Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

onlinepozicovnanaradia.sk – doručenie do celej SR!

Original article


Požičovňa náradia -
doručenie do 24hod

Adamovské Kochanovce, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bánovce nad Bebravou, Beluša, Bernolákovo, Bolešov, Bojnice, Borčice, Bošáca, Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Brezno, Brezová pod Bradlom, Bardejov, Brodzany, Budimír, Cabaj – Čápor, Čadca, Čachtice, Čaňa, Častkovce, Čataj, Čečejovce, Červeník, Červený Kameň, Demänovská dolina, Detva, Dežerice, Dobšiná, Dohňany, Dolná Breznica, Dolná Poruba, Dolná Streda, Dolná Súča, Dolné Kočkovce, Dolné sŕnie, Drietoma, Dubodiel, Dubnica nad Váhom, Dudince, Ducové, Dvorec, Dvorníky – Včeláre, Fiľakovo, Gabčíkovo, Gajary, Galanta, Gbely, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Heľpa, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Holíč, Horná Streda, Hriňová, Hurbanovo, Hviezdoslavov, Chocholná Velčice, Humenné, Hnúšťa, Jelšava, Kalinkovo, Kechnec, Kežmarok, Komárno, Kolárovo, Kráľovský Chlmec, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Ladce, Lazy pod Makytou, Lednické Rovne, Lemešany, Leopoldov, Levice, Ličartovce, Limbach, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lisková, Lovčica – Trubín, Lučenec, Ludanice, Ľubotice, Levoča, Malacky, Malá Hradná, Malé Uherce, Malý Krtíš, Margecany, Matúškovo, Medzev, Medzilaborce, Mengusovce, Mestečko, Milhosť, Miloslavov, Mestečko, Mojmírovce, Moravany nad Váhom, Modra, Modrý Kameň, Moldava nad Bodvou, Most pri Bratislave, Myjava, Nitra, Nové mesto nad Váhom, Námestovo, Nemšová, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Omšenie, Púchov, Partizánske Pezinok, Podolínec, Poprad, Prešov, Považská Bystrica, Rajecké Teplice, Ružomberok, Sečovce, Senec, Sereď, Sládkovičovo, Sliač, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará turá, Strážske, Stupava, Svätý Jur, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín Stráže, Štúrovo, Šurany,Rajec, Topoľčany, Trenčín, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trenčianske Teplice, Trstená, Vranou nad Topľou, Veľké Kapušany, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Zvolen, Žilina, Zlaté Moravce, Želiezovce


1. všeobecné podmienky prenájmu

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o prenájme uzatvorenej medzi požičovňou náradia, ktorou je TN Trans&Rent sro IČO: 48233480 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín (ďalej len “požičovňa náradia”) a nájomcom, ktorej predmetom je prenájom náradia na internetovej stránke elektronickej požičovne náradia. Kontaktné údaje prenajímajúceho:adresa: Dolné pažite 155/31 Trenčín 91106 Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK76 0900 0000 0050 7399 8310 Telefón: 0948529933 E-mail: onlinepozicovnanaradia@gmail.com Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín tel. č.: 032/6400 109 fax č.: 032/6400 108 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca podpisom Zmluvy o prenájme potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky Zmluvy o prenájme (ďalej len “Zmluva o prenájme”) a na všetky vzťahy medzi požičovňou náradia a nájomcom, vzniknuté najmä pri uzatváraní Zmluvy o prenájme a reklamácii tovaru. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme. V prípade, že požičovňa náradia a nájomca uzatvoria písomnú Zmluvu o prenájme, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia Zmluvy o prenájme uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke požičovne náradia je katalógom bežne dodávaného tovaru a prenajímateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre nájomcu potvrdená na základe otázky nájomcu. Nájomca sa zaväzuje používať náradie len pre vlastnú potrebu, t.j. nesmie ich v čase trvania nájomného vzťahu dať do užívania tretej osobe odplatne ani bezodplatne bez súhlasu požičovne náradia. Ak nájomca túto povinnosť poruší, je požičovňa náradia oprávnená od zmluvy odstúpiť a všetky vzniknuté náklady s tým spojené bude znášať nájomca.


2. vznik, zánik a doba prenájmu

Prenájom sa začína účtovať deň po dni podpisu zmluvy a doručenia náradia nájomcovi ak nebolo v Zmluve o prenájme uvedené inak. Údaje pre vznik a uzatvorenie prenájmu, ako dátum a čas vzniku nájmu, dohodnutá doba trvania nájmu a platobné podmienky sú definované v uvode zmluvy o prenájme. Nájomný vzťah vzniká momentom prevzatia náradia, ak nebolo dohodnuté inak. Náradie sa prenajíma v zmysle ustanovení Občianskeho prip. Obchodného zákonnika. Nájomca je oprávnený užívať náradie počas doby stanovenej v zmluve. Nevrátenie náradia ku dňu ukončenia nájmu je považované za neoprávnené užívanie náradia. Nájomca je povinný platiť nájomné až do vrátenia náradia. Nájomcovi nebude účtované nájomné, pokiaľ požičovňa náradia nedokázala zabezpečiť vyzdvihnutie náradia u nájomcu v dohodnutý dátum. Pokiaľ nájomca nepripraví náradie na odoslanie v dohodnutý dátum bude požičovňa náradia účtovať všetky náklady, ktoré z tohto dôvodu vznikli ako zanedbanie údržby, ušlý zisk a pod. Pokiaľ nájomca neprichystá náradie k odovzdaniu kuriérovi alebo osobe zastupujúcej požičovňu náradia v deň pred dňom/dňami pracovného pokoja, nájomca je povinný uhradiť nájom až do nasledujúceho pracovného dňa. Nájomca sa môže s požičovňou náradia dohodnúť na predĺžení dojednanej doby nájmu výlučne písomnou formou či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. Dohoda o predĺžení je platná po písomnom potvrdení požičovne náradia či už v tlačenej alebo elektronickej forme . Nájomca môže ukončiť Zmluvu o prenájme predčasne jedine pisomnou formou či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. Dňami prenájmu sa rozumejú všetky kalendárne dni pokiaľ nie je dohodnuté inak. Nájomca nieje povinný platiť nájom, pokiaľ kurierska služba alebo zástupca požičovne náradia nevyzdvihli náradie u nájomcu v dohodnutom čase bez zavinenia nájomcom.


3. miesto používania, vyzdvihnutie
a doručenie náradia

Miestom používania je územie Slovenskej republiky. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje prevzatie náradia v stave spôsobilom na jeho užívanie, zároveň sa ho zaväzuje použiť len na účel, na ktorý je určený a to osobne alebo prostredníctvom zamestnancov. Nájomca nie je oprávnený používať náradie mimo územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičovne náradia. Vyzdvihnutie a doručenie náradia zabezpečí požičovňa náradia zmluvnou kuriérskou službou alebo vlastnými prostriedkami a jej suma je uvedená v Zmluve o prenájme náradia.Náradie môže byť odovzdané do prenájmu len po podpísaní zmluvy o prenájme náradia, ktorá je zároveň odovzdávacím a preberacím protokolom nájomcom. Miestom odovzdávania a preberania náradia je adresa dohodnutá v úvode zmluvy. Za odovzdanie náradia sa považuje doručenie náradia na dohodnutú adresu kuriérom alebo zástupcom požičovne náradia a podpis zmluvy o prenájme náradia nájomcom. Za odovzdanie náradia sa považuje jeho prebratie pracovníkom kuriérskej služby alebo zástupcom požičovne náradia na dohodnutej adrese. Nájomca je povinný prichystať náradie, riadne zabalené so všetkým príslušenstvom, čisté, obvykle opotrebované v dohodnutý termín na dohodnutej adrese. Ak nájomca náradie po skončení nájmu (uplynutím času alebo odstúpením od zmluvy ) nevráti požičovni náradia, môže mu ho požičovňa náradia svojpomocne odobrať z miesta, na ktorom sa nachádza a všetky náklady s tým spojené znáša nájomca. Vratná záloha bude po odpočítaní sumy za nájom, dopravu, prípadné poškodenie vrátená nájomcovi na účet uvedený v úvode zmluvy.

4. úhrada nájmu a povinnosti požičovne náradia

Požičovňa náradia požaduje platby za nájomné podľa sadzieb uvedených v cenníku zverejnenom na jej internetovej stránke. Nájomné bude odpočítané po skončení nájmu s vratnej zálohy, ktorú nájomca uhradí pri prevzatí náradia. Pokiaľ nájomné prekročí výšku zálohy, bude nájomcovi vystavená dodatočná faktúra. Nájomca je povinný platiť nájomné aj vtedy, ak v priebehu doby trvania nájmu dôjde k poškodeniu, či nadmernému opotrebeniu náradia. V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného sa nájomca zaväzuje zaplatiť požičovni náradia úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy nájomného. Právo požičovne náradia na náhradu škody, ktorá jej vznikla v súvislosti s omeškaním nájomcu s platením nájomného tým nieje dotknuté. Požičovňa náradia je oprávnená od zmluvy odstúpiť pokiaľ nájomca mešká s úhradou nájmu. Požičovňa náradia je povinná pri vzniku nájmu odovzdať nájomcovi náradie čisté a pripravené na užívanie.


5. práva a povinnosti nájomcu

Nájomca zodpovedá za to, že náradie používa odborne, na účely na ktoré je určené v súlade s predpismi BOZP a ochrany životného prostredia. Nájomca je povinný umožniť kedykoľvek požičovni náradia prístup k náradiu za účelom vykonania kontroly a to bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade je povinný nahradiť všetky náklady a škody, ktoré vzniknú požičovni náradia v súvislosti s omeškaním nájomcu. Nájomca zabezpečuje na svoje náklady pohonné hmoty, energie a mazadlá v zmysle dokumentácie a odporúčaní požičovne náradia, odborne spôsobilú obsluhu, technickú smennú údržbu. Nájomca je povinný prichystať na vyzvanie požičovňou náradia náradie na prepravu do priestorov požičovne náradia na technické prehliadky a revízie, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dovoz a odvoz hradí požičovňa náradia, ak nebolo dohodnuté inak. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť požičovni náradia poškodenie, zničenie alebo stratu náradia. Nájomca je povinný užívať náradie tak, aby nedošlo k jeho strate, zničeniu, poškodeniu alebo zneužitiu tretími osobami a za tým účelom vykonať všetky účinné opatrenia. Ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva náradie alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, ktorým požičovni náradia vzniká škoda alebo mu hrozí škoda, je požičovňa náradia oprávnená od zmluvy odstúpiť. Nájomca je povinný prichystať bez zbytočného odkladu na prepravu do požičovne náradia náradie pri skončení nájmu, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú. V prípade, ak nájomca z akéhokoľvek dôvodu náradie nevráti požičovni náradia, je povinný zaplatiť požičovni náradia obstarávaciu cenu náradia. Nájomca je povinný zdržať sa užívania náradia spôsobom, ktorý je v rozpore so Všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany nájomcu vznikne na náradií alebo v súvislosti s náradím škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu nájomca a požičovňa náradia je oprávnená odstúpiť od zmluvy. Nájomca je povinný zdržať sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičovne náradia vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na náradí. V prípade porušenia tejto povinnosti je požičovňa náradia oprávnená od zmluvy odstúpiť a účtovať nájomcovi úhradu nákladov spojených s vrátením náradia do pôvodného stavu. Nájomca je povinný oznámiť požičovni náradia bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať požičovňa náradia. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní náradia v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv požičovňou náradia. Nájomca má nárok na úhradu nákladov spojených s opravou náradia ak má písomný súhlas na jej vykonanie od požičone náradia či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k právnej dispozícií s náradím. Nájomca je povinný platiť nájomné v plnom rozsahu aj vtedy, ak náradie nemohol užívať v dôsledku vád, vyššej moci, jeho poškodenia, vyradenia z činnosti, za ktoré požičovňa náradia nezodpovedá alebo ktoré zavinil nájomca, jeho zamestnanci alebo tretie osoby, ktoré mali k náradiu prístup alebo ak takáto škoda vznikla spôsobom, pri ktorom nájomca mohol alebo mal možnosť ju odvrátiť alebo jej zabrániť. Ak má náradie vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytlo iné náradie slúžiace tomu istému účelu. Okrem toho má nárok na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol náradie pre jeho vadu riadne užívať. Právo na zľavu z nájomného musí nájomca uplatniť u požičovne náradia bez zbytočného odkladu v písomnej tlačenej alebo elektronickej forme. Nájomca je povinný pri skončení nájmu prichystať náradie na prepravu do požičovne náradia v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci vyčistené, so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou podľa pokynov určených požičovňou náradia. Ak nájomca túto povinnosť poruší zodpovedá za škodu tým vzniknutú. Ak nájomca nevráti náradie vyčistené zaplatí poplatok za vyčistenie vo výške 10 €.


6. zodpovednosť nájomcu za škody a ochrana náradia

Zodpovednosť nájomcu za akúkoľvek škodu vzniknutú na náradií alebo v priamej súvislosti s náradiím vzniká okamihom doručenia náradia a zaniká okamihom vyzdvihnutia náradia požičovňou náradia alebo zástupcovi kuriérskej služby podľa čl. 5 tejto zmluvy. V priebehu nájmu je nájomca povinný oznámiť požičovni náradia akúkoľvek nehodu, stratu alebo škodu, ktorá nastala v súvislosti alebo následkom užívania náradia alebo z inej príčiny, a to bezodkladne po ich zistení písomnou tlačenou príp. elektronickou formou. Náradie je nájomca povinný zabezpečiť tak, aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, a aby bolo chránené pred vplyvmi počasia ( najmä dážď, extrémne teploty a pod. ).

7. údržba náradia

Počas nájmu je nájomca povinný vykonávať všetky bežné úkony údržby stanovené v návode na obsluhu a údržbu náradia a presne dodržiavať ich stanovené lehoty. V prípade, že nájomca nedodrží predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy náradia, požičovňa náradia môže odstúpiť od zmluvy.

8. záverečné ustanovenia

V prípade pochybností platí, že odstúpenie bolo druhej zmluvnej strane doručené 2. dňa po tom, ako bolo vydané kurierskej službe na doručenie, či odoslané formou emailu či sms. Nájomca a požičovňa náradia sa dohodli riešiť prípadné spory alebo nedorozumenia najprv dohodou. Požičovňa náradia si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke požičovne náradia. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči nájomcovi uzavretím Zmluvy o prenájme. Nájomca podpisom potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

doručenie tovaru (source)

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>