Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

SVP, š.p.

Original article

   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, PR Žilina, Nám. gen. M.R. Štefánika, 010 71 Žilina

image                                                       

 

 

 

VÝZVA

 

na predkladanie ponúk podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

1.      Identifikácia:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, PR Žilina, Nám. gen. M. R. Štefánika, 010 71 Žilina,

Zastúpený -  Ing. Peter Nemčok, CSc., generálny riaditeľ

IČO: 36 022 047 

DIČ/IČ DPH: SK 2020066213

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s., Žilina

Číslo účtu: 1400149001/5600

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Pš, vložka č. 10017/L

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi:

      Ing. Pavol Námešný, tel. č. 041/5046 150, e-mail: Pavol.Namesny@svp.sk

2.      Názov predmetu zákazky:

Kolesový poľnohospodársky traktor

3.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie je možné, ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

4.      Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – kolesového poľnohospodárskeho traktora

5.      Miesto dodania predmetu zákazky:

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota

6.      Spoločný slovník obstarávania:

CPV -  16710000-5

7.      Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

1 ks

8.      Trvanie zákazky:

Do dňa dodania tovaru.

9.      Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ financovať z vlastných zdrojov. Zálohová platba sa neposkytuje. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní tovaru. Lehota splatnosti faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia.
10.  Obchodné podmienky verejného obstarávateľa:

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch, obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

11.  Podmienky účasti v súťaži:

Uchádzač:

a.)   predloží vo svojej ponuke doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky predložením výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list na poskytovanie požadovaného tovaru; uchádzač musí predložiť originály  alebo úradne overené fotokópie dokladov nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk,

b.)   preukáže technickú a odbornú spôsobilosť tak, že predloží zoznam min. dvoch zmlúv  na dodanie takéhoto predmetu obstarávania za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia dodávok, s uvedením mena kontaktnej osoby a telef. čísla,

c.)    predloží  návrh zmluvy v zmysle obchodných podmienok na dodanie predmetu zákazky, ako aj celú ponuku v súlade so súťažnými podkladmi,

d.)    v prípade niektorého chýbajúceho dokladu to bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienok účasti a ponuku tohto uchádzača vylúči zo súťaže.

12.  Poskytovanie súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady zaslané poštou spolu s výzvou):

Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch od 24.11.2008 do 28.11.2008 v pracovnom čase od 8.00 h. do 13.00 h.

Spôsob prevzatia: osobné prevzatia alebo zaslanie poštou (možnosť požiadať o vydanie súťažných podkladov aj e-mailom na uvedenú adresu).

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Námešný, č. tel.: 041/5046 150

13.  Úhrada za súťažné podklady:

Bez spoplatnenia.

14.  Lehota a miesto na predloženie ponúk:

2.12.2008 do 9.00 h.  kancelária na 3.posch. č. dv. 3.11

15.  Jazyk ponuky:

Ponuky v slovenskom jazyku.

16.  Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za dodanie tovaru.

18.  Lehota viazanosti ponúk:

28.2.2009

19.  Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlasovala súťaž na obstarávanie tovaru.

 

 

V Žiline 21.11.2008

 

 

 

Ing. Pavol Námešný

osoba odborne spôsobilá

na verejné obstarávanie

zaslanie tovaru (source)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>