2012-04-24 (02:29) | Politika [1]
-Nenásilná strategie odporu kapitalizmu Kapitalismus je odpovědný za obrovskou úroveň smrti, utrpení a ztrátu lidského potenciálu. Pokusy na změnu kapitalismu, zejména nejvyšší formu-imperialismus, přes ozbrojené akce nebo volby opakovaně selhaly. Je čas na systematické používání nenásilných akcí při napadáni kapitalismu a vytvoření alternativních systémů. Komplexní strategií posunu směrem k hospodářské a sociální alternativě je uplatňování progresivních metod, které nejsou založeny na systémech násilí. Je důležité brát zřetel sílu kapitalismu. Pokud chcete mluvit o výzvě kapitalismu znamená to hledat něco lépe a ne se utvrzovat v předpokladu, že je to jediný a nezbytný způsob jak organizovat lidskou společnost a životy. Otázkou je jak napadnout kapitalismus. Byly tu snahy přes ozbrojené akce, ale není znám jediný případ kde by kapitalismus byl svržen ozbrojenou silou a vytvořil se lepší systém. JS: Osvobození se zpod imperialismu prostřednictvím ozbrojeného boje přineslo některým zemím úlevu. Jednou ze světlých výjimek násilného svržení imperialismu je národně oslodenecké hnutí Irska s jeho vůdčí osobností generálem Michaelem Collinsem-viz film Michael Collins.Collins byl v roce 1916 účastníkům povstání proti 700 ročnímu britskémi imperiální kolonialismu, které bylo krvavě potlačeno. A tak Collins vypracoval mnohem efektivnější strategii. Tak jak se kapitalismus a imperialismus staví neuctivě k hodnotám společnosti, včetně k lidským životem, tak Collins vytvořil drobné nezávislé skupinky, které koordinoval, zaměřující se na vraždění těch, kteří pracovali pro impérium a kolaborovali s režimem. Bezohledně vraždili kolaborantů ve státní správě, soudců, policistů, členů tajných služeb. Impérium kapitulovalo. Tento odbojové systém je uplatňovaný v Iráku a Afghánistánu. Volební politika stejně nezaznamenala mnoho úspěchu v boji s kapitalismem. Pokud byly socialistické strany zvolené do úřadu, tak se přizpůsobili kapitalismu spíše než by se daly na cestu k alternativám. (Důvodem je zavádění nešťastného amerického modelu v zmutovaných podobách pod taktovkou korporaci.) Ozbrojený boj a volební politika se nakonec spoléhají na sílu. Jejich cílem je obsazení státní moci s cílem použít to na transformaci ekonomiky a společnosti. Alternativou je cesta nenásilí. V současné době velké množství lidí pracuje různými způsoby směrem k nekapitalistickej budoucnosti, kooperativní, akcemi proti škodlivým obchodním dohodám, podporou místní soběstačnosti a odporem konzumerismu. Tyto iniciativy jsou téměř úplně nenásilné, často z pragmatických důvodů. Pokud se hnutí dokáží učit od sebe navzájem a aplikovat získané moudrosti z nenásilného boje, pak je tu jistá naděje alternativy ke kapitalismu, nebo alespoň zpomalení jeho expanze do dalších aspektů života. Nenásilné hnutí proti kapitalismu musí být participativní a nejsou být závislé na několika vůdcích. Musí tu být schopnost nahradit vůdců pro případ kdyby byli zatčeni, zavražděni, zdiskreditovaný nebo kolaborovali, jakost to běžně děje v nenásilných kampaních. Bylo by chybou vytvořit ústřední výbor pro antikapitalistický odboj. To je charakteristické pro neúspěšné vojenské modely. Vhodným modelem jsou korporační struktury, nevládní fondy, MMF nebo Světová Banka které nestojí na vůdcích, ale na zájmech. Hnutí proti kapitalismu bude pravděpodobně běh na dlouhou trat, vyžadující delší čas než život většiny účastníků. To je obzvláště náročný úkol, protože většina aktivistů je motivovaných problémy které se zdají bezprostředně naléhavé jako jsou: válka, volby, návrhy zákonů, nebo pobuřující události typu odhalení korupce. Vysoce viditelné masové hnutí naberou na síle přes sdružující se velké množství protestujících, obvykle podporovaných médii. Masové kampaně jsou cenné, ale to bude tiché a trpělivé úsilí o budování alternativ s cílem změnit způsoby myšlení, osobní chování, vytvářet malé společenství a místní iniciativy. Pokud je pohyb dlouhodobý, a nelze se spoléhat na pokračování ve vysoké viditelnosti, pak to účastníků více uspokojuje. Konzumerismus apeluje na okamžité chci u lidí. Konzumerismus se z pragmatických důvodů vysoce soustřeďuje na ženy. Alternativy ke kapitalismu a strategie k jejich dosažení jsou samozřejmě velká témata. Při pohledu na povahu kapitalismu může být postavena teorie nenásilné alternativy ke kapitalismu na třech platformách: vytváření alternativ, napadat násilné základy kapitalismu a podporovat různé systémy alternativního myšlení. Povaha kapitalismu Jádrem kapitalismu je soukromé vlastnictví výrobních prostředků, včetně pozemků, továren a znalostí. To je podloženo donucovací mocí státu. Obecně řečeno, systém vlastnictví povzbuzuje jednotlivce a skupiny aby povýšili osobní zájmy nad zájmy obecné. Problémy které kapitalismus vytváří jsou známé. Sociální nerovnost která je podporována v rámci a mezi společnostmi: tendencí je bohatý stát s bohatšími lidmi a chudí lidé mají chudší stát. Práce je neuspokojivá, často nebezpečná, a pracovníci jsou odcizeni od produktu své práce. Na druhé straně jsou lidé. kteří nemohou získat práci a trpí chudobou a nudou. Spotřebitelé nakupují zboží, jako náhradní uspokojení, v místě vyhovujícím práci a životu v komunitě. Sobectví je podporovAno a spolupráce odrazování. Ziskový motiv podporuje produkci a propagaci výrobků s následky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí jako jsou pesticidy, cigarety, a emise. Kapitalismus koordinuje kroky s dalšími systémy moci, včetně patriarchátu, rasismem a militarismem. Muži používají pozice ekonomické síly k udržení mužské nadvlády. Dominantní etnické skupiny používají ekonomickou sílu na udržení své nadvlády. Vojenské a policejní systémy, potřebné pro ochranu systému soukromého vlastnictví, se také používají pro války a represe. Kapitalismus má také silné stránky. Je důležité si to uvědomit a přiznat to. Zobrazovat kapitalismus jako konečné zlo není dobrý základ pro rozvoj nenásilné strategie pro změnu k lepšímu. Kapitalistické systémy opakovaně prokázaly schopnost podporovat velké zvýšení ekonomického výkonu, využívání jednotlivců a sociálních pohybů pro lepší životní úroveň. I když je kapitalismus kompatibilní s diktaturou – jako v nacistickém Německu a dnešní Číně – také se mu daří v liberálních společnostech, v nichž jsou některé občanské svobody udržované, alespoň pro většinu lidí většinou času. Přestože se vyrábí mnoho škodlivých a neekonomických produktů, kapitalistické trhy reagují dost pružně a distribuují celou řadu velmi prospěšných produktů jako jsou: zelenina, cihly, postele či reprodukovaná hudba. Pojem kapitalismus může vyvolat dojem, že kapitalismus je ano-nebo-ne problém: buď máte, nebo nemáte. Pak jedinou přijatelnou alternativou kapitalistické hegemonení totálně odstranění prostřednictvím revoluce. V tomto způsobu myšlení je reforma zbytečná. Vlastně ne všechny formy kapitalismu jsou stejně špatné. Reformy třeba snažit docílit něco s dopadem na kvalitativní změnu životů lidí. Slovo ‚kapitalismus‘ je vhodné pro popis systému sociálních vztahů, ale musíme dávat pozor, abychem kapitalismus neviděli jako něco cizí, mimo lidské vztahy. „Kapitalismus“ je štítek. Realita je taková, že lidé interaktujú různými způsoby na denní bázi. Změnit myšlení jak lidé vnímají každodenní interakci může ve skutečnosti přinést výraznou změnu. Teorie nenásilí Gene Sharp ve své klasické knize „Politika nenásilně akce“ představuje teorii souhlasu moci kde uvádí, že ne monolitická entita drží utlačovatelů, ale spíše vztah mezi jednotlivci a skupinami přes souhlas nebo nesouhlas dát sílu vládci. Nenásilná akce je odvolání tohoto souhlasu. Nedostatečná spolupráce, například odmítnutí podřídit se, narušuje tento vztah. Souhlas teorie moci je nejjednodušší použít proti utlačovatelům kteří jsou zraje a zřetelná jako: diktátoři, policie a okupační vojáci, ale nefunguje zdaleka tak dobře při řešení systémů útlaku, kde neexistují žádné zřejmé rovnice nebo zástupci represe. Kapitalismus je takový systém: téměř všichni se podílejí na trhu jednoduše tím, že nakupují a prodávají zboží a služby. Pokud trhy založené na vlastnictví majetku jsou vykořisťovatelské, pak téměř všichni z toho nějak těží na různých úrovních, i když zvýhodnění některých je Daleko vyšší než ostatních. Klíčovým prvkem kapitalismu je způsob jakým pracovní sílu populace změnil na komoditu. Zaměstnanci prodávají svou pracovní sílu zaměstnavatelům výměnou za peníze. Navzdory všemu, v každodenním životě většina lidí jsou zaměstnavatelé v malém. Například když někomu platí za péči o své děti, dopravu jejich věcí a za starost o jejich právní záležitosti. Mnoho lidí je v rozporuplné situaci, kdy jsou zaměstnanci a zaměstnavateli zároveň v různých kontextech. Složitost pokračuje v rámci pracoviště, když většina z nich je organizována byrokraticky a to s hierarchií a dělbou práce. Pracovníci v polovině rozsahu hierarchie jsou podřízeni těm nahoře, ale mají formální autoritu nad těmi níže. Tito pracovníci jsou ovládanými a vládnoucími zároveň. Na rozdíl od diktatury, kapitalismus je systém distribuce moci, ve kterém téměř všichni spolupracují do určité míry. Proto je Daleko těžší napadnout takový systém a říkat lidem aby „odvolali svůj souhlas“. Znamená to neuposlechnout šéfa? Znamená to odmítnout koupit zboží velké korporace? Znamená to nerespektovat soukromé vlastnictví? Pokud cílem nenásilných akci je zaměření na kapitalistický útl když, pak to musí být postaveny na informované strategii, včetně důkladné analýzy základů kapitalistické moci, vize alternativy a plánů přechodu ze současné situace na alternativu. Také je třeba zahrnout jiné systémy vlády a zejména ty, které jsou v symbióze s kapitalismem. Včetně státu, armády, byrokracie a patriarchátu. Alternativy Každá výzva kapitalismu musí mít nějakou alternativu v myslích. Některé klíčové prvky, které stojí za zvážení jsou: 1, Spolupráce místo konkurence je základem činnosti. 2, Lidé s největšími potřebami, mají přednost při přijímání zboží a služeb. 3, Uspokojující práce je k dispozici všem zájemcům. 4, Každý může být zapojen do navrhování a provozování systému, a nejen orgány nebo odborníci. 5, Systém je založen na nenásilně-nenásilná strategie proti kapitalismu má smysl pouze tehdy, jestliže prostředky a závěry jsou kompatibilní. Každá z těchto funkcí je výzvou způsobu kapitalistické organizace. Kapitalismu se v každém případě snaží dosáhnout jisté cíle pomocí prostředků které jsou v rozporu s ním. Například. Kapitalismus by měl být založen na konkurenci mezi podniky a mezi pracovníky. Ale realita odporuje tomuto tvrzení, protože sledování vlastního sobeckého zájmu je vydávané za službu obecnému dobru. Jeden ze systémů s těmito pěti prvky Gándhiovskej tradici je sarvodaya, republika demokratické vesnice založená na základech sebedůvěry. Na druhé straně tradiční socialistické alternativy, včetně sociální demokracie, se spoléhají na stát a tedy nejsou založeny na nenásilně. Vytváření alternativ Vytváření alternativ ke kapitalistickým praktikám velmi jasně formuluje změnu přístupu. Vytváření alternativ zřejmě udržuje požadavky na začlenění cílů v prostředky. Možnosti jsou: Společenské výměnné systémy místní zaměstnanosti a obchodní systém ne-pro-zisk, družstevní informační servisy pro koordinaci místní výměny zboží a služeb. Místní peněžní systémy, které výrazně omezují pravomoci národních vlád a velkých korporací, zejména velkých bank (GRECO 2001). Místní peníze pomáhají aby si lidé uvědomili sociální roli peněz a přivádějí na myšlenku, že jsou neutrálním výměnných médií. Kooperativní kontrola výroby pracovníky. Kdy pracovníci sami rozhodnou jak zorganizovat práci, rozhodují o produktech a trzích. To dává alternativu k běžné hierarchické organizační struktury. Poskytuje přímou výzvu pro trh pracovní síly a manažerské výsady. Kontrola společnosti. Lidé na vesnicích a městech mají přímé slovo v tem, jak jsou uspořádány věci, Čo alternuje běžnou praxi. Cesty, stavební předpisy, energetické systémy, pohotovostní služby, školy, zdravotní péče a mnoho dalších aspektů společenského života potenciálně řízených lidmi kteří je používají. Bezplatná distribuce. Poskytování zboží a služeb přímo těm kdo je potřebují, bez nebo s dobrovolným poplatkem, je dramatickou alternativou kapitalistického trhu. Poskytování jídla bezdomovcům je příkladem-bez účasti kapitalistických dobročinných spolků. Další možností je svobodný software, který vyrábí společnost dobrovolníků a jsou k dispozici každému, kdo ho chce používat. (Na to jsou kapitalisté obzvlášt agresivní jako v případě Megaupload,) V mnoha případech, pokusy na podporu nebo udržení alternativy padají pod přímými útoky kapitalistů. Často to probíhá prostřednictvím zákonů (kvůli tomu Alec) jejichž dodržování policie a soudy. Občanská neposlušnost zde má pak své místo. Je nutné alternovat právní systém s přidáním poroty do případů týkajících se společenských vztahů. Napadat násilné základy kapitalismu Oporou kapitalismus je stát a jeho představitelé, policie a armáda. Podkopat kapitalismus potenciálně nenásilnou akci proti státnímu násilí musí být záměrem podpory státních nemovitostí a jjiných rekvizit kapitalistického systému. Snaha o minimalizaci státního vlastnictví předáním do rukou samospráv a kooperativních družstev. Toto se mělo stát místo privatizace. Rozdat stát lidem. Příkladem přímé výzvy k nemovitostem je Okupovat budů nebo pozemků a občanské neposlušnosti proti duševnímu vlastnictví. Stávky a bojkoty jsou přímou výzvou pro vlastníky a manažery. Podkopávat víru v kapitalismus Je nezbytné podkopat víru v kapitalistické způsoby a dělat věci které jsou žádoucí, nadřízené, nezbytné a morální. Lidé žijící v kapitalistické společnosti svůj každodenní život zamotali do sítě víry a drobných úkonů, které neustále a znovu zavírají chápání toho, Čo je možné a žádoucí. Když si lidé koupí jídlo, vidí a slyší inzeráty, nosí značkové oblečení, aspirují tak na stále více hmotných statků, nebo když hnijí v soutěžích na trhu pracovních míst, jsou zapojeni do chování a aplikují názory které reprodukovány odrážejí kapitalistickou kontrolu způsobu života. Kapitalismus prožívá s tichým souhlasem a tichou podporou více než silou. Pokud velký počet lidí porušuje zákon, může být policejní a vojenské prosazování marně a kontraproduktivní. Faktem je, že většina lidí jde v závěsu se systémem, paradoxně i ti kteří jsou proti němu. Úkolem je vytvořit strategii, která podkopává víru v kapitalismus a vytvoří impulsy k dosažení stále se rozšiřující výzvy. Je to velmi obtížný úkol. Kapitalismus ukázal pozoruhodnou schopnost kooptovat své kritiky, například v používání rétoriky „revoluce ‚v reklamě. Apple Computers používá obraz Gándhího khadi v opačném smyslu Gandii opozice vůči západnímu stylu industrialismu, jak korporační hřiště v požadovaném směru. Nicméně, mnoho lidí je rozčarovaných výsledky kapitalistického vývoje . Existuje mnoho místa pro ideologické výzvy: obrovské rozdíly v bohatství a příjmech, které jsou v rozporu s myšlenkami spravedlnosti; odcizena práce (v rozporu s povědomím lidí o uspokojování aktivit, často provozována v nepracovním čase); environmentální dopady (které jsou v rozporu se široce sdílenými hodnotami); zvýšení komodifikácie, jako příklad vlastnictví genetických informací (které je v rozporu s tradičními představami o společném dědictví). Takové práce, ekologické a feministické hnutí mají schopnost narušit určité názory o kapitalismu, ale mohou také posílit myšlenky, které jsou základem kapitalismu. To platí zejména při úsilí o reformu. Když se dělnické hnutí snaží o zvýšení platu a lepší podmínky, když ekologové hledají čistší technologie a omezení průmyslu, když feministky hledají rovné příležitosti pro ženy tak základní hodnoty v soukromé vlastnictví a trh nejsou zpochybněny. Proto by měl nenásilný odpor kapitalismu zahrnovat kampaně nenizničia tyto základní přesvědčení. Například lze taktéž zpochybnit rozšiřování autorských a patentových práv, protože mají vliv na aplikaci nových myšlenek ve výrobě. Závěr Strategie nenásilného odporu kapitalismu musí být postavena na nenásilných analýzách, nenásilných cílech a nenásilných metodách. Analýza kapitalismu by měla být dělaná z hlediska nenásilí, se zvláštním důrazem na násilné základy tohoto systému. Konečným cílem je alternativa ke kapitalismu, ve kterém není organizovaného násilí. Metody používané k pohybu směrem k cíli jsou známé techniky nenásilných akcí. Kapitalismus není jedjjjjjiným zdrojem utrpení na světě. Hlavní jsou jiné systémy nadvlády včetně státní represe, rasismu a patriarchátu. Nenásilné akce mohou být a byly dosud používány proti takovým systémům pravděpodobně efektivněji než proti kapitalismu. Nenásilí je tak univerzálním přínosem k sociální změně. Není možné nechat některé problémy na až „po revoluci“ – což je společný přístup mezi socialisty ve starém stylu. Jednou z největších výzev aktivistů je žít ve společnosti, která si plně uvědomuje své nedostatky, a zároveň udržování vize na radikální alternativu. Udržovat nadšení pro akce, které se mohou pohybovat jen na nejmenší vzdálenosti směrem k této alternativě. Reformy jsou dosažitelné jako postupná transformace a třeba nabízet konkrétní důkazy, že změna je možná. (Island.) Proto má smysl UCITS o tem Čo nejvíce a diskutovat o způsobech jak jít na to Čo nejlépe. Je třeba experimentování, inovace a prehohodnocovanie participativních přístupy do kterých by měly být zapojeny masy. JS: Nejjednodušší cestou je krást nápady. Nejjednodušší je ukrást agendu kapitalismu a obrátit ji na odpor vůči kapitalismu. Strategie kapitalismu byla vypracována Fabiánskou společnosti-Fabian society. Metody jsou: nenásilně, klidnou mírovou cestou, přesvědčováním. Proto kapitalisté kladli důraz na vlastnění sdělovacích prostředků a zábavního průmyslu. Měli v rukou mašinérii na matrix. http://www.bmartin.cc/pubs/09se.html krácen překlad
Juraj Smrk
 Share / Bookmark pošli na vybrali.sme.sk Facebook [2]
V případě, že chcete přispět na chod dolezite.sk můžete tak učinit zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 420 208 3850/8360 mBank , variabilní symbol: 4444. Do účelu platby můžete uvést Vaše jméno, které bude zveřejněno s poděkováním. Nashromážděné prostředky budou použity na zkvalitňování a chod dolezite.sk. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na dulezite zavináč dolezite.sk

Napište nám. Pošlete nám email s Vaším dotazem, návrhem nebo připomínkou na adresu dulezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článek je důležitý nebo zajímavý? Pošlete ho přes e-mail [3] nebo ho ukažte přátelům na Facebooku [4] . Rozšiřujte informace, nato jsou přece zde !

diskusia / forum Přidej příspěvek do fóra
Prosím diskutujících, aby nepoužívali vulgarismy a dodržovali kulturu diskuse . Děkuji. (admin)

-Agenti provokatéři 2012-04-22 (08:19) | Politika
Agent provokatér je osoba, která vyvolává nepokoje, násilí, debaty nebo hádky v rámci skupiny a zároveň působil jako člen skupiny, ale skryté zastupuje zájmu někoho jineho. Obecně platí, že agenti provokatéři se snaží Tajně narušit činnosti v rámci skupiny. [5] [6 ]
-SSSR za Stalina-pouze fakty 2012-04-21 (17:45 ) | Politika
„Já vím, že po mé smrti na můj hrob naházejí kopu špíny, ale vítr historie ji nelítostně rozpráší! „J. V. Stalin, 1943 [7] [8]
-Přímá demokracie-útopia, nebo blízká budoucnosť? (1) 2012-04 -18 (20:03) | Politika
Trh jako vidina spravedlivého „tržiště „se plynutím času rozplynula a realita ukazuje, že je to nástroj oligarchie na bezpečné okrádání svých spoluobčanů. Východiskem z tohoto marasmu je přímá demokracie, ale abychem ji mohli aplikovat musíme dozrát! [9] [10]
-Kulturní revoluce Římské ríše 2012-03-18 (20:57) | Politika
Římané založili Londýn jako centrum obchodu a podnikání kolem roku 50 nl – alespoň v to archeologové dlouho věřili. Ale nové důkazy naznačují, že město má více mrazivou historii. Bylo postaveno jako vojenská základna otroky, kteří byli pak povražděni. Mike Pitts, editor časopisu Britské archeologie, řekl: „V době plném obav o budoucnost města Londýn je zajímavé zamyslet se nad jeho historií, a ta se zdá být opravdu velmi krvavou. [11] [12]
-ŠVÝCARSKA PŘÍMÝ DEMOKRACIE není zastupitelský podvod... 2012-03-16 (00:00) | Politika
ŠVÝCARSKA PŘÍMÝ DEMOKRACIE Švýcarsko je jedinou zemí světa , kde existuje přímá demokracie. To je v 21.století vědy a techniky více než zvláštní úkaz. Švýcarská přímá demokracie je super, všichni o ní básní, ale považte: Ačkoliv se už tolik desetiletí osvědčila, nebyla zavedena dodnes nikde jinde na světě. Jak je toto vůbec možné? Nemusím se domnívat, ale mohu s určitostí tvrdit, že je to proto, že světoví vládci si přímou demokracii nepřejí. Ryby si přece svůj rybník nevypustí. Světové velryby a žralocsi rozhodují o místních zkorumpovaných rybách a rybičkách, tahají je jako loutky na špagátocm. Chcete takový společenský systém? [13] [14]
- Inu pan Kováčik, vy jste paraziti! (reakce na vyjádření mluvčího KBS) 2012-03-14 (18:52) | Politika
No a tento klub už parazituje od něžné, protože odebírá „živiny“ pro svou existenci již přes 22 let. Nejlépe to vystihli vyjádření jejich tří členů v rozhovoru: „Když bůh bude chtít, tak půjdeme pracovat, vždyt ruce na to máme“ [15] [16]
-Bizarní volby 2012 2012-03-14 (18:05) | Politika

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.