Original article

tlač, návrat[1][2] 12.03.2014 | PhDr. Pavol Čorba

Mesto Žilina i v tomto roku vyčlenilo financie na podporu participácie občanů na živote v meste. Zájemcovia se můžou uchádzat o grant v oblastiach kultúry a športu. Celková výška grantových dotácií schválená mestským zastupiteľstvem na tento rok je 45 000 €, na športové dotácie je schválených 38 000 €. Žiadatelia o grantové dotácie můžou predkladat žádosti od 10. marca do 4. apríla 2014. Žiadost o športové dotácie – podpora športových klubů je možné zaslat do 11. apríla 2014. Podmínky poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012.

Účelem poskytovania dotácií Mesta Žilina je zlepšovat kvalitu života v Žiline, podporovat participáciu občanů na živote v meste, skvalitňovat kultúrny a športový život Žilinčanů. Myšlienkou grantového systému je zvyšovat filantropiu občanů mesta – darovanie času, peňazí, zboží, služeb nebo vedomostí bez očakávania nejakej protihodnoty a vytvárat možnosti tvorivých a podnetných podmínek pro deti a mládež. Grantový systém má umožňovat a rozvíjat partnerskú spoluprácu Mesta, občanů Žiliny, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora a zároveň zväčšovat objem finančných prostriedků plynúcich do oblasti kultúry a športu prostřednictvím víc zdrojového financovania projektů. Účelem systému je zároveň zabezpečovat co najväčšiu transparentnost rozdeľovania mestských financií.

Grantový systém Mesta Žilina na rok 2014

Mesto Žilina vyzýva žiadateľů o grantové dotácie na  predkladanie žádostí v termínu od 10. 3. do 4. 4. 2014. Počet potřebných vyhotovení pro obidve oblasti je 8. Mesto Žilina upozorňuje žiadateľů v oblasti ŠPORT, že v případě žádosti na podporu športovej činnosti si uchádzači vyplnia žádost ŠPORTOVÉ DOTÁCIE.

Víc informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete v rubrike: Občan/Grantový systém mesta/Grantový systém – všeobecné informace.

Športové dotácie Mesta Žilina na rok 2014

Mesto Žilina vyzýva žiadateľů o športové dotácie na predkladanie žádostí v termínu od 10. 3. do 11. 4. 2014. Žiadatel vyplní ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA ŽILINA – PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2014 na základe formulára, který spolu s Dalšími informáciami nájde v rubrike: Občan/Športové dotácie/Športové dotácie pro rok 2014.

Na obálku treba napísat heslo: ŽIADOSŤ O PODPORU ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2014.

O športovú dotáciu se nemůžou uchádzat organizácie financované z rozpočtu Mesta a organizácie, kterých zriaďovateľem je Mesto Žilina.

Otázky žiadateľů a Další informace

e-mail: granty@zilina.sk, tel.: 0908 930 083 nebo 041/70 63 319, v pracovné dni od 10. 3. do 4. 4. (športové dotácie do 11. 4.) do 15.00 hod.
[3]

Štatistika dotácií za minulý rok 2013

V roku 2013 bylo na grantové dotácie schválených 45 000 €. Žiadostí, prijatěch v kultúrnej oblasti bylo 68, z toho podporených bylo 33 projektů v celkové sume 25 000 €. V športovej oblasti bylo prijatěch 64 žádostí, z toho podporených bylo 42 žádostí v celkové sume 20 000 €. Na športové dotácie bylo schválených 23 000 €. Podporených bylo spolu 53 športových klubů mesta Žilina v celkové výšce 23 000 €.

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina č. 2/2012:

článok byl zobrazený 34 krát zdroj: www.zilina.sk

References

  1. ^ tlač (www.zilina.sk)
  2. ^ návrat (www.zilina.sk)
  3. ^ granty@zilina.sk (www.zilina.sk)

zaslání zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.