Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Všeobecné obchodné podmienky | HORNBACH

Original article

Nasledujúce oznámenia predávajúceho sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti HORNBACH uvedené v tomto článku 3, písmená a) až k).

Týmto spoločnosť HORNBACH oznamuje, že:

a) Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou HORNBACH v internetovom obchode HORNBACH a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.

b) Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou HORNBACH v internetovom obchode HORNBACH sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho tu. Ceny taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (viď odsek j) nižšie).

c) Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky zákazníkom (porovnaj Článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

d) Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):

(i) platba v predajni;
(ii) platba platobnou kartou;
(iii) bežným alebo rýchlym bankovým prevodom;
(iv) prostredníctvom služby PayPal.

e) Konkrétne podmienky použitia vyššie uvedených platobných metód sú podrobnejšie opísané na adrese https://www.hornbach.sk/[1].

f) Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).

g) Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy a informácie o jednotlivých poskytovateľoch dopravy sú podrobnejšie uvedené na adrese https://www.hornbach.sk/[2].

h) Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy, konkrétneho dopravcu a platobnej metódy, ktorú si zákazník vybral na internetových stránkach spoločnosti HORNBACH z aktuálnej ponuky platobných metód predávajúceho.

i) Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete tu.

j) Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre zákazníkov, spoločnosť HORNBACH neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu HORNBACH.

k) Odoslaním objednávky v internetovom obchode spoločnosti HORNBACH dáva zákazník spoločnosti HORNBACH záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

l) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

(i) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
(ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
(iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti HORNBACH uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na internetových stránkach spoločnosti HORNBACH, ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza tu (PDF, 47 kB)[3].

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.

m) Nižšie uvedené odseky n) až y) sa vzťahujú len na prípady odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom v súlade so zákonným právom na odstúpenie od zmluvy uvedenom v odseku l) článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP.

n) Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel so spoločnosťou HORNBACH zmluvu o poskytovaní služieb, začne spoločnosť HORNBACH s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) spotrebiteľa. Spotrebiteľ doručí takúto žiadosť spoločnosti HORNBACH na adresu sídla alebo na jej e-mailovú adresu uvedené v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

o) Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

(i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
(ii) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
(iii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar upravený na mieru);
(iv) predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
(v) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
(vi) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
(vii) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
(viii) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
(ix) preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak HORNBACH ponúka tieto služby;
(x) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť HORNBACH zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.

p) V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu v predajni HORNBACH alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

q) V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom je tovar zaslaný späť s využitím etikety na vrátenie tovaru ako balík, znáša spoločnosť HORNBACH náklady spojené s jeho zaslaním. Spotrebiteľ v takomto prípade použije ten istý druh dopravy, ktorým mu bol tovar doručený. Zákazník pri vrátení tovaru vždy použije dopravcu alebo poskytovateľa poštovných a zasielateľských služieb, ktorý mu tento tovar na základe jeho objednávky doručil. V prípade, že spotrebiteľ využije iný spôsob vrátenia tovaru alebo iného dopravcu či poskytovateľa, než ako je napísané v tomto odseku q) vyššie, sám znáša dodatočné náklady spojené so zaslaním alebo vrátení tovaru (viď odsek x) článku 3 nižšie).

r) V prípade odstúpenia od zmluvy týkajúceho sa tovaru na paletách (čiže tovaru, ktorý s ohľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou) znáša spoločnosť HORNBACH náklady spojené so zaslaním tovaru na paletách späť, pokiaľ si zákazník spätné zaslanie pred jeho uskutočnením odsúhlasí so zákazníckym centrom spoločnosťou HORNBACH. Spoločnosť HORNBACH po odsúhlasení objedná prepravu tovaru na paletách a zabezpečí jeho vyzdvihnutie priamo u zákazníka. Pokiaľ si spotrebiteľ sám zaistí prepravu a vrátenie tovaru na paletách bez toho, aby to vopred odsúhlasil so spoločnosťou HORNBACH, znáša náklady spojené so spätným zaslaním alebo vrátením tovaru na paletách spotrebiteľ sám.

s) Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru. Táto adresa je uvedená na etikete pre vrátenie tovaru, ktorá je súčasťou zásielky. Etiketu spotrebiteľ nalepí na zásielku. Pokiaľ k zásielke nie je priložená etiketa na vrátenie tovaru, kontaktuje spotrebiteľ Zákaznícke centrum HORNBACH na emailovej adrese onlineshop@hornbach.sk[4] alebo na telefónnom čísle +421 299 992 992. Zákaznícke centrum spotrebiteľovi zašle etiketu na adresu uvedenú v objednávke alebo na ním uvedený email.

t) Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

u) V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti HORNBACH za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

v) V prípade odstúpenia od zmluvy o službách, s plnením ktorej spoločnosť HORNBACH na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo s jeho súhlasom začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti HORNBACH pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti HORNBACH.

w) V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť HORNBACH povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť HORNBACH je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku y) tohto článku nižšie. Spoločnosť HORNBACH vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

x) V prípade, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou HORNBACH, má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou HORNBACH, dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou HORNBACH, znáša spotrebiteľ sám.

y) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, HORNBACH nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si HORNBACH vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.

z) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci HORNBACH vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom, bližšie informácie nájdete tu.

References

  1. ^ https://www.hornbach.sk/ (www.hornbach.sk)
  2. ^ https://www.hornbach.sk/ (www.hornbach.sk)
  3. ^ tu (PDF, 47 kB) (www.hornbach.sk)
  4. ^ onlineshop@hornbach.sk (www.hornbach.sk)

zaslanie tovaru (source)

, , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>