Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Pravidlá Valentínskej súťaže – Topky

Original article

Pravidlá súťaže „Valentínska súťaž“

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o. IČO: 36 029 076, so sídlom  Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SR,  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len „organizátor“ alebo len „Zoznam“). Organizátor je prevádzkovateľom online portálu Topky.sk.

1.2 Názov súťaže je „Valentínska súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 9.2.2016 do 12.2.2016 10:00 hod. (vrátane).

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zaregistruje do súťaže na webovej stránke na doméne  topky.sk  a v termíne od 9.2.2016 do 10.2.2016 do 20.00 hod, doručí organizátorovi emailom  opis svojho najromantickejšieho zážitku alebo najkrajšieho valentínskeho darčeka (ďalej aj ako „opis“) Adresa na doručovanie opisov je: tipy@topky.sk[1].

2.2 Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony musia byť zastúpené oprávneným zástupcom. 


2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2.4 Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na webovej stránke topky.sk.  

3. Pravidlá súťaže

3.1  Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba jeden krát. Súťažné príspevky budú zverejnené od 10.2.2016 od 20:00 do 12.2.2016 do 10:00 hod. na webovej stránke topky.sk. Súťažiaci, ktorého  súťažný príspevok získa najviac hlasov, sa stane výhercom večere pre dvoch v hodnote 138 €, v Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava.

3.2. Každý návštevník webovej stránky topky.sk môže hlasovať za vybraný súťažný príspevok v článku, v ktorom bola súťaž vyhlásená (bod 2.4), iba raz. Organizátor je oprávnený nezapočítať tie hlasy, ktoré boli pridelené jednotlivým súťažiacim v rozpore s týmito pravidlami.

3.3 Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho súťažného príspevku zaradeného do súťaže na webových stránkach organizátora ako aj s ich použitím na propagačné účely súvisiace s aktuálnou súťažou a jej ďalšími  ročníkmi. Súťažiaci udeľujú organizátorovi súhlas na bezodplatné použitie súťažného príspevku najmä verejným vystavením, vyhotovením rozmnožením na propagačných nosičoch a iných tlačovinách a sprístupňovaním  verejnosti okrem iného aj na internete.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa večeru pre dve osoby v hodnote 138 €, v Grand Hotel River Park a Luxury Collection Hotel,Bratislava.  Výhru je možné uplatniť len v sobotu alebo nedeľu 13.2.2016 alebo 14.2.2016 na  základe  rezervácie. Kontaktné údaje na vykonanie rezervácie oznámi organizátor výhercovi. Za vykonanie rezervácie  zodpovedá výherca, organizátor len oznámi  meno výhercu reštaurácii/hotelu.

Vyhlásenie výhercov prebehne dňa 12.2.2016 na webovej stránke topky.sk[2] . Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorého súťažný príspevok získal najviac hlasov od návštevníkov webovej stránky topky.sk

4.2 Organizátor bude výhercu kontaktovať emailom. V prípade, že sa organizátorovi v deň ukončenia súťaže nepodarí výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na výhru.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 

5.2 Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné  rovnako hodnotné. 


5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže .

6. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, a to v rozsahu osobných údajov, kroré poskytol pri registrácii a počas trvania súťaže ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely vyhodnotenia súťaže, a to na dobu trvania súťaže a jej vyhodnotenia a odovzdania výhier. Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „ zákon o ochrane osobných údajov“ ), a to najmä oprávnenia vyžadovať od organizátora informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého organizátor získal jeho osobné údaje, právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to zaslaním písomného oznámenia na adresu organizátora.

6.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 6.1 je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Ak došlo k odvolaniu súhlasu výhercom, výherca je povinný hodnotu výhry nahradiť organizátorovi.

6.3 Údaje súťažiacich budú po ukončení súťaže  a jej vyhodnotení zlikvidované.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 9.2.2016, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave dňa  9.2.2016

Zoznam,  s.r.o. 

Zdielať článok na Facebooku[3]

References

  1. ^ tipy@topky.sk (www.topky.sk)
  2. ^ topky.sk (www.spuntik.sk)
  3. ^ Facebook (www.facebook.com)

doručenie tovaru – Správy Google

, , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>