2012-06-18 (09:44) | Z domova [1]
-Potřebujeme veřejnoprávní médiá?

Hlas vychází z obdélníková desky, jakéhosi matného zrcadla, ježek bylo Součástí povrchu stěny po pravé straně. Winston otočil knoflíkem a hlas se trochu ztišit, ale slovům bylo stále ještě rozuměla. Přístroj (ve skutečnosti televizní obrazovka) se dal ztlumit, ale nebylo možné ho úplně vypnout.
(1984)

Představte si, že vám jednou rAno zaklepe na dveře obchodní zástupce nějaké televizní stanice, který vám nabídne příjem jeho programu. Vy však váháte. Existují přece desítky podobných televizních stanic, z nichž každá má svůj program, a i když vysílají častěji reklamní vysílání, zdají se vám lépe. Máte tedy pocit, že by bylo pro vás výhodnější zajistit si ty ostatní programy (pokud tedy máte o nějaký placený kanál vůbec zájem). Ale vzhledem k tomu, že jste v dobrém rozpoložení, tak dáte tomuto milému pánovi šanci přesvědčit vás …

Veřejný statek

Televize je přece veřejný statek, veřejná služba, veřejné …

Čo to je vlastně veřejný statek? Čo na to pánové ekonomové Samuelsson nebo Musgrave? Existují dvě hlavní skupiny statků a to statky A a statky B (a mezitím smíšené statky někde blíže ke skupině A a blíže ke skupině B). Statky typu A jsou poskytovány trhem v dostatečné míře a statky B jsou, zpravidla díky jejich specifickým vlastnostem, poskytované v nedostatečném množství. A narážíme na první problém teorie veřejných statků. Kolektivismus.

Čo je to objektivně nedostatečné množství? Vzhledem k subjektivity užitku může být jakékoliv množství produkce nějakého statku nedostatečné jen pro některé konkrétních jednotlivců nebo skupiny jednotlivců. Problém číslo dvě je problémem sémanticnež. Samuelsson totiž nezůstal při rozdělení statků na dvě skupiny s neutrálním názvem, ale pojmenoval skupinu A jako soukromé (tržné) statky a skupinu B jako veřejné statky – už samotné toto rozdělení v sobě implicitně obsahuje subjektivní hodnotový soud a nemá Čo dělat v hodnotově neutrální vědě zvané ekonomie. A tím se dostáváme postupně k další trhlině této tak populární teorie.

I kdyby byly naše předešlé námitky vyvrácené (o čemž však silně pochybuji), tak neexistuje důvod tvrdit, že z teorie veřejných statků vyplývá, že musí být poskytovány státem na bázi donucení. Tento moment, když Samuelsson z ničeho nic přeskočí příkop mezi pozitivní analýzou a normativním tvrzením je natolik evidentní a mylný, že je až zarážející, s jakou samozřejmostí je jeho teorie přijímána a šířena dál. I kdyby totiž existovaly čistě veřejné statky ve smyslu Samuelsson, tak stále neexistuje spojitost mezi existencí tohoto statku a jeho poskytováním na bázi státního donucení.

Na dokreslení nesmyslnosti tohoto tvrzení stačí už jen poukázat na soukromé majáky a soukromé soudy, které vznikaly a produkovaly své služby v Anglii před jejich násilným zestátněním nebo ze současnosti bezpečnostní zábrany na sjezdovkách, které jsou plně nebo částečně hrazeny některými pojišťovacími společnostmi přesto, že na svazích se pohybují i ​​klienti jjiných pojišťoven.

A ještě pro ilustraci nesmyslu plynoucího z této teorie můžeme poukázat na jeden dokonalý veřejný statek. Tím by mohla být socha Mickey Mouse na Měsíci. Všichni ho můžeme vidět tak nějak stejně, takže bychem z něj měli mít i stejný užitek (podle zmíněné teorie) a tedy bychem měli všichni přispět i na jeho výstavbu. Teoretické předpoklady splněny prakticky do puntíku, ale už na první pohled je to pořádná blbost.

V předešlých řádcích byly napsány výrazné argumenty proti teorii veřejných statků a mohli bychem tím skončit, ale to ještě není všechno. Na to, aby se něco pro někoho stalo statkem, musí mít pro toho konkrétního někoho i hodnotu. A pokud pro toho někoho nemá hodnotu vysílání České televize nebo Slovenského rozhlasu, tak pro něj nejsou statkem. Ba Čo víc, může nastat ještě i jiná situace: Při pomyšlení na to, že je nucen tyto pro něj nezajímavé instituce i finančně podporovat, tak se mu zvedá žaludek z této nespravedlnosti vždy, když prochází kolem budovy České televize, zda rozhlasu a nejenže už pro něj nejsou normálním statkem (ve smyslu „good“), ale stávají se pro něj nežádoucím (ve smyslu „bad“), a tedy z jeho blahobytu dokonce ukrajují.

Černí pasažéři

Ale Čo s černými pasažéry?

Ti, kteří se tváří, že nemají o vysílání zájem, aby nemuseli platit za jeho příjem a zároveň vědí, že vysílání bude i tak probíhat a oni ho budou přijímat. Bohužel nebo spíše bohudíky nelze vidět lidem do hlav. A neexistuje jiný způsob, jak zjistit, Čo lidé chtějí a Čo lidé nechtějí, jak je nechat jednat a hlasovat svými peněženkami.

Tím, že se televizním společnostem černí pasažéři „nelíbí“ a snaží se o jejich vyloučení, demonstrují fakt, že náklady na přijetí dalšího příjemce nejsou nulové – čím je porušena jedna z podmínek, za nichž může k černému pasažierstvu dojít. I když technicky je náklad na každého dalšího diváka nulový, tak ekonomicky ve smyslu obětované příležitosti tyto náklady jsou nenulové. Proč by televize chtěla jinak odstavit černého pasažéra, pokud by její marginální náklady byly nulové? A tím se dostáváme k (ne) vylúčiteľnosti ze spotřeby. Existují přece stanice, kterým, pokud nezaplatíte, tak je nebudete přijímat. A námitka, že vysílají technicky jjjjjjiným způsobem? Nikdo přece nenutí STV vysílat právě takdo.

Nesmíme zapomenout ani na fakt, že černé pasažierst ve, i kdybychem připustili smysluplnost tohoto konceptu, může fungovat i naruby – opačným směrem. Stejně se dá přece ukazovat na kohokoliv a tvrdit, že oni mají zájem o službu a chtějí se chovat jako černí pasažéři a proto tvrdí, že o službu nemají zájem. Není problém vysílat do éteru nějaké nesmysly a ukázat na všechny, kteří mají možnost přijímat můj signál (tj. všichni, Čo mají doma televizor, zda vlastně dnes už jen elektrickou zásuvku) a prohlásit, že se chovají jako černí pasažéři.

Duální systém

Ale vždyt všude v civilizovaném světě existuje duální systém. Kde vedle komerčních stanic existují i ​​veřejnoprávní, tak proč ne u nás?

Neblázněte. Toto má být argument? Nepřipomíná vám to něco? Samotný fakt, že to mají všichni kolem, neříká nic o tem, že to tak má být, že je to správně. Když si ve středověku skoro všichni mysleli, že Slunce a planety obíhají kolem Země, tak to také nebyla pravda a ani upálení nesouhlasících na tem nic nezměnilo. A přesto, že téměř všichni lékaři pouštěli žilou, tak pravdu měli ti, kteří tvrdili, že to nepomůže, a že je to tedy nesprávné. Na argument, že to tak dělají všichni „kamarádi“, existuje odpověď, kterou zná každý rodič: „A kdyby skákali do studny, tak by si skákal také?“ Myslím, že k podobným argumentem se už nemusíme vracet.

Vysílací frekvence

Stát je vlastníkem vysílacích frekvencí, takže by měl kontrolovat vysílání.

Vlastnit může něco pouze živý člověk z masa a kostí. Můžeme ve zkratce mluvit o majetku nějaké firmy, ale za firmou stojí vždy člověk podnikatel, případně více takových lidí a majetek firmy je tedy majetkem vlastníků nimi předem dohodnutým způsobem. Tito vlastníci investují a získávají, nebo tratě.

V případě státu je situace diametrálně odlišná. Neexistuje vlastník nebo vlastníci v pravém slova smyslu. Existuje pouze jakási rada – skupina lidí, kteří mají rozhodovací pravomoci o majetku, který jim nepatří. A stát je „vlastníkem“ také z dalšího důvodu. Zkuste si postavit na pozemku, který vám patří, vysílač av tem momentě přijde zástupce státu a vaše snaha bude v lepším případě korunována nabídkou na nucený odkup.

Veřejné mínění

A masmédia jsou významným faktorem při vytváření veřejného mínění, a proto by měly být kontrolovány. Vždyt existuje riziko ovládnutí mediálního trhu finančně silnou skupinou.

Právě proto, že masmédia jsou tak významné při tvorbě veřejného mínění, tak by si je veřejnost měla kontrolovat sama. Neměli by tedy podléhat vládě nebo radě, která je její prodlouženou rukou, ale svrchovanosti spotřebitelů. Televizní stanice jsou zpravidla financovány příjmem z reklam, který, jak víme, je závislý hlavně na sledovanosti konkrétního televizního kanálu. Pokud služba, kterou nám televizní kanál poskytuje, pro nás hodnotu, tak ho sledujeme. Pokud stoupá jeho sledovanost, tak ceteris paribus mohou stoupat příjmy z reklam.

Pokud se vytvoří nějaká obrovská společnost, tak proto, že si to lidé přáli a dali to najevo tím, že se zřekli potřeby jjiných statků a své prostředky věnovali právě této společnosti, protože uspokojovala jejich potřeby nejlépe. Pokud však tato společnost ztratí přízeň diváků, přijde io své peníze a jakákoliv moc takové skupiny je jen iluzorní, nebot je limitována právě veřejností.

Na druhé straně však stojí možnost vyvlastňovat a použít násilné donucení. Tehdy je závislost na přáních diváků výrazně potlačena. A televize má možnost vysílat to, Čo sama považuje za hodnotné, protože ty nekulturně hovada (občané ČR) by to nedokázali ocenit a mohly by „sklouznout“ k bulváru. Pokud má někdo možnost donucován a hojně ji i využívá (cca 50% HDP jde do veřejných rozpočtů), bylo by nerozumné předpokládat, že ho poskytne v něčí prospěch jen z dobré vůle. Proto je lákavé spojení státní ideologie s masmédii a vznik institucí, které si nezapomínají do názvu vložit magické slovo „Slovenské“.

Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost.
Kdo kontroluje přítomnost, kontroluje minulost.
(1984)

Asi proto ta úporná snaha strkat státní „prsty“ do informací. Státní školství přes povinné školní docházce už není zdaleka jedjjjjjiným poskytovatelem vědomostí a nevědomosti a je třeba dohlédnout na šíření těch „správných“ myšlenek i ve vyšším věku a na to je televize přímo ideální. Vysíláš „špatné“ věci, vezmeme ti licenci. A i kdybychem ji vzali všem, tak přece zůstane nesklamateľný a osvědčený standard Slovenské televize a Slovenského rozhlasu.

I proto ta úporná snaha politiků o regulování internetu. Tam se myšlenky šíří velmi rychle. Naštěstí ten se reguluje díky obrovskému množství zdrojů jen velmi těžko.

Domácí tvorba

A Čo podpora domácí tvorby díky tomu, že je televizním stanicím, nejen té veřejnoprávní, přikázána minimální kvóta domácích a také původních programů? Ochrana národní identity!

Původ tohoto opatření můžeme najít ve válečném, v té době fašisty ovládaném, Francii. Tam vichystická vláda zavedla kvóty na zahraniční filmy a zároveň zahájila dotace na restrukturalizaci francouzského filmového průmyslu. Pod záminkou národní identity, tak mohla používat kvóty a dotace jako formu cenzury. Pozoruhodným faktem je, že tato opatření na ochranu francouzské fašistické společnosti převzala okamžitě po válce vláda francouzská. A národní identita je chráněna nadále …

Přijímáš? Zaplatíš!

Tak dost. Jednoduše, protože můžete přijímat vysílání této televizní stanice, tak ho budete i platit …

namítat. Vždyt přece existují jiné televizní stanice, které mohu také přijímat a přesto po mně nepožadují žádné přímé platby. Nebo, že také existují další televizní stanice, které je možné přijímat až když zaplatíte poplatek za jejich příjem. Samozřejmě je absurdní už samotná úvaha o tem, že když máte možnost něco získávat, tak byste měli za to platit. Pokud si pustím doma Mou vlast a otevřu okna do ulice, tak mi to přece nedává žádné právo požadovat od kolemjdoucích, aby mi platili za moje vysílání. Stejně tak ani televize nemá právo vymáhat platbu za ně Čo, Čo jsem nepožadoval.


Milý pan vás tedy nepřesvědčil. Poděkujete za nabídku, program odmítnete a slušně se s obchodníkem rozloučíte. Klidně si sednete na pohovku a za několik minut již o pánovi, který vám nabízel nevýhodný obchod, ani nevíte.

Jenže Čo čert nechtěl …

Za několik dní přijde tentýž pán v doprovodu mužů zákona a zopakuje svou nabídku, jen s tím rozdílem, že mu prostě zaplatit musíte. A nejenže mu zaplatíte dnes, budete mu muset platit každý měsíc. A kdybyste náhodou chtěli přijímač zatajit, tak i tak zaplatíte když tomu ještě pokutu navíc. A vymáhání pokuty u soudu vlastně také platíte z daní.

George Orwell ani netušil, jak by to „strana“ mohla šikovně vymyslet. Nemusíte sice sledovat její propagandu z velké obrazovky, to by se mohlo setkat s výrazným odporem. Vy tuto propagandu pouze zaplatíte a propagandisté ​​a ti, kterých zlákala, se už postarají o to, aby se přístroj (ve skutečnosti televizní obrazovka) dala ztišit, dala vypnout, ale nedala se odstřihnout od vašich financí.

http://www.menejstatu.sk/potřebujeme-verejnopravne-media/ [2]

Tomáš Lengyel
Share / Bookmark pošli na vybrali.sme.sk Facebook [3]
V případě, že chcete přispět na chod dolezite.sk můžete tak učinit zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 420 208 3850/8360 mBank , variabilní symbol: 4444. Do účelu platby můžete uvést Vaše jméno, které bude zveřejněno s poděkováním. Vybrané finanční prostředky budou použity na zkvalitňování a chod dolezite.sk. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na dulezite zavináč dolezite.sk

Napište nám. Pošlete nám email s Vaším dotazem, návrhem nebo připomínkou na adresu dulezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článek je důležitý nebo zajímavý? Pošlete ho přes e-mail [4] nebo ho ukažte přátelům na Facebooku [5] . Rozšiřujte informace, nato jsou přece tu!

boy_cott. sinawenu88 [6] | ip: 212.71.18 | 2012-06-18 (10:32)
Česká televize bezdůvodně urazila vynálezce

Komentátorův slovní průjem však pokračuje a neštítí se ani slů o úctě ke stáří as klidem, po celém tem Falesia divadle, říká: „Úsměvy se misí s úctou ke stáří. Má v doupěti šanci na úspěch nostalgie a kolektivní myšlení pracujícímu lidu? „Komentátor (Stejně jako všichni, které jsou za scénář tohoto dílu zodpovědní) by se Měl stydět nebe ještě lepené, vzdá se svého místa a zpytovat Své svědomí zda to, Čo tam místo ní vlastně má a pokusit se svůj podíl na něčem tak ohavné odčinit dobrovolnou dobročinnosti.

http://blisty.cz/art/63860.html [8]

[7]

Pandemonium. darujete36 [9] | ip: 85.248.61 [ 10] | 2012-06-18 (13:50)
Ten ksicht na tem ilustračním obrázku nemůže být v žádném případě Jolopuk. To by musel mít znázorněn jen jeden závit …

Joplins. xuhydime11 [11] | ip: 94.145.22 | 2012-06-18 (14:00)
no ty víš srandýýýý ..

to takové frky ta učí maminka, nebo tvojí připečený kámoši v hospodě?

nebo nebodaj ten nafouknutý zloděj z Elektry?

Čo ozembuch?

[12]

somvsetkovovsetkem. bisypywe8 [13] | ip: 212.5.207 | 2012-06-18 (16:29)
Proč někteří popírají peklo?

Nebot by bylo v jejich zájmu, kdyby peklo neexistovalo . Kdyby zloději mohli, jistě by zlikvidovali policii. Podobně lidé, kteří pociťují blízkost „zápalnic“, jsou ustavičně ochotni tvrdit a dělat všechno možné i nemožné, aby si namluvili, že peklo neexistuje. Cítí, že pokud existuje, pak je připraveno pro ně. Aby si dodali odvahy, snaží se přesvědčit i druhých. V tzv.. vědeckých spisech a různých filozofických úvahách opakují a zdůrazňují, že peklo nemůže existovat. Díky této vlastní a Halas-ní reklamě přicházejí k závěrům, že lidé už v peklo nevěří, a že tedy ani my nemusíme v peklo věřit.

Velkými „odborníky“ v tomto ohledu byly voltairovci. Svou filozofií, mudrováním a sofistikou dokazovali, že natož Boha, natož nebe, tedy natož ani pekla. Předkládali své úvahy jako hotové fakta. A přesto víme z dějin, že všichni, jeden po druhém, před smrtí, zachváceni strachem, odvolávali svá tvrzení, zpovídali se, prosili o odpuštění Boha i lidi. Jeden z nich, Dide-rot, píše o smrti d’Alamberta: „Kdybych nebyl při jeho smrtelné posteli, jistě by vše odvolal. Domáhal se kněze, ale jeho okolí to zamezilo. „

Každý ví, že profesionální neznaboh, Voltaire, se na smrtelné posteli dva, třikrát domáhal, aby mu poslali kněze z chrámu St. Sulpice. Jeho žáci ho obklopili tak těsně, že kněz se k umírajícímu nedostal. Před smrtí byl proto zoufalý, zuřil a hlasitě nadával. Ještě dnes lze vidět v Paříži pokoj, kde se odehrála tato tragická scéna.

Ti, Čo nejvíce křičí proti peklu, věří v něho tak jako my. Když se přiblíží smrt, padne jim maska ​​z tváře a najednou vidět, Čo je pod ní. Bázlivost, strach, ba i lítost. Nechoďme Daleko. Také JUDr. Gustáv Husák, bývalý prezident republiky, v očích milionů neverec, před smrtí poprosil o kněze a přijal svátosti umírajících. Když už takoví velikáši skloní před věčnými pravdami, Čo potom ostatní? Kdo nechce peklo

Zkažené srdce se pekla bojí. Ten, kdo nechce opustit svůj nemravný život, velmi ochotně řekne, že pekla natož. Člověku, jehož srdce, představy, smysly, denní zvyky opanovat není usazen láska, tomu mluvit o pekle, je jako házet hrách o stěnu. V těžké situaci se nacházejí lidé bohatí. Zříci se stříbra, zlata, neoprávněně nabytého majetku, je skoro nemožné Raději tisíc jednou zemřít. Raději do pekla, jak vrátit peníze nebo majetek.

Před nedávnem zastřelil v Rakousku žalovaný svého protivníka, jeho příbuzných, dvou soudců, advokáta, spolu bylo šest mrtvých. Proč? Pro deset centimetrový plot. Příčina: nenávist.

Věřme Často slyšet: „Nikdo se ještě z druhého světa nevrátil a existenci pekla nepotvrdil.“ A kdyby se vrátil, Čo se nakonec i stalo, kdo by mu uvěřil? Iluze o návratu z pekla velmi názorně vykreslil sám Pán Ježíš.

Jednoho dne, když vcházel s učedníky do Jeruzaléma, kráčeli vedle domě, jehož základy lze vidět i dnes. Dům patřil před nedávnem zesnulému, velmi bohatému farizeovi. Aniž by ho jmenoval, využil Ježíš tuto příležitost, aby své učedníky poučil: „Byl jeden bohatý člověk. Oblékal se do purpuru a jemného plátna a každodenně přepychově hodoval. Při vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů. Toužil nasytit se drobečky, Čo padaly z boháče stolu, a jen psi přicházeli a lízali mu vředy. Když žebrák umřel, andělé ho přenesli k Abrahamovi Zemřel i ten boháč a byl pohřben.

A když v pekle v mukách vzhlédl, zdaleka viděl Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal:, Otec Abraham slituj se nade mnou a pošli Lazara, at omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, nebot se trápím v tomto plameni! ‚ Abraham mu však odpověděl:, Synu, vzpomeň si, že si dostal všechno dobré za svého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní se on tu těší a ty trpíš. A kromě toho je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani tamodtiaf překročit k nám. ‚ Zde řekl:, Prosím tě, Otče, pošli ho do domu mého otce. Mám totiž pěti bratrů, at je varuje, aby se nedostali i oni na toto místo muk. ‚ Abraham mu odpověděl:, Mají Mojžíše a Proroky, at je poslouchají! ‚ Ale on řekl: „Ne, otec Abraham. Pokud přijde k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání. ‚ Odpověděl mu:, Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, neuvěří, ani kdyby někdo vstal z mrtvých! ‚ (Lk 16, 20 n.) „Lepší, výraznější a hezčí to už podat nelze.

Čtěte více: http://dolezite.sk/Tyran_zamestnavatel_68.html # ixzz1y9bBzHEO [15]

[14]

JozefVarga. wajefuti49 [16] | ip: 62.197.22 | 2012-06-19 (09:12)
Dnes poslanci ČR odhlasují, ratifikují přistoupení ČR k ESM a Vy občané nemáte žádnou možnost v jim v tem zabránit nebo je v budoucnu ztrestal. Jinou pravdu neznám.

Takže jak je to se zastupitelské demokracii?

Je zastupitelská demokracie přežitek?

Velmi neradi jste se vyjadřovali k mému článku na Dôležite.sk
„Reprezentativní demokracie je přežitek“

Čo udělali veřejnoprávní media v této pro nás důležité věci?

[17]

diskusia / forum Přidej příspěvek do fóra
Prosím diskutujících, aby nepoužívali vulgarismy a dodržovali kulturu diskuse . Děkuji. (Admin)

Jak se vyhnout případným rizikům? Revoluce v Tunisku byla důsledkem toho, že revolucionáři převzali kontrolu nad informačním systémem, konkrétně nad sociálního sítě. K takovým otázkám mě ponouká dojem při sledování zpráv z rodné země, na kterým se ovšem dívám ze značné dálk od opačného břehu rozsáhlý oceánu a téz s nějakou zkušenosti z dřívějších Desetiletí. 21. června 2012 od 17:00 do 17:05 Proč? Ve čtvrtek 21.6. Jmenuje se „Podpoříme růst.“ A tak nezbývá, jen se zamyslet nad tím, jak naši vyvolení růst podpoří. Nikde žádný člověk, jen prázdné pole a krajina. Autobus přijede do svého cíle, zastaví, obklopí ho podivné postavy v bílých kombinézách. Otázka rušení církevních, resp. státních svátků je velmi citlivou tématem. Je tedy předčasné mluvit o tem, zda bude svátek oslavovaný 1. Děkujeme Vám za Váš názor a jsme upřímně rádi, že Vás zajímá situace na Slovensku. Přijetí eurovalu považujeme za důležitý krok, protože bez něj by se eurozóna rozpadla, což by mohlo mít katastrofální následky na naši životní úroveň. Eurové by měl být schválen do konce června, na čem se dohodl předseda vlády ČR s předsedy opozičních parlamentních stran. Vláda Roberta Fica hned po volbách začala s konsolidací veřejných financí, přičemž při všech opatřeních, které přijme, bude klást důraz na lidi s nízkými a středními příjmy. Základem politiky strany SMER-sociální demokracie je solidarita bohatěch a silných s chudými a slabými. Můžeme Vás slíbit, že vláda udělá vše pro to, aby měli všichni občané na Slovensku důstojný a spokojený život. S pozdravem Mgr. BBC tuto měnu správně nazvalo barterové jména. „Menu“ mohou používat v místní síti. „V síti mohou lidé obchodovat ze svým zbožím a službami. Nepotřebují na to peníze. Jednoduše potřebují čas a chut to udělat,“ říká Christos Papaioannou, jeden ze zakladatelů sítě. 19. Proč jsou lidé takoví ulhaní zrádce? Proč se většina tak zlých lidí (jako Eric Holder) vyšplhá v korporacemi řízené fašistické vlády až na vrchol? Vláda a moc musí jít ve skutečné demokracii zdola nahoru a ne shora dolů. Problém současné společnosti je v tem, že se politici nebojí lidí, že nemají před nimi žádný respekt. Číšník: Počkejte chvíli, nevidíte, že obsluhuje?! Já (po pěti minutách čekání): Promiňte, že Vás vyrušuji, mohu si objednat? Číšník: No? Já: Jednotku menu. Vrchol cynismu je to, že má toto zákonodárství požehnání církví. Církev odjakživa lidu podsouvá, že je to „bohem chtěné a bohuľúbe“, používat a využívat zvířata k „blahu“ člověka.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

-Email NR SR / Dnešní hlasování o ESM... 2012-06 – 22 (08:59) | Z domova
Když se situace stává vážnou na potápějícím se EuroTitanicu, tak politické reprezentace eurozóny i naší země, musí lhát obyvatel svých zemí. Každý ví, že tak konají úmyslné. Nakonec je to jejich politické řemeslo zastupitelské pseudo demokracie. Přesto této realitě se a občané stále nechávají oklamat sliby politických stran, díky přátelům z názorotvorných svobodných oficiálních médií. NEBO, což je v diktatuře a totalitě EUCCR ještě horší, nechají se zastrašit, a to, že když to bohorovným zástupci lidu s trestněprávní imunitou neudělají za nás, tak se nám obyvatelstvu ČR bude vodit ještě horší. Nuž za posledních 22 let z veřejného dluhu Slovenska, dluhu 0 – byli jste schopen vytvořit vytvořit nám obyvatelům Slovenska veřejný dluh 29 miliard € a Smlouvou o přistoupení ČR k Evropskému stabilizaci Mechanismu ho na začátek nesmyslu, že dluhy se dají řešit pouze dalšími dluhy, navýší o 5, 76 miliard €! Nuž čas je spravedlivý soudce všech společenských systémů, i diktatury a totality EuroTitanicu – EUCCR … nuže euro optimisté, potřebuje získat do čela překrásného nového světa EU, získat už jen genetického potomka Stalina nebo Brežněva? [18] [19]
-Změna systému není možná bez podpory médií 2012-06-21 (08: 58) | Z domova
21. června 2012 od 17:00 do 17:05 Proč? Ve čtvrtek 21.6.Jmenuje se „Podpoříme růst.“ A tak nezbývá, jen se zamyslet nad tím, jak naši vyvolení růst podpoří.

Nikde žádný člověk, jen prázdné pole a krajina.
Otázka rušení církevních, resp. státních svátků je velmi citlivou tématem. Je tedy předčasné mluvit o tem, zda bude svátek oslavovaný 1. Děkujeme Vám za Váš názor a jsme upřímně rádi, že Vás zajímá situace na Slovensku. Přijetí eurovalu považujeme za důležitý krok, protože bez něj by se eurozóna rozpadla, což by mohlo mít katastrofální následky na naši životní úroveň. Eurové by měl být schválen do konce června, na čem se dohodl předseda vlády ČR s předsedy opozičních parlamentních stran. Vláda Roberta Fica hned po volbách začala s konsolidací veřejných financí, přičemž při všech opatřeních, které přijme, bude klást důraz na lidi s nízkými a středními příjmy. Základem politiky strany SMER-sociální demokracie je solidarita bohatěch a silných s chudými a slabými. S pozdravem Mgr.
BBC tuto měnu správně nazvalo barterové jména. „Menu“ mohou používat v místní síti. „V síti mohou lidé obchodovat ze svým zbožím a službami. Nepotřebují na to peníze. Jednoduše potřebují čas a chut to udělat,“ říká Christos Papaioannou, jeden ze zakladatelů sítě.

19.

Proč jsou lidé takoví ulhaní zrádce? Proč se většina tak zlých lidí (jako Eric Holder) vyšplhá v korporacemi řízené fašistické vlády až na vrchol?Vláda a moc musí jít ve skutečné demokracii zdola nahoru a ne shora dolů.

Číšník: Počkejte chvíli, nevidíte, že obsluhuje?! Já (po pěti minutách čekání): Promiňte, že Vás vyrušuji, mohu si objednat? Číšník: No? Já: Jednotku menu.

Vrchol cynismu je to, že má toto zákonodárství požehnání církví. Církev odjakživa lidu podsouvá, že je to „bohem chtěné a bohuľúbe“, používat a využívat zvířata k „blahu“ člověka.