Original article

Obchodné podmínky spoločnosti 3signa, s.r.o., se sídlem Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín, IČO: 46754776, IČ-DPH: SK2023556700, zapísanej v Obchodnem registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č 26583/R

 • sa vzťahujú na všechny zmluvy uzatvorené mezi spoločností 3signa, s.r.o. a kupujúcim
 • sú súčastí kúpnej zmluvy uzatvorenej mezi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti mezi obidvomi stranami

Predávajúci: Predávajúcim je obchodná spoločnost 3signa, s.r.o., se sídlom Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín, IČO: 46754776, IČ-DPH: SK2023556700, zapísaná v Obchodnem registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č 26583/R.

Kupujúci: Kupujúcim je fyzická nebo právnická osoba, která vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Zmluvné strany: Zmluvnými stranami jsou predávajúci a kupujúci spolu nebo každý z nich jednotlive.

Web stránka: www.3signa.sk, www.3signa.cz, www.3signa.eu

Zboží: Zbožíem se rozumejú produkty, které predávajúci nabízí na web stránke.

Kúpna zmluva: Je zmluva uzatvorená mezi predávajúcim a kupujúcim, predmetem které je nákup zboží uvedeného a zobrazeného na web stránke.

Elektronická objednávka: Elektronickou objednávkou se rozumí objednávka odoslaná prostřednictvím web stránky nebo na e-mailovú adresu prodávajícího.

1. Odesláním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že se oboznámil a souhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

2. Z důvodu plnenia kúpnej zmluvy musí objednávka obsahovat nasledujúce údaje:

 • osobné údaje kupujúceho ( jméno, příjmení, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, případně názů firmy, IČO a IČ-DPH), názů zboží, počet kusů, způsob doručení

Registrácia na našich stránkach není nutná k realizácii objednávky.

3. Po odeslání objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu e-emailem prijatie této objednávky.

4. Potvrdením objednávky se kúpna zmluva mezi predávajúcim a kupujúcim považuje za uzatvorenú a záväznú. Kupujúci nemůže podle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z odstúpit od kúpnej zmluvy, predmetem které je predaj zboží nebo poskytnutie služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančnem trhu, které predávajúci nemůže ovlivnit.

5. Zrealizované objednávky ze strany klienta jsou objednávky s povinností platby.

1. Ceny na našich stránkach sa aktualizujú každú minútu v závislosti od pohybu cen na burze s drahými kovmi a na vývoji kurzu EUR/USD. Ceny se aktualizujú i v průběhu objednávky.

2. Všechny predajné ceny uvedené na našich stránkach jsou včetně DPH (sadzba DPH u zlata 0%, u striebra a platiny 20%), jsou konečné a platné v čase objednávky.

3. Po potvrdení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu prostřednictvím e-mailu konečnú faktúru na objednaný zboží.

4. Kupujúci je povinný realizovat príkaz na úhradu konečnej faktúry obratem po jej doručení a to bankovým převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktúre. Splatnost faktúry jsou 2 dni, přičemž za den úhrady se považuje den pripísania částky na účet prodávajícího.

 • Predávajúci má právo požiadat kupujúceho o zaslání kópie zrealizovaného príkazu na úhradu prostřednictvím e-mailu.

5. Když kupujúci zrealizuje úhradu faktúry hotovostným vkladem na pobočke banky, a banka takovouto operáciu spoplatňuje, poplatek znáša kupujúci.

UPOZORNENIE – ZA HOTOVOSTNÝ VKLAD NA POBOČKE TATRA BANKY SI BANKA PRI VKLADE NAD 15.000 EUR ALEBO NAD 500 KUSOV BANKOVIEK ÚČTUJE POPLATOK VO VÝŠKE 1% Z CELEJ SUMY VKLADU.

Pozn. Při hotovostnem vklade nad 15.000 EUR doporučujeme klientům vkladanú sumu rozdelit na viacero častí t když, aby banka poplatek neúčtovala.  

6. Úhrada v hotovosti je možná pri osobnom odbere a po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a to do výšky stanovenej zákonom, tj. 5.000 EUR.

7. Na dobírku zasielame na žádost klienta objednávky do celkové hodnoty 500 EUR. Za platbu na dobírku neúčtujeme žádné poplatky, ceny poštovného jsou zhodné s cenami poštovného uvedenými v těchto Obchodných podmienkach.

1. Fixácia prebieha 7 dní v týždni 24 hodin denne. 

2.  Zákazníkom sme k dispozícii v čase od 8:30 do 19:00 hod, včetně víkendů a svátků.

1. Po úhrade konečnej faktúry odošle predávajúci obyčejně do 7 pracovných dní zboží kupujúcemu.

2. V případě nedostupnosti zboží nebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle prodávajícího, si predávajúci vyhradzuje právo predĺžit termín dodání o dobu trvania prekážky. O této skutočnosti predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.

3. V případě, když predávajúci nebude môct uspokojit objednávku ani po této predlženej lhůtě, má kupujúci právo požiadat prodávajícího o vrátenie celé kúpnej ceny zboží, kterou uhradil. Predávajúci musí takejto požiadavke vyhoviet a vrátit celú uhradenú cenu zboží kupujúcemu bankovým převodem do 3 pracovných dní.

4. Pokud kupujúci zvolil v objednávce osobný odber, informuje predávajúci kupujúceho o možnem termínu odberu. Osobný odber je možný v jednej z kancelárií spoločnosti 3signa, s.r.o., a to na adrese Seberíniho 9, Bratislava nebo Legionárska 2, Trenčín; když se predávajúci s kupujúcim nedohodli na jiném místě. 

5. V ostatných případech je zboží odesíláný prostřednictvím Slovenskej pošty nebo prostřednictvím doručovacej spoločnosti EMS, vždy bezpečne zabalený a poistený na plnú hodnotu zboží.

6. Kupujúci je povinný zabezpečit, aby v den dodání zboží byla v místě dodání prítomná osoba, která zásilku prevezme.

7. Cenu poštovného a poistného hradí kupujúci. Cena poštovného bude pripočítaná ku konečnej ceně zboží v závislosti od hodnoty zásilky. Cena zahŕňa náklady na přepravu, poistenie zásilky na plnú hodnotu zboží a balné. Ceny poštovného jsou včetně DPH.

Slovenskoceny poštovného pro zásilky s hodnotou:

 • do 500 EUR – poštovné 4 EUR
 • 500,01 – 850 EUR – poštovné 7 EUR
 • 850,01 – 1.500 EUR – poštovné 8 EUR
 • 1.500,01 – 2.500 EUR – poštovné 10 EUR  
 • 2.500,01 – 5.000 EUR – poštovné 14 EUR
 • 5.000,01 – 10.000 EUR – poštovné 20 EUR
 • 10.000,01 – 20.000 EUR – poštovné 26 EUR
 • 20.000,01 – 40.000 EUR – poštovné 60 EUR
 • 40.000,01 EUR a víc – individuálne

Česká republika – ceny poštovného pro zásilky s hodnotou:

 • do 12.000 Kč – poštovné 140 Kč
 • 12.001 – 25.000 Kč – poštovné 190 Kč
 • 25.001 – 50.000 Kč – poštovné 220 Kč
 • 50.001 – 100.000 Kč – poštovné 280 Kč
 • 100.001 – 200.000 Kč – poštovné 390 Kč
 • 200.001 – 300.000 Kč – poštovné 560 Kč
 • 300.001 – 600.000 Kč  – poštovné 950 Kč
 • 600.001 Kč a víc – individuálne 

Ostatné štáty EU – ceny poštovného pro zásilky s hodnotou:

 • do 1.000 EUR – poštovné 20 EUR
 • 1.000,01 – 5.000 EUR – poštovné 60 EUR
 • 5.000,01 – 10.000 EUR – poštovné 110 EUR
 • 10.000,01 -20.000 EUR – poštovné 180 EUR  
 • 20.000,01 EUR a víc – nezasielame

8. V případě, když kupujúcemu nebude doručená zásilka, o odeslání které byl informovaný predávajúcim nebo je zásilka poškodená (v takem případě odmietne zásilku převzít), je povinný o této skutočnosti bezodkladne informovat prodávajícího telefonicky, případně e-emailem.

Predávajúci může odmietnut realizáciu objednávky v následujících případech:

 • v případě nesprávneho zápisu zverejnenej aktuálnej ceny (o této skutočnosti bude kupujúci okamžite informovaný e-emailem)
 • ak objednávku považuje za neserióznu nebo pochybnú
 • ak kupujúci v minulosti meškal s úhradou ceny za objednaný zboží, případně nesplnil jiné podmínky nebo závazky z hlediska odberu zboží
 • ak kupujúci uvedie v objednávce požiadavky, které jsou v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami nebo uvedie nesprávne údaje
 • ak kupujúci odmietne potvrdit e-emailem telefonickú objednávku, případně nebude odříct na výzvy prodávajícího

1. Predávajúci je oprávnený v odůvodnených případech požiadat kupujúceho o úhradu zálohovej faktúry na objednaný zboží ve výšce 10% z predbežnej ceny zboží.

2. Zálohovú faktúru je možné uhradit iba bankovým převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktúre.

3. Pokud kupujúci zašle predávajúcemu kópiu zrealizovaného príkazu na úhradu zálohovej faktúry (prostřednictvím e-mailu) obratem po jej obdržaní, garantuje predávajúci konečnú cenu zboží zhodnú s cenou v čase objednávky. V opačnem případě bude cena zboží zafixovaná po pripísaní 10% zálohy na bankový účet prodávajícího.

4. Pokud predávajúci po pripísaní zálohy na bankový účet zistí, že konečná cena zboží bude vyššia o 3 a víc % jak predbežná cena zboží v čase vytvorenia objednávky, informuje o této skutočnosti kupujúceho. Následne se s kupujúcim dohodne na jednej z těchto možností:

 • Pokud se kupujúci rozhodne akceptovat cenu vyšší, zafixuje predávajúci na jeho pokyn konečnú cenu zboží a vystaví konečnú faktúru.
 • Na žádost kupujúceho vyčká predávajúci s fixáciou ceny na iný/neskorší den. O dĺžke této doby a o termínu fixácie rozhoduje kupujúci. Když však kupujúci nedá predávajúcemu pokyn ani do 10 pracovných dní, má predávajúci právo odstúpit od zmluvy a vrátit kupujúcemu bankovým převodem celú hodnotu uhradenej zálohovej faktúry a to do 3 pracovných dní.
 • V případě, když bude vyššia cena pro kupujúceho neakceptovateľná, vráti predávajúci kupujúcemu celú hodnotu uhradenej zálohovej faktúry bankovým převodem a to do 3 pracovných dní.

5. Kupujúci je povinný do 2 pracovných dní odo dne vystavenia konečnej faktúry zaplatit predávajúcemu rozdiel mezi konečnou cenou zboží a úhradou zálohovej faktúry a to bankovým převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktúre.

 • Doplatok kúpnej ceny v hotovosti je možný iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a to do výšky stanovenej zákonem, tj. 5.000 EUR.

6. Pokud se predávajúci s kupujúcim nedohodli jinak a kupujúci neuhradí konečnú faktúru do datumu splatnosti, má predávajúci právo požadovat od kupujúceho úhradu úroku z omeškania podle zákonnej sazby.

7. Pokud kupujúci neuhradí konečnú faktúru ani do 5 dní od jej vystavenia, odstúpi predávajúci od zmluvy a uhradená záloha z predbežnej ceny zboží prepadá jak zmluvná pokuta v prospech prodávajícího.

1. Záručná doba na všechno zboží je 24 měsíců. Záručná doba začína plynút odo dne doručení nebo osobného predania zboží kupujúcemu.

2. Záruka se nevzťahuje na vady zboží, které vzniknú na zbožíe po jeho prevzatí kupujúcim v důsledku prírodných živlů, nešetrným zaobchádzaním, neodbornem skladovaní a neodbornou manipuláciou s zbožíem.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí zboží skontrolovat množstvo a kvalitu dodaného zboží a o jednotlivých zistených vadách zboží ihned informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailovej správy. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-emailem a dohodne s kupujúcim zaslání nebo osobne prevzatie zboží. Náklady na doručení reklamovaného zboží predávajúcemu znáša kupujúci. Adresa pro doručení nebo odovzdanie reklamovaného zboží: 3signa, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava.

4. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytečného odkladu, najnedřív do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie. Po uplynutí této lehoty má kupujúci právo na výmenu zboží.

5. Když není kupujúci spokojný se způsobem, kterým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, je povinný požiadat prodávajícího o vyriešenie sporu. Adresa pro odoslanie žádosti je: hruska@3signa.sk.

6. Když predávajúci s kupujúcim spor nevyriešil, má kupujúci možnost podat sťažnost prostřednictvím platformy alternatívneho on-line riešenia sporu mezi obchodníkem a spotřebitelem, kterou zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporů on-line (RSO). Platforma RSO je dostupná na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm[1]

Alternatívne riešenie sporů se týka jen spotřebitelských zmlúv mezi obchodníkem a spotřebitelem, které boli uzatvorené na diaľku, kde spotřebitel je fyzická osoba a hodnota sporu prevyšuje 20 EUR. Subjekty riešenia sporů on-line můžou od spotřebitela požadovat úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu. Žiadost podaná na RSO by měla být vybavená do 90 dní. 

Predávajúci a zároveň prevádzkovatel internetového obchodu 3signa.sk zhromažďuje prostřednictvím svojich web stránok priame osobné údaje jak i nepriame údaje kupujúcich a užívateľů, kteří web stránky navštívili.

Priame údaje jsou osobné údaje, které kupujúci dobrovoľne poskytuje v rámci registrácie nebo v objednávkovem formulári a okamihem ich poskytnutí kupujúci souhlasí se spracovaním  a uchovávaním těchto údajů.

Priame osobné údaje budou použité len v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu, pre který sú získavané. V případě nákupu zboží budou údaje použité k plneniu kúpnej zmluvy, v případě registrácie budou uchované v profile užívateľa na dobu neurčitú.

Priame osobné údaje nebudou poskytnuté tretím osobám, s výnimkou doručovacích spoločností v případě plnenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci se zaväzuje, že na základe písomnej žádosti kupujúceho i bez udania důvodů kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže ze svojej databázy.

S osobnými údajmi nakladá predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi SR, hlavně v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajů. Predávajúci je registrovaný Úradem na ochranu osobných údajů SR pod číslom [2]201307380[3] a číslem 1512709[4].

Pro zabezpečenie internetovej komunikácie používa predávajúci certifikát SSL od spoločnosti Thawte. Protokol SSL se využíva pro bezpečnú komunikáciu s webovými servermi pomocou HTTPS, co je zabezpečená verzia protokolu HTTP. Po vytvorení SSL spojenia (session) je komunikácia mezi serverem a klientům šifrovaná, a teda zabezpečená.

Prihlásenie k odberu noviniek (Newsletter) je dobrovoľné a není súčastí objednávkového procesu nebo registrácie, tzn. že na odber noviniek se zájemca prihlasuje osobitne. Prihlásenie k odberu noviniek je podmienené souhlasem a jediný údaj, který zájemca poskytuje je jeho e-mailová adrese. Newsletter je teda odesíláný iba osobám, které si ho sami osobitne vyžiadali. Každý newsletter obsahuje odkaz na zrušeneního odberu.   

Nepriame údaje jsou tzv. súbory cookies, které obsahujú údaje o návšteve užívatele, napríklad odkial užívatel na web stránky prišiel, kde se na nich pohyboval a aké informace ho zaujímali. Predávajúci využíva tyto údaje pro svoju internú potřebu, hlavně pre analýzy, vyhodnocovanie a k zvyšovaniu kvality web stránok. Vstupem na web stránky prodávajícího dáva užívatel souhlas na používanie těchto súborů cookies. Pokud s týmto postupem užívatel nesouhlasí, může cookies vypnút v nastavení svojho prehliadača (obyčejně v záložke Nástroje/Možnosti).

Dovoľujeme si upozornit, že vypnutím cookies nebudete môct některé prvky web stránok zobrazit nebo využívat a obmedzíte tak funkčnost web stránok. 

1. Tyto Obchodné podmínky platí v znení uvedenem na web stránkach prodávajícího v den odoslania objednávky kupujúcim.

2. Predávajúci je oprávnený vykonat ich zmeny a doplnky, které uverejní na svojej web stránke, přičemž dňem ich uverejnenia nadobúdají platnost.

3. Kupujúci prehlasuje, že se před odesláním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi souhlasí.

4. Vzťahy mezi oboma stranami, které ne jsou upravené týmito „Obchodnými podmienkami“ se řídí príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotřebitela, zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickem obchode; v znení neskorších predpisů, případně jjjjjinými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostřednictvím web stránky a elektronickej pošty včetně príloh jak platnou a záväznú pro obe zmluvné strany.Obchodné podmínky jsou platné od 1.9.2012

Posledná zmena uvedených Obchodných podmínek byla vykonaná 28.7.2017
 

References

 1. ^ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm (ec.europa.eu)
 2. ^ číslom  (www.dataprotection.gů.sk)
 3. ^ 201307380 (www.dataprotection.gů.sk)
 4. ^ číslem 1512709 (www.dataprotection.gů.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.