Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Väčšina e-shopov vám tovar pod stromček doručí do 18. decembra – ITnews.sk

Original article

Publikované pred 6 dňami: 14.12.2015 /  Redakcia[1] ,  čítaní: 30

Pri ob­jed­náv­kach ten­to a nas­le­du­jú­ci týž­deň ga­ran­tu­je väč­ši­na e-sho­pov, že stih­ne to­var do­ru­čiť pod via­noč­ný strom­ček. Ná­kup­ný rad­ca Heu­re­ka však ra­dí, že op­ti­mál­nym dňom na pos­led­né ná­ku­py je pia­tok 18. de­cem­bra, ke­dy do­ru­če­nie do Via­noc ga­ran­tu­je 94 % e-sho­pov. Po­tom ten­to po­čet kle­sá. „Eš­te cez pred­via­noč­ný ví­kend vám do­da­nie to­va­ru pod strom­ček ga­ran­tu­jú vy­še tri štvr­ti­ny e-sho­pov, kto­ré sa za­po­ji­li do prog­ra­mu Ga­ran­cia do­ru­če­nia do Via­noc,” vy­svet­lil Jan Krie­gel z Heu­re­ky.

Rad­šej však tre­ba na­kú­piť s re­zer­vou. „Pri ob­jed­náv­kach do 21. de­cem­bra ga­ran­tu­jú do­da­nie to­va­ru už len asi dve tre­ti­ny e-sho­pov. Ten­to ter­mín by som však bral ako naj­nes­kor­ší vhod­ný. Po ňom to­tiž do­ru­če­nie ga­ran­tu­je len tre­ti­na e-sho­pov, s prí­cho­dom sviat­kov sú to­tiž e-sho­py aj dop­rav­co­via za­nep­ráz­dne­ní,” do­dal Krie­gel. Kto však ani ten­to ter­mín nes­tih­ne, má eš­te iné mož­nos­ti do­ru­če­nia to­va­ru, nap­rík­lad osob­ný od­ber. „Uis­ti­te sa však, že v tom­to prí­pa­de je už váš to­var dos­tup­ný vo vý­daj­ni, a nie je eš­te len na ces­te,” ra­dí Krie­gel.

Pre jed­no­duch­šiu orien­tá­ciu sú e-sho­py, kto­ré sa za­po­ji­li do ak­cie, ozna­če­né ikon­kou s hra­nič­ným dá­tu­mom, do kto­ré­ho mož­no na­kú­piť eš­te na Je­žiš­ka.

Hit­mi se­zó­ny sú hrač­ky pre ma­lých aj veľ­kých

„Toh­to­roč­nou tre­fou do čier­ne­ho bu­de le­go s mo­tí­vom Star Wars. Ob­ľú­be­né sú aj hry, kto­ré roz­ví­ja­jú in­te­lekt,” vy­svet­lil Krie­gel. Naj­viac slo­ven­ských de­tí však pí­sa­lo v lis­toch Je­žiš­ko­vi pros­bu o dar­ček s mo­tí­vom Ľado­vé­ho krá­ľov­stva. Na­ku­pu­jú sa hrač­ky, to­pán­ky, ba­to­hy, jed­no­du­cho všet­ko s tým­to mo­tí­vom.

Naj­mä star­šie de­ti a dos­pe­lá­ci tú­žia pod strom­če­kom náj­sť tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky. Ad­re­na­lín a mož­nosť za­chy­tiť zá­žit­ky sta­via out­doo­ro­vú ka­me­ru ty­pu GoP­ro na pop­red­nú prieč­ku. Dru­hou roz­ší­re­nou ka­te­gó­riou dar­če­kov bu­dú in­te­li­gen­tné ho­din­ky a ďal­šie „wearab­les”, kto­rý­mi si me­ra­jú te­les­né fun­kcie špor­tov­ci. No­to­ric­ky zná­my­mi stá­li­ca­mi zos­tá­va­jú tab­le­ty a te­le­fó­ny.

Cez Via­no­ce sa na­ku­pu­je naj­viac

Se­zó­na via­noč­ných ná­ku­pov je kaž­do­roč­ne ťa­hú­ňom ce­lé­ho ro­ka v rám­ci inter­ne­to­vé­ho pre­da­ja. Cel­ko­vo za rok 2015 mi­nú Slo­vá­ci v e-sho­poch zhru­ba 703 mi­lió­nov eur, čo pred­sta­vu­je ná­rast asi o 15 %. Vy­plý­va to zo šta­tis­tík ne­zá­vis­lé­ho po­rov­ná­va­ča cien Heu­re­ka.sk. V pr­vom polro­ku vzrás­tol ob­rat e-com­mer­ce zhru­ba o pä­ti­nu op­ro­ti vla­ňaj­šku. Let­ná se­zó­na tem­po ras­tu sí­ce spo­ma­li­la, ale via­noč­ná se­zó­na bu­de opäť sil­ná a vďa­ka to­mu zno­vu sa na inter­ne­tu oča­ká­va oča­ká­va­me re­kord­ný ob­rat e-com­mer­ce.


Ohodnoťte článok:

   

References

  1. ^ Redakcia (www.itnews.sk)

doručenie tovaru – Správy Google

, , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>