúceho na místě určenem v kúpnej zmluve, všechny náklady s tím vzniknuté hradí kupujúci, a to hlavně opakované dodanie zboží na místo určenia v kúpnej zmluve a skladné ve výšce uvedené v bode 2 tohto článku těchto všeobecných obchodných podmínek. Zboží se považuje za dodaný okamihem doručení zboží na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihem fyzického převzetí zboží kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcem nebo odmietnutím převzetí zboží, které dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní zboží.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovat zásilku, teda zboží jak i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupujúci zistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškodený, je povinný tuto skutočnost oznámit dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovat stav zboží. V případě zistenia poškodenia zboží je povinný kupujúci vyhotovit záznam o rozsahu a povahe poškodenia zboží, kterého správnost potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu může následne predávajúci poskytnút odstránenie vady zboží, zľavu na zboží nebo v případě neodstrániteľných vád zboží dodat kupujúcemu nový zboží.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu zboží dohodnutú v kúpnej zmluve a/nebo podle cenníka prodávajícího platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy včetně nákladů na doručení zboží (Dále jen „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostřednictvím spoločnosti poskytujúcej spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostným převodem na účet prodávajícího, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v případě zmeny právnych predpisů, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

6.3. V případě, když kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kúpna cena pripísaná na účet prodávajícího.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý zboží v lhůtě podle kúpnej zmluvy, najnedřív však při prevzatí zboží.

6.5. V případě, když kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za zboží dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy a požadovat vrátenie kúpnej ceny jen v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.6. V případě, když kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy před zaplatením celé kúpnej ceny, zmluvné strany se dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu se započíta v celé výšce na zmluvnú pokutu, kterou je povinný kupujúci zaplatit predávajúcemu, když v kúpnej zmluve není dohodnuté inkdyž.

6.7. V případě, když kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu při prevzatí zboží, zmluvné strany se dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu se započíta v celé výšce na zmluvnú pokutu, kterou je povinný kupujúci zaplatit predávajúcemu, když v kúpnej zmluve není dohodnuté inkdyž.

6.8. Náklady spojené s montážou a vynáškou ne jsou zahrnuté v kúpnej ceně zboží a predávajúci tyto služby není povinný kupujúcemu poskytnút.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na zbožíe

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zboží až úplným zaplatením celé kúpnej ceny za zboží.

7.2. Nebezpečenstvo škody na zbožíe prechádza na kupujúceho v čase, když prevezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neurobí včas, tak v čase když mu predávajúci umožní nakladat s zbožíem a kupujúci zboží neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednost za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady zboží a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií se vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odesláním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že byl riadne informovaný o podmienkach a způsobe reklamácie zboží včetně údajů o tem, kde možno reklamáciu uplatnit, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotřebitela a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisů (Dále jen „Zákon“).

8.3. Reklamačný poriadok se vzťahuje na zboží zakúpený kupujúcim od prodávajícího ve forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu prodávajícího.

8.4. Reklamačný poriadok v této podobe je platný pro všechny obchodné prípady, pokud ne jsou zmluvne dojednané jiné záručné podmínky.

8.5. Kupujúci má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, který vykazuje vady, které zavinil výrobca, dodavatel nebo predávajúci, vzťahuje se naň záruka a byl zakúpený u prodávajícího.

8.6. Kupujúci je povinný vykonat prehliadku zboží při prevzatí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vád zistených při této prehliadke, jen když preukáže, že tyto vady mal zboží už v čase převzetí zboží.

8.7. Během záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení zboží včetně príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi prodávajícího spolu s originálnym obalem zboží, záručným listem a dokladem o zaplatení.

8.8. Když zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamáciu v prevádzkarni prodávajícího v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona t když, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke prodávajícího. Kupujúci je povinný ve formulári presne označit druh a rozsah vád zboží. Reklamačné konanie začína dňem doručení vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného zboží predávajúcemu. Reklamačné konanie, kterého predmetem je uplatnenie zodpovednosti prodávajícího z vád zboží, který je pevne zabudovaný a nedá se objektívne doručit predávajúcemu se začína dňem doručení vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného zboží tretí osobou, určenou predávajúcim, která o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdene. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňem uplatnenia reklamácie.

8.9. Predávajúci je povinný prijat reklamáciu v kterékoli prevádzkarni, v které je prijatie reklamácie možné, teda ve svojem sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

8.10. V místě určenem podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodných podmínek na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečit prítomnost osoby pověřenej vybavovat reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.11. Kupujúci je povinný reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujúcemu zaniká právo vůči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.12. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie zboží ve vhodnej forme, v kterém je povinný presne označit vady zboží v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

8.13. Predávajúci vybaví reklamáciu zboží ihned, v zložitejších případech do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V případě, že predávajúci nebo tretia osoba, která vykonáva servis zboží rozhodne, že reklamácia není oprávnená,  predávajúci zašle zboží na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej nebo akreditovanej osobe. V případě, že odborné posúdenie bude obsahovat určenie neoprávnenosti reklamácie zboží kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci nebo že zboží nemá vady (Dále jen „neoprávnená reklamácia“), znáša kupujúci všechny náklady prodávajícího, tretej osoby vykonávajúcej servis zboží a znalca, autorizovanej, notifikovanej nebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, hlavně náklady na přepravu zboží mezi kupujúcim, predávajúcim, tretí osobou vykonávajúcou servis zboží a znalcem, autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou a všechny náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, tretí osobou vykonávajúcou servis zboží a znalcem, autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou (Dále jen „náklady z neoprávnenej reklamácie“), v lhůtě 30 dní od zaslania zoznamu nákladů z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim nebo v hotovosti.

8.14. Kupujúci nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, nebo o kterých s prihliadnutím k okolnostiam, za kterých byla kúpna zmluva uzatvorená, musel vediet.

8.15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradit vadný zboží za jiný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

8.16. Nárok na uplatnenie záruky u prodávajícího kupujúcim zaniká:

 • a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu nebo záručného listu, príslušenstva nebo dokumentácie zboží,
 • b) neoznámením zjavných vád při prevzatí zboží,
 • c) uplynutím záručnej doby zboží,
 • d) mechanickým poškodením zboží způsobeným kupujúcim,
 • e) používaním zboží v podmienkach, které neodpovedají svojou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivmi prirodzenému prostrediu,
 • f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, nebo zanedbaním starostlivosti o zboží,
 • g) poškodením zboží nadmerným zaťažovaním, nebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • h) poškodením zboží neodvrátiteľnými a/nebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • i) poškodením zboží náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • j) neodborným zásahem, poškodením při doprave, poškodením vodou, ohňem, statickou či atmosférickou elektrinou nebo jjjjjiným zásahem vyššej moci,
 • k) zásahem do zboží k tomu neoprávnenej osoby.

8.17. Predávajúci je povinný zařídit reklamáciu a ukončit reklamačné konanenídným z následujících způsobov:

 • a) odovzdaním opraveného zboží,
 • b) výmenou zboží,
 • c) vrátením kúpnej ceny zboží,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny zboží,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f) odůvodneným zamietnutím reklamácie zboží.

8.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydat písomný doklad najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie.

8.19. Záručná doba je 24 měsíců odo dne uzavretia kúpnej zmluvy, pokud není pro konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dne převzetí zboží a potvrdenia potřebných dokumentů súvisiacich s zbožíem oprávnenou osobou.

8.20. Záručná doba se predlžuje o dobu, po kterou kupujúci nemohol používat zboží z důvodu záručnej opravy zboží.

8.21. v případě výmeny zboží za nový dostane kupujúci doklad, na kterém bude uvedený vymenený zboží, a prípadné Další reklamácie se uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v případě výmeny zboží za nový začne bežat záručná doba znovu od převzetí nového zboží, ale iba na nový zboží.

8.22. Všechny právem uplatnené záručné opravy jsou bezplatné.

8.23. Za neoprávnenú reklamáciu zboží je kupujúci povinný zaplatit predávajúcemu poplatek ve výšce 500 Sk/1 hod. práce prodávajícího.

8.24. Pokud jde o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená následujícím způsobem:

 • a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, nebo
 • b) predávajúci vadný zboží vymení (určenie způsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupujúci se nemůže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

8.25. Pokud se jedná vadu, kterou nemožno odstránit, nebo o jednu víc krát opakovanú odstrániteľnú vadu, nebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a které bránia tomu, aby mohol být zboží riadne užívaný jak bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 • a) výmenou zboží za zboží jiný funkčný rovnakých nebo lepších technických parametrů, nebo
 • b) v případě, že nemůže predávajúci vykonat výmenu zboží za jiný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný zboží.

8.26. Vybavenie reklamácie se vzťahuje jen na vady uvedené ve formulári na uplatnenie reklamácie.

8.27. Pro účely reklamácie se za víc krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady víc jak dva krát.

8.28. Pro účely reklamácie se za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt víc jak troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.29. Pro účely reklamácie se za dobu, která je považovaná za dobu, během které nemůže kupujúci riadne užívat zboží doba, během které po uzavretí kúpnej zmluvy nemůže kupujúci pro vady zboží užívat zboží spolu víc jak 180 dní.

8.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady zboží je po tem, jak využil svoje právo a požiadal prodávajícího o odstránenie vady zboží podle bodu 8.8 těchto všeobecných obchodným podmínek skonzumované a bez ohledu na výsledok reklamácie už opätovne není oprávnený pro tú istú vadu uplatňovat reklamáciu opakovane.

8.31. V případě, že predávajúci ukončí reklamačné konanie jak odůvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebyla odstránená, může si kupujúci uplatnit svoje právo na odstránenie vady zboží prostřednictvím súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany se dohodli, že kupujúci v případě, že je fyzickou osobou je povinný oznámit predávajúcemu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany se dohodli, že kupujúci v případě, že je právnickou osobou je povinný oznámit predávajúcemu svoje obchodné jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci vyhlasuje, že souhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajů v znení neskorších predpisů, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, hlavně tie, které jsou uvedené vyššie a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a spracovával ich ve všech svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj souhlas s poskytnutím osobných údajů inej osobe a cezhraničným prenosem osobných údajů i do tretích zemí (jakýchkoli zemí v rámci Európskej únii a zemí tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci se zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzat a nakladat v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento souhlas na dobu neurčitú. Souhlas se spracovaním osobných údajů může kupujúci odvolat kedykoľvek písomnou formou. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíca od doručení odvolania souhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.4. Kupujúci odesláním objednávky vyjadruje svoj souhlas s tím, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách prodávajícího bez predchádzajúcej žádosti kupujúceho na zaslání takýchto správ.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy v případě, když výrobca, dovozca nebo dodavatel zboží dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu nebo vykonal tak závažné zmeny, které znemožnili realizáciu splnenia povinností prodávajícího vyplývajúcich z kúpnej zmluvy nebo z důvodů vyššej moci. Predávajúci je povinný o této skutočnosti okamžite informovat kupujúceho a vrátit mu už zaplatenú zálohu za zboží dohodnutý v kúpnej zmluve.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy v lhůtě 7 pracovných dní od převzetí zboží podle 5 těchto všeobecných obchodných podmínek bez udania důvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji v znení neskorších predpisů (Dále jen „Zákon o ochrane spotřebitela při zásielkovem predaji“).

10.3. Kupujúci odesláním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochrane spotřebitela při zásielkovem predaji.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci udělat písomnou formou ve forme vyplneného formulára, kterého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke prodávajícího

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podle prechádzajúceho bodu těchto všeobecných obchodných podmínek musí obsahovat identifikáciu kupujúceho, číslo a datum objednávky, presnú špecifikáciu zboží, způsob, akým má predávajúci vrátit už prijaté plnenie hlavně číslo účtu a/nebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručit predávajúcemu zboží spolu s príslušenstvem včetně dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnem obale ve forme poistenej zásilky.

10.6. V případě, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu zboží, který není použitý, nachádza se v originálne zapečatenem pôvodnem obale a není poškodený nebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za zboží uvedenú v záväznem akceptovaní objednávky nebo je čast v lhůtě 15 pracovných dní od doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručení zboží predávajúcemu.

10.7. V případě, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu zboží, který je použitý a není poškodený nebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za zboží uvedenú v záväznem akceptovaní objednávky nebo je čast zníženú v súlade s ust. § 457 Občanskeho zákonníka o hodnotou jeho opotřebenia ve výšce 1% z celkové ceny zboží za každý den používania zboží a o hodnotu uvedenia zboží do pôvodného stavu v lhůtě 15 pracovných dní od doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručení zboží predávajúcemu.

10.8. V případě, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu zboží, který je použitý a  je poškodený nebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za zboží uvedenú v záväznem akceptovaní objednávky nebo je čast zníženú v súlade s ust. § 457 Občanskeho zákonníka o hodnotou jeho opotřebenia ve výšce 1% z celkové ceny zboží za každý den používania zboží a o hodnotu opravy a uvedenia zboží do pôvodného stavu v lhůtě 15 pracovných dní od doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručení zboží predávajúcemu.

10.9. Predávajúci vráti při platnem odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu včetně nákladů, které kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním zboží, když kupujúci spolu s zbožíem predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, které kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním zboží. Náklady na vrátenie zboží neznáša kupujúci iba v tem případě, když zboží plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň byl vadný. Za zboží plne zodpovedajíci kvalitatívnym požiadavkám se považuje zboží rovnakej nebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke zboží na internetovej stránke prodávajícího.

10.10. Za náklady, které kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním zboží se považujú náklady na uskutočnenie objednávky, hlavně cena za uskutočnenie telefonického hovoru, kterým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, nebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku prodávajícího, během které kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie zboží na internetovej stránke nebo napísal a odoslal mail s objednávkou zboží v trvaní 30 minút.

10.11. V případě, že kupujúci nesplní některou povinnost uvedenú v bode 11.4. a 11.5. těchto všeobecných obchodných podmínek, odstúpenie od kúpnej zmluvy není platné a účinné a predávajúci není povinný vrátit kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží nazpět kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu těchto všeobecných obchodných podmínek. Povinnost písomného oznámenia zmeny v těchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu prodávajícího.

11.2. V případě, když je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mít písomnú formu.

11.3. V případě pochybností se zmluvné strany dohodli, že za dobu používania se považuje doba od doručení zboží kupujúcemu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodných podmínek do dne doručení zboží predávajúcemu podle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodných podmínek.

11.4. Zmluvné strany se dohodli, že komunikácia mezi nimi bude uskutočňovaná ve forme e-mailových správ.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami se vzťahujú príslušné ustanovenia Občanskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickem obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu ve veciach ochrany spotřebitela a o zmene a doplnení některých zákonů v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisů a Zákona o ochrane spotřebitela při zásielkovem predaji.

11.6. Tyto všeobecné obchodné podmínky nadobúdají účinnost vůči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tyto všeobecné obchodné podmínky prečítal a v celem rozsahu s nimi souhlasí.

V Košiciach, dne 1. 1. 2008

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.