Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

TNT Express – Zmeny v colných požiadavkách

Original article

Zmeny v colných požiadavkách

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie týkajúce sa dôležitých zmien v colných požiadavkách jednotlivých krajín sveta. Pravidelné sledovanie týchto informácií vám uľahčí zasielanie zásielok do týchto destinácií, umožní plniť časové termíny a zároveň sa vyhnúť zbytočným colným komplikáciám, poplatkom a sankciám. Pre bližšie informácie kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na bezplatnej nonstop linke 0800 100 868 alebo emailom:  customerservice.sk@tnt.com.

Kanada – osobný majetok a alkoholické nápoje/4. 11. 2014

Colný úrad v Kanade nedávno zverejnil nové požiadavky týkajúce sa importu nasledovných komodít:

Osobný majetok

Zásielky s osobným majetkom môžu byť podľa nového nariadenia preclené výhradne príjemcom tovaru. Všetky zásielky tohto charakteru môžu byť preto prepravované len prostredníctvom špeciálnej služby „od dverí po letisko“ a doručené priamo príjemcovi na konečné miesto určenia. Toto nariadenie sa netýka darov nekomerčného charakteru (od súkromnej osoby pre súkromnú osobu).

Alkoholické nápoje

Všetky zásielky dovážané do krajiny, ktoré obsahujú alkoholické nápoje, musia byť preclené v provincii cieľovej destinácie a to bez ohľadu na dôvod ich importu do krajiny  (dar, na osobnú spotrebu, vzorky alebo určené na ďalší predaj). Všetky zásielky tohto charakteru môžu byť preto prepravované len prostredníctvom špeciálnej služby „od dverí po letisko“ a doručené priamo príjemcovi na konečné miesto určenia.

Singapur – Import vína a iných alkoholických nápojov/2. 10. 2014

Na importné zásielky smerujúce do Singapuru obsahujúce víno alebo iné alkoholické nápoje sa vzťahujú colné a daňové poplatky. Aby sa predišlo meškaniu zásielky kvôli pozdržanému colnému procesu, je potrebné, aby prepravná dokumentácia spĺňala nasledovné podmienky:

*Komerčná faktúra musí obsahovať informácie o reálnej hodnote tovaru aj v prípade, že sa jedná o darček alebo vzorky. Singapurské colné orgány neakceptujú faktúry s nulovou hodnotou ani FOC (free of charge, teda zadarmo).

Zásielky s neúplnými údajmi budú z dôvodu predĺžených colných procesov meškať.

Ekvádor – Zásielky pre súkromné osoby/12. 9. 2014

Na všetky nedokumentové importné zásielky smerujúce do Ekvádoru do rúk súkromným osobám, ktorých hodnota je nižšia ako 400 USD a hmotnosť nižšia ako 4kg, sa vzťahuje štandardný colný poplatok cca 42 USD.

*To platí v prípade, že daná súkromná osoba za dobu posledných 12 mesiacov neprijala viac ako 5 zásielok, pričom ich celková hodnota nesmie presiahnuť 1 200 USD.

Česká republika – Import gumičiek/9. 9. 2014

Všetky importné zásielky obsahujúce gumičky smerujúce do Českej republiky s tarifným kódom 95030095 musia byť sprevádzané CE certifikátom a bezpečnostným protokolom. Zásielky, ktoré nebudú spĺňať tieto podmienky, nebudú preclené a budú poslané späť odosielateľovi.

*Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na voľný pohyb zásielok v rámci EÚ, ktoré nepodliehajú colnej kontrole.

Irak – Colné doklady a obmedzenia/13. 8. 2014

Všetky expresné nedokumentové zásielky smerujúce do centrálneho Iraku (Bagdad) a južného Iraku (región Basra) musia spĺňať nasledovné kritériá, inak budú spracované ako letecký náklad (airfreight):

Všetky zásielky posielané do centrálneho alebo južného Iraku ako letecký náklad (airfreight), musia byť sprevádzané nasledovnými colnými dokladmi:

* Všetky doklady musia byť schválené veľvyslanectvom Irackej republiky v krajine odoslania.

Nikaragua – Colné obmedzenia/14. 4. 2014

Žiadne importné zásielky do Nikaraguy nesmú byť vrátené odosielateľovi. Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú zásielky, ktoré nemali byť doručené do Nikaraguy, pričom prepravný list a komerčná faktúra musia preukázať, že tovar mal namierené do inej destinácie. Na uvoľnenie zásielky colným úradom a jej zaslanie na správnu adresu je potrebné uhradiť pokutu 50 USD.

Všetky colne kontrolované zásielky musia byť odbavené a vyplatené do 20 pracovných dní od príchodu. Každú zásielku, ktorá nebude preclená v tomto intervale, bude colný úrad považovať za opustenú.

Zásielky musia byť sprevádzané originálom prepravného listu a komerčnou faktúrou. Digitálne alebo iné kópie nebudú akceptované. Komerčná faktúra musí byť podpísaná modrým atramentom.

Dovoz akýchkoľvek potravín, nápojov, liekov a kozmetických výrobkov je možný len na základe povolenia od ministerstva zdravotníctva, ktoré si musí vyžiadať príjemca.

Import zásielok obsahujúcich akékoľvek produkty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu je možný len na základe povolenia od ministerstva poľnohospodárstva, ktoré si musí vyžiadať príjemca. Zásielka musí byť navyše sprevádzaná originálom FYTO certifikátu.

Dovoz mobilných telefónov a príslušenstva k nim, SIM kariet, GPS zariadení a akýchkoľvek ďalších zariadení slúžiacich na prenos mikro vĺn je možný len na základe povolenia od Koordinačného telekomunikačného ústavu (TELCOR), ktoré si musí vyžiadať príjemca.

Zásielky posielané ako dokumenty nesmú obsahovať žiadne iné tovary.  Ak bude takáto zásielka obsahovať čokoľvek iné, napr. brožúry, časopisy, katalógy, kompaktné disky, USB kľúče, predtlačené formuláre atď., tento tovar musí byť pre potreby colného konania sprevádzaný komerčnou faktúrou.

Ukrajina – Nízko hodnotové zásielky/1. 4. 2014

Od prvého apríla platia na Ukrajine nové colné požiadavky. Najväčšia zmena sa týka colne kontrolovaných nízko hodnotových zásielok – ich maximálna hodnota sa znížila z 300 EUR na 150 EUR.

Vietnam – Import produktov rastlinného pôvodu/26. 3. 2014

Dovoz akýchkoľvek produktov rastlinného pôvodu do Vietnamu podlieha prísnym colným opatreniam. Všetky takéto zásielky budú automaticky zadržané a pre vstup do krajiny musia byť sprevádzané špeciálnym osvedčením  – FYTO certifikátom vydaným zodpovedným orgánom v krajine pôvodu alebo originálnym písomným dokladom o oslobodení z karantény.

Týka sa to napr. všetkých druhov rastlín a ich častí (hľuzy, plody, semená, kvety, listy, kmene, konáre, pne, korene, drevo), hríbov všetkého druhu atď.

Macedónsko – Zakázané tovary/17. 2 .2014

V Macedónsku platia nové obmedzenia týkajúce sa dovozu aj vývozu určitých druhov tovarov. Vo všeobecnosti sú zakázané všetky produkty, ktoré podliehajú hygienickej alebo zdravotníckej kontrole. Nižšie nájdete príklad tovarov, ktorých sa to týka:

Ruská federácia – Colné obmedzenia/17. 12. 2013

Akékoľvek importné zásielky od právnických osôb súkromným osobám sú zakázané. Taktiež sú zakázané akékoľvek zásielky obsahujúce víno alebo iné alkoholické nápoje, potraviny a rastliny.

Za dokumentové zásielky sa považujú výhradne zásielky obsahujúce dokumenty napísané/vytlačené na papieri. Všetky ostatné zásielky (obsahujúce napr. CD nosiče) musia byť posielané ako nedokumentové.

Sprievodná dokumentácia každej zásielky musí obsahovať podrobný popis tovarov, ktoré obsahuje. Všeobecné označenia ako „Christmas Gift“ (vianočný darček) nebudú akceptované.

Singapur – Import alkoholických nápojov/11.12.2013

Na všetky importné zásielky smerujúce do Singapuru obsahujúce víno alebo iné alkoholické nápoje sa vzťahujú colné a daňové poplatky. Aby sa predišlo zdržaniu zásielky colnými úradmi, prepravná dokumentácia musí obsahovať nasledovné údaje:

Komerčná faktúra musí deklarovať reálnu hodnotu tovaru aj v prípade, že sa jedná o darčeky alebo vzorky. Singapurský colný úrad v tomto prípade neakceptuje nulové hodnoty.

Nórsko – Import alkoholických nápojov a darčekov/9. 12. 2013

Obmedzenia týkajúce sa dovozu alkoholických nápojov

Firmám sídliacim v Nórsku je zakázané posielať zásielky obsahujúce alkoholické nápoje, ak nemajú dovoznú licenciu. Zásielky obsahujúce alkoholické nápoje sa však môžu posielať súkromným osobám ak je príjemca/kupujúci uvedený na komerčnej faktúre ako súkromná osoba a zároveň je na nej uvedené aj jeho/jej identifikačné číslo (social security number).

V prípade, že zásielku s alkoholom posielate ako darček, je dôležité, aby komerčná faktúra obsahovala informáciu, že ide o darček („gift“), a detaily o druhu a množstve alkoholu (napr. White wine – Chardonnay 6 x 0.75cl bottles). Príjemca však bude aj napriek tomu povinný uhradiť colné poplatky a spotrebnú daň.

Obmedzenia týkajúce sa dovozu darčekov

Všetky zásielky posielané firmám aj súkromným osobám v Nórsku ako darčeky podliehajú bežnému colnému procesu a preto musí príjemca uhradiť príslušné colné poplatky. Výnimkou sú iba darčeky súkromným osobám od súkromných osôb, ktorých hodnota nepresahuje 1 000 NOK.

Aby sa predišlo štandardnému colnému konaniu a colným poplatkom, komerčná faktúra musí obsahovať identifikačné číslo príjemcu (social security number). Na faktúre musí byť okrem podrobného popisu tovaru aj informácia, že ide o darček („gift“).

Thajsko – Zakázané tovary/9. 12. 2013

Všetky importné zásielky obsahujúce akékoľvek potraviny a nápoje smerujúce do Thajska sú prísne kontrolované a ich dovoz je obmedzený dovoznou licenciou. Nevyhovujúce zásielky budú zabavené thajským colným úradom a zničené alebo vrátené odosielateľovi.

Krátky príklad neakceptovaných tovarov:

Výnimkou sú iba spomínané tovary v obmedzenom množstve na účely registrácie potravín alebo ako vzorky za účelom budúceho predaja.

Macedónsko – Zakázané tovary/2. 11. 2013

Všetky importné zásielky smerujúce do Macedónska obsahujúce akékoľvek potraviny a nápoje, či už alkoholické alebo nealkoholické, budú zadržané a vrátené späť odosielateľovi. Toto importné obmedzenie platí pre firmy aj súkromné osoby.

Príklad  neakceptovaných tovarov v súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami:

Irán – Import liekov/21. 10. 2013

Importné zásielky obsahujúce lieky na predpis sú akceptované iba v obmedzenom množstve a v prípade, že zásielku sprevádza originálny a platný lekársky predpis.

Austrália – Import poľnohospodárskych strojov, zariadení a ich častí/25. 9. 2013

Všetky importné zásielky obsahujúce poľnohospodárske stroje, zariadenia alebo ich časti smerujúce do Austrálie musia byť sprevádzané nasledovným prehlásením:

“The machinery, equipment and/or and parts are new and have not been field tested or factory trialled.” („Stroje, zariadenia alebo ich časti a súčasti sú nové a neboli testované v teréne ani v továrni.“).

Prehlásenie má mať formu oprávneného vyhlásenia alebo môže byť súčasťou obchodnej faktúry od vývozcu, dodávateľa či zástupcu spoločnosti (ktorá môže sídliť aj v krajine importu).

Poverená osoba, ktorá vyhlásenie podpíše, musí byť zástupcom vývozcu, dodávateľa alebo výrobcu.

Kanada – Import produktov rastlinného pôvodu/17. 9. 2013

Všetky importné zásielky smerujúce do Kanady, ktoré obsahujú pôdu, rastliny alebo semená, musia získať povolenie na import od Kanadskej potravinovej inšpekcie (CFIA) ešte predtým, ako opustia krajinu pôvodu.

Tovaru takéhoto druhu, na ktorý Kanadská potravinová inšpekcia nebude vopred upozornená, nebude umožnený vstup do krajiny. Zásielka bude okamžite po príchode vrátená odosielateľovi alebo prepadne do vlastníctva Kanadského colného úradu.

Česká republika – Import cigariet/16. 9. 2013

V dôsledku zmien v colnej legislatíve Českej republiky patria od 1. septembra 2013 všetky importné zásielky obsahujúce elektronické cigarety a náplne (esencie) do elektronických cigariet medzi zakázané tovary, ktoré neprepravuje.

Vatikán – Nedokumentové zásielky/6. 9. 2013

Všetky nedokumentové zásielky smerujúce do Vatikánu (okrem zásielok prichádzajúcich z Talianska) musia spĺňať špecifické požiadavky – kvôli colným účelom musia obsahovať aj túto dodatočnú adresu:

Governatorato Vaticano Direzione
Servizi Generale Servizio del Transito Merci
00120 VATICAN

Guatemala – Colné dokumenty/23. 8. 2013

Všetky zásielky smerujúce do Guatemaly musia byť sprevádzané originálnou obchodnou faktúrou. Akékoľvek kópie nie sú akceptované. V prípade nedodržania tejto podmienky môže byť príjemcovi udelená pokuta až do výšky 250 USD.

Čierna Hora – Colné dokumenty/9. 8. 2013

Všetky medzinárodné zásielky smerujúce do Montenegra musia byť sprevádzané originálnymi colnými dokladmi (prepravný list, faktúra a originály certifikátov).

Filipíny – Označovanie tovarov/5. 8. 2013

Filipínsky colný úrad udeľuje pokuty na všetky zásielky, ktoré majú nesprávne, neurčité, nezmyselné alebo všeobecné označenie.

Neakceptovateľné označenia:

Juhoafrická republika – Faktúry/5. 8. 2013

Colný úrad v Juhoafrickej republike už neakceptuje proforma faktúry. Všetky faktúry určené na colné účely musia byť odteraz obchodné.

Importné zásielky s proforma faktúrou budú automaticky zadržané colným úradom, ktorý bude dodatočne požadovať obchodnú faktúru.

Takto zadržané zásielky budú meškať minimálne 24 hodín a ich prepustenie colným úradom bude závisieť od poskytnutia obchodnej faktúry odosielateľom. Rovnako sa na ne vzťahuje riziko pokuty.

Dominikánska republika – Colné dokumenty/24. 7. 2013

Všetky zásielky musia byť preclené do 10 dní od ich príchodu do krajiny. V prípade, že budú musieť byť vykonané akékoľvek zmeny v požadovaných údajoch pred dokončením preclenia, bude musieť príjemca colnému úradu uhradiť pokutu vo výške 50 USD. Ak oprava/doplnenie údajov potrvá dlhšie ako 10 dní, pokuta sa zvýši až na 240 USD.

Najčastejšie chýbajúce údaje na zásielkach:

Aby ste sa vyhli týmto poplatkom, je dôležité, aby boli všetky vyššie spomenuté údaje správne a kompletne vyplnené.

Zásielky označené ako vzorky musia byť pravdivo ohodnotené. Ak colný úrad zistí podhodnotenie zásielky, príjemcovi bude udelená pokuta.

Mozambik – Import CD nosičov/20. 5. 2013

Mozambické colné úrady neakceptujú klasifikáciu zásielok obsahujúcich CD nosiče ako dokumenty. Všetky zásielky s CD nosičmi musia prejsť colnou kontrolou a  musia byť sprevádzané obchodnou faktúrou.

Izrael – Colné obmedzenia importných zásielok z Európy/20. 5. 2013

Všetky zásielky s hodnotou nad 1000 USD dovážané  z Európy do Izraela musia byť sprevádzané originálnou obchodnou faktúrou.

Pre všetky zásielky s prednostným zaobchádzaním navyše platí:

Čína – Import vína/29. 4. 2013

Na základe colných obmedzení musí víno dovážané do Číny prejsť kontrolou Čínskeho úradu pre inšpekciu a karanténu (CIQ) a colnou kontrolou, ktorá si vyžaduje špecifické colné doklady (nevzťahuje sa na limitované množstvo vína na súkromné účely).

Všeobecné smernice pre import vína do Číny sú stanovené na základe colných úradov cieľovej destinácie.

1. Pre tovar na obchodné účely platí:
Množstvo vína nie je nijako obmedzené, ale musia byť poskytnuté nasledovné doklady:

2. Pre tovar na súkromné účely platí:

Letisko

Obmedzenie množstva

Poznámka

PEK

5 fliaš

Maximálna deklarovaná hodnota nesmie presiahnuť 1 000 RMB (125 €) na zásielku

PVG

4 fľaše

-

CAN

4 fľaše

-

SZX

2 fľaše

-

Transport spotrebných tovarov vrátane vína nie je typickým expresným produktom. Preto sa výrazne odporúča prepravovať zásielky s vínom iba prostredníctvom Špeciálnych služieb.

Jemen – Importné zásielky/15. 4. 2013

Každá zásielka s hodnotou nad 100 $ musí byť preclená.

Mozambik – Colné dokumenty/15. 4. 2013

Všetky nedokumentové zásielky musia prejsť colnou kontrolou, ktorá skúma, či nejde o vysoko hodnotové zásielky. Proces colnej kontroly môže ovplyvniť výšku daní a cla, ktoré musí príjemca uhradiť. Ak je hodnota zásielky nepravdivá, môžu colné orgány zásielku zadržať a udeliť pokutu.

Všetky faktúry musia obsahovať IČO/DIČ príjemcu. Ak nie je uvedené, môže dôjsť k zadržaniu zásielky kvôli precleniu. Na faktúre musí byť uvedené aj telefónne číslo príjemcu.

Všetky zásielky prichádzajúce do Mozambiku ako vzorky sú kontrolované a preverované. Ak colné úrady spochybnia, že ide o vzorky, musí byť dodaná faktúra s reálnou hodnotou zásielky, čo môže spôsobiť meškanie a uloženie pokuty colnými orgánmi.

Všetky importné medicínske zásielky musia obsahovať povolenie od ministerstva zdravotníctva a list od mozambického doktora, ktorý potvrdzuje dovoz liečiv aj lekársky predpis.

Fidži – Colné dokumenty/8. 4. 2013

− Každý obchodný tovar musí byť sprevádzaný tlačenou formou obchodnej faktúry alebo daňovým dokladom.
− Všetky faktúry musia byť vystavené v anglickom jazyku.
− Každá položka musí obsahovať kód nomenklatúry (položku colného sadzobníka).
− Faktúra by mala obsahovať rozpis jednotlivých položiek a konečnú cenu.

Poskytnutie falošných dokumentov alebo podhodnotených faktúr je na Fidži považované za trestný čin a trestá sa vysokými pokutami.

Dovoz akýchkoľvek plastových obalov, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné, vyžaduje povolenie na import od ministerstva životného prostredia.

Každý dovozca musí mať registrované daňové identifikačné číslo (Tax Identification Number) na colnom úrade Fidži.

Turecko – Import alkoholických nápojov/5. 4. 2013

Turecké colné orgány vydali prísne obmedzenia na dovoz všetkých alkoholických nápojov do krajiny.

Akékoľvek importné zásielky obsahujúce alkoholické nápoje a vína vrátane darčekov alebo vzoriek dovážané do Turecka budú zadržané tureckými colnými orgánmi a ich obsah bude zničený.Výnimku tvoria iba spoločnosti na výrobu alkoholických nápojov, ktoré získajú špeciálne povolenie od tureckej vlády.

Angola – Importné zásielky/3. 4. 2013

Všetky zásielky nad 400 USD sú klasifikované ako vysoko hodnotové a podliehajú colnému konaniu. Colné úrady majú právo zmeniť hodnotu zásielky.
Odporúča sa, aby bolo na zásielke uvedené telefónne číslo príjemcu.

Preclenie akýchkoľvek liekov si vyžaduje povolenie od ministerstva zdravotníctva.

Príjemca importnej zásielky obsahujúcej niektoré z nasledujúcich položiek musí byť držiteľom tzv. INACOM licencie, ktorú udeľuje ministerstvo telekomunikácií:

Bahrajn – Osvedčenie o pôvode/26. 3. 2013

Všetky zásielky s fakturačnou hodnotou nad 100 USD posielané do Bahrajnu musia byť sprevádzané originálnym osvedčením o pôvode.

Ak zásielka pochádza z nearabskej krajiny, osvedčenie o pôvode musí byť schválené ambasádou niektorej z nasledujúcich arabských krajín: Alžírsko, Bahrajn, Džibuti, Egypt, Irak, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Mauritánia, Maroko, Omán, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Sudán, Sýria, Tunisko, Spojené Arabské Emiráty alebo Jemen.

Tieto požiadavky sa nevzťahujú na:

Argentína – Colné obmedzenia/25. 3. 2013

Podľa nariadenia argentínskeho colného úradu musia byť všetky zásielky posielané cez doručovateľské spoločnosti preclené do 30 dní od ich príchodu do Argentíny. V opačnom prípade budú vrátené späť do krajiny pôvodu, pričom colný proces zásielok určených na vrátenie odosielateľovi trvá v priemere 90 až 150 dní, v niektorých prípadoch  ešte dlhšie.

Aby sa predišlo zadržaniu zásielky argentínskymi colnými úradmi, musí odosielateľ úzko spolupracovať s príjemcom zásielky, poskytnúť mu požadované dokumenty a povolenia potrebné k precleniu.

Veľká Británia – Import rastlinných a živočíšnych produktov/15. 3. 2013

Na základe dodatočných obmedzení týkajúcich sa dovozu produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu zo strany Britských colných úradov, môžu byť zásielky obsahujúce produkty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu dovážané do Veľkej Británie len prostredníctvom špeciálnych služieb.

Južná Kórea – Sprísnené požiadavky na popis importovaného tovaru/5. 2. 2013

Kórejský colný úrad zaviedol tzv. Advance Manifest System na zásielky dovážané do Južnej Kórey. Všetky takéto zásielky musia mať priložený kompletný a zmysluplný popis, v opačnom prípade budú na ne uvalené finančné pokuty.

Albánsko, Kosovo a Čierna Hora – Import/export lítiových batérií/24. 1. 2013

S účinnosťou od 1. januára 2013 je v Albánsku, Kosove a Čiernej Hore zakázaný import a export iónovo – lítiových a kovovo – lítiových batérií. Obmedzenie lítiových batérií sa vzťahuje na:

Berte, prosím, do úvahy, že s okamžitou platnosťou budú všetky zásielky obsahujúce uvedené batérie považované za nebezpečný tovar (DG) a budú vrátané do krajiny pôvodu.

Embargo sa vzťahuje len na letecké zásielky, cestná preprava lítiových batérií je povolená, okrem Kosova.

Kanada – Importné zásielky/10. 01. 2013

S účinnosťou od 8. januára 2013 sa zvýšil limit pre nízkohodnotové importné zásielky do Kanady, na ktoré je aplikované znížené clo, z 1600 $ na 2500 $ .

Tu sú aktuálne hodnoty limitov pre colné zásielky:

USA – Importné zásielky/10. 01. 2013

S účinnosťou od 7. januára 2013 sa zvýšil limit pre nízkohodnotové importné zásielky do USA, na ktoré je aplikované znížené clo, z 2000 $ na 2500 $ .

Zásielky s hodnotou od 1 do 200 $ sú naďalej oslobodené od cla. Na zásielky s hodnotou od 201 do 2500 $ je aplikované znížené clo. Nové pravidlo sa taktiež vzťahuje na nasledujúce nízkohodnotové tovary, ktoré boli doteraz zo zoznamu na znížené clo vylúčené:

Tarif kód        Položka colného sadzobníka          

39-40               Plasty, kaučuk a výrobky z nich

41-43               Surové kože, usne, cestovné potreby, kabelky, kožušiny atď.

50-63               Textílie, koberce, odevy atď.

64-67               Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, perie atď.

94                    Nábytok, posteľoviny, svietidlá atď.

Austrália – Zakázané tovary/10. 01. 2013

Austrálske colné úrady vydali nižšie uvedený zoznam predmetov, ktoré budú po príchode do Austrálie zabavené a zničené. Ide o nasledovné predmety, ktoré je zakázané dovážať do Austrálie:

Saudská Arábia – Posielanie potravín a liečiv/10. 01. 2013

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v Saudskej Arábii zaviedol nové inštrukcie:
1. Súkromným osobám v Saudskej Arábii nemôžu byť posielané žiadne lieky.
2. Vitamíny a stereoidy určené na podporu rastu svalstva nie sú dovolené, výnimkou sú vitamíny a steroidy posielané spoločnosťami registrovanými v kráľovstve Saudskej Arábie a schválené Ministerstvom zdravotníctva.
3. Akýkoľvek pohyb liekov do kráľovstva Saudskej Arábie je podmienený predchádzajúcim schválením Ministerstva zdravotníctva.
4. Každá preprava liekov sa musí vykonávať len v teplotne kontrolovanom balení.

Akékoľvek porušenie týchto inštrukcií bude viesť k tomu, že zásielka bude zabavená a zničená Colným úradom, a pokuta bude vymáhaná Saudsko – Arabskými úradmi u príjemcu zásielky.

Ukrajina – Požiadavky na obchodné faktúry/10. 01. 2013

Ukrajinské colné úrady vydali prísne požiadavky týkajúce sa faktúr pre importné zásielky smerujúce do Ukrajiny. Úrady vyžadujú najmenej 3 originálne kópie faktúr. Okrem toho musí každá faktúra obsahovať nasledujúce informácie:
1. Adresu a telefónne číslo odosielateľa.
2. Adresu a telefónne číslo príjemcu.
3. Podrobný popis tovaru pre každú položku zásielky (všeobecný popis tovaru ako vzorky, darčeky alebo osobné veci nie je akceptovateľný).
4. Množstvo každého z tovarov uvedených na faktúre
5. Hodnota každej položky tovaru (uprednostňuje sa uvádzať hodnotu v svetových menách ako EUR, USD).
6.  HS kód (HS – Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru) – podpoložka kombinovanej nomenklatúry TARIC
7. Celková hodnota tovaru (uprednostňuje sa uvádzať hodnotu v svetových menách ako EUR, USD). Označenie ako „bez obchodnej hodnoty“ alebo „nič“ nie sú akceptovateľné colným úradom.
8. Podmienky doručenia (Incoterms) – obchodné podmienky medzi nákupcom a predajcom.
9. Cena za prepravu uvedená vo faktúre ako samostatná položka.
10. Krajina pôvodu.
11. K zásielke v hodnote vyššej ako 100 EUR  musí byť priložený originálny Certifikát o pôvode.

Zásielky bez originálnych faktúr nemôžu byť preclené a budú zadržané dovtedy, kým nebude doručená príslušná dokumentácia od odosielateľa. V prípade nedodržania vyššie uvedených požiadaviek, budú zásielky vrátené späť k odosielateľovi na jeho náklady.

Bangladéš – Faktúry pre nedokumentové zásielky/10. 01. 2013

Ku všetkým nedokumentovým zásielkam prichádzajúcim do Bangladéša musia byť priložené obchodné faktúry s nasledujúcimi informáciami:
1. Opis obsahu zásielky musí byť jasný (je potrebné vyvarovať sa neurčitým opisom tovaru ako textílie, oblečenie, vzorkovníky, náhradné diely, atď.).
2. Akceptovateľné sú iba počítačom vygenerované faktúry v angličtine. Ručne písané faktúry nie sú povolené.

Zásielkam prichádzajúcim bez vyššie uvedených požiadaviek bude udelená pokuta, ktorá bude vymáhaná od odosielateľa.

Keňa – Faktúry pre nedokumentové zásielky/10. 01. 2013

Ku všetkým nedokumentovým zásielkam musí byť priložená originálna obchodná faktúra. Pro-forma faktúry nie sú povolené a zásielky budú zadržané/zastavené colným úradom a preclenie bude vykonané až po dodaní príslušnej dokumentácie.

Originálne obchodné faktúry musia byť priložené k zásielke a musia obsahovať nasledujúce informácie:
1. Meno a adresu odosielateľa a príjemcu, vrátane kontaktných údajov.
2. Dátum vystavenia faktúry.
3. Úplný a zmysluplný popis tovaru a pôvod tovaru
4. HS kód (HS – Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru) – podpoložka kombinovanej nomenklatúry TARIC
5. Reálnu hodnotu tovaru (hodnota individuálnej jednotky, celková hodnota podľa druhu tovaru, celková fakturovaná suma a mena).
6. Vyhlásenie potvrdzujúce presné a pravdivé informácie uvedené na faktúre s podpisom a dátumom.
7. Všetky náklady na prepravu musia byť vystavené/vopred určené na všetkých obchodných faktúrach.
8. Akceptovateľné sú iba počítačom vygenerované faktúry. Ručne písané faktúry nie sú povolené.
9. Podmienky doručenia (Incoterms) – Obchodné podmienky medzi nákupcom a predajcom.
10. Vysvetlenie export.

Uistite sa, prosím, že všetky obchodné faktúry majú skutočnú obchodnú hodnotu. Vyhýbajte sa vyhláseniu ako “hodnota len pre účely preclenia”, pretože môže viesť k prehodnoteniu, udeleniu pokút či meškaniu zásielok.

Singapur – Dovoz vín a alkoholických nápojov/18. 12. 2012

Vína a alkoholické nápoje dovážané do Singapuru podliehajú colným daniam a poplatkom. Ak chcete zabrániť zbytočným prieťahom v colnom konaní, uistite sa, že prepravná dokumentácia obsahuje nasledovné informácie:
-  Objem fľaše (obsah v litroch) a obsah alkoholu v % pre každý druh vína alebo alkoholického nápoja.
-  Popis tovaru, ktorý jasne definuje typ alkoholického nápoja. Všeobecné popisy ako “dar” nie sú akceptované.

Celý svet – Neakceptovaný popis tovaru/14. 12. 2012

V súvislosti so sviatkami a zvýšeným posielaním osobných darčekov berte, prosím, do úvahy, že popis obsahu zásielky uvedený  ako „dar“ alebo „vianočný dar“ je pre colné účely neakceptovateľný. Popis obsahu zásielky musí presne identifikovať daný dar, napr. sveter, ponožky, cukrovinky, čokolády a pod. Zásielky s popisom tovaru „dar“ alebo „vianočný dar“ budú vystavené meškaniu z dôvodu predĺžených colných procesov.

BahrajnPotrebný certifikát o pôvode/7. 12. 2012

Od 1. decembra 2012 musí všetky zásielky smerujúce do Bahrajnu, ktorých hodnota je vyššia ako 1 324 USD (500 BD), sprevádzať originál certifikátu o pôvode tovaru. Ak zásielka pochádza z nearabskej krajiny, musí byť certifikát osvedčený ambasádou niektorých z nasledujúcich arabských krajín: Alžírsko, Bahrajn, Džibuti, Egypt, Irak, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Mauritánia, Maroko, Omán, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Sudán, Sýria, Tunisko, Spojené Arabské Emiráty, Jemen.

Zásielky s hodnotou nad 100 USD (37,7 BD) ale menšou ako 1 324 USD (500 BD) nemusí sprevádzať originál certifikát o pôvode, pokiaľ je krajina pôvodu uvedená na faktúre a jasne vyznačená aj na tovare.

Ďalšie výnimky, ktoré nemusí sprevádzať originál certifikát o pôvode, sú:
- Zásielky s deklarovanou hodnotou do 100 USD (37,70 BD)
- Filmy a audio nahrávky
- Noviny a časopisy
- Osobné efekty
- Použité stroje

Nórsko – Posielanie alkoholu/13. 11. 2012

Je zakázané posielať firmám v Nórsku alkohol, pokiaľ na to nemajú importnú licenciu. Je povolené posielať alkohol súkromným osobám za podmienky, že na komerčnej faktúre je ako príjemca/kupujúci uvedená súkromná osoba aj s jej/jeho číslom sociálneho poistenia.

Ak je posielaný alkohol darom, je dôležité, aby to bolo ako “dar” uvedené aj na komerčnej faktúra spolu s podrobným popisom druhu alkoholu (napr. biele víno – Chardonnay 6 x 0.75cl  fliaš / White wine – Chardonnay 6 x 0.75cl bottles). Berte, prosím, do úvahy, že aj keď ide o dar, bude príjemcovi účtované dovozné clo a spotrebná daň.

Nórsko – Posielanie darov/13. 11. 2012

Berte, prosím, na vedomie, že dary posielané súkromným osobám a firmám v Nórsku sú predmetom štandardných colných procesov. To znamená, že príjemca bude povinný zaplatiť príslušné importné dane a poplatky. Jedinú výnimku tvoria dary od súkromných osôb pre súkromné osoby, u ktorých je hodnota tovarov nižšia ako 1 000 NOK. Komerčná faktúra musí však obsahovať číslo sociálneho poistenia príjemcu, iba tak sa zásielka vyhne bežným colným procesom a importným daniam. Je takisto dôležité, aby komerčná faktúra obsahovala údaj „dar” spolu s podrobným popisom tovaru.

Ruská federácia – Požiadavky týkajúce sa dokumentových zásielok/17. 10. 2012

Do Ruskej federácie je možné ako dokumentové zásielky posielať len dokumenty, ktoré sú napísané alebo vytlačené na papieri. Všetky ostatné typy zásielok vrátane tých obsahujúcich CD s dokumentmi, musia byť zaslané ako nedokumentové (tovarové) zásielky.

Zásielky, ktoré nespĺňajú podmienku napísaných alebo vytlačených papierov a napriek tomu boli poslané do Ruskej federácie ako dokumentové, sú príslušnými colnými úradmi považované za porušenie colnej legislatívy Ruskej federácie.

Ruská federácia – Diplomatická pošta/7. 09. 2012

Diplomatickú poštu je možné posielať do Ruskej federácie len cez Špeciálne služby TNT. V súlade s colnou legislatívou Ruskej federácie môže byť totiž diplomatická pošta alebo akákoľvek zásielka adresovaná na ambasádu alebo konzulát preclená len na špeciálne na to vyhradených colných bodoch. Expresní prepravcovia (ako TNT) nemajú povolenie preclievať tieto zásielky vo svojich colných strediskách.

USA – Požiadavky týkajúce sa drevených obalových materiálov/14. 09. 2012

Ak posielate zásielky do USA, uistite sa, že všetok drevený obalový materiál (napr. palety, debny a preklady používané na podporu a upevnenie tovaru počas prepravy) má správne označenie osvedčujúce to, že boli náležite ošetrené. Pričom za jediné akceptované označenie sa považuje logo International Plant Protection Convention (IPPC). Papierové certifikáty dokazujúce ošetrenie dreveného materiálu nie sú požadované ani akceptované.

Schválenými spôsobmi ošetrenia dreveného obalového materiálu sú:
1. tepelné ošetrenie pri minimálnej teplote 56ºC počas minimálnej doby 30 minút,
2. fumigácia methylbromidom.

Zásielky, ktoré nebudú v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami na drevený obalový materiál budú po kontrole na colných hraniciach USA vrátené späť odosielateľovii 

Brazília – Uvádzať VAT/DPH číslo príjemcu/29. 06. 2012

Zásielky smerujúce do Brazílie musia mať na komerčnej faktúre uvedené VAT/DPH príjemcu. Zásielky, ktoré nemajú na faktúre uvedené VAT/DPH príjemcu budú v Brazílii zadržané a vrátené späť odosielateľovi.

Turecko – Zásielky do 75 EUR len cez Express/28. 06. 2012

Z dôvodu colných regulácií je možné do Turecka posielať zásielky do hodnoty 75 EUR len leteckou službou Express. Všetky nízko hodnotové zásielky (do 75 EUR) poslané do Turecka cestným servisom Economy Express budú v najbližšom prekladisku TNT pozastavené a poslané späť odosielateľovi.

______________________________________

Pre bližšie informácie kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na bezplatnej nonstop linke 0800 100 868 alebo emailom:  customerservice.sk@tnt.com

zaslanie tovaru (source)

, , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>