Místem realizace záměru má být pozemek v lokalitě na ul.. Pod kaštany, k. ú. a MČ Bratislava – Vrakuňa, územní obvod Bratislava II. Prostor se nachází mezi silnicí II/575 (Hradská ul..), Dálnicí D1 a železniční tratí.

Hlavní město České republiky Bratislava v souladu s § 23 odst.. 3 zákona NR SR č.24/2006 CFU o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje veřejnosti, že navrhovatel AMBERG ENGINEERING sro, Somolického 1 / B, 811 06 Bratislava předložil záměr „Logistický areál firmy Madal Bal“.

Do záměru je možné nahlédnout ve dnech od 7.10.2013 do 28.10.2013 v přízemí budovy Magistrátu hl. města SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prostorách Služeb občanům / FRONT OFFICE. (V elektronické podobě bude záměr k nahlédnutí na [1] – Informační systém podle zákona č.. 24/2006 Sb část EIA /.) Veřejnost může své písemné stanovisko doručit Okresnímu úřadu Bratislava, odbor péče o ž.p., Odd. ochrany přírody a vybraných složek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 28.10.2013.

Místem realizace záměru má být pozemek s parc. č. 1500/10 v lokalitě na ul.. Pod kaštany, k. ú. a MČ Bratislava – Vrakuňa, územní obvod Bratislava II. Prostor se nachází mezi silnicí II/575 (Hradská ul..), Dálnicí D1 a železniční tratí.

Účelem navrhovaného záměru je výstavba logistického centra sestávajícího ze skladového hospodářství, provozních objektů skladu a administrativní části. Skladovou část tvoří jednopodlažní prefabrikovaný skelet, který bude obsahovat třípodlažní vestavek (příjem, balení a expedice zboží; dílny na testování; šatny a sociální zařízení pro zaměstnance). Administrativní část sestává ze tří podlaží (kanceláře, kuchyň, jídelna, šatny). Pozemek je dostupný ulicí Pod kaštany.

Předpokládaný termín zahájení a ukončení činnosti: cca 10/2013 – 09/2014

References

  1. ^

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.