Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Obchodné podmienky – Parfémy.sme.sk

Original article

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti PARFUMY a KOZMETIKA, s.r.o.

I.                   Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci a prevádzkovateľom http://www.parfemy.sme.sk/[1] je spoločnosť PARFUMY a KOZMETIKA, s.r.o, so sídlom Šustekova 49, 81504 Bratislava, IČO: 47 017 180, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 98896/B (ďalej len „predávajúci“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.
 3. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.
 4. Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky http://www.parfemy.sme.sk/[2] ako systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie (ďalej len ,,internetový obchod,,).
 5. Vyplnením objednávky na webovej stránke http://www.parfemy.sme.sk/[3] kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho.
 6. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 7. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť)   s právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka  v platnom znení.
 8. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom  internetového obchodu.
 9. Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára).
 10. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke – v internetovom obchode a cenu tohto tovaru.
 11. Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu.

II.                Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.
 2. V objednávke kupujúceho musí byť vždy uvedené:

-          fakturačné údaje kupujúceho (názov, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, zápis v príslušnom registri),

-          emailovú adresu kupujúceho,

-          kto za kupujúceho vyplnil objednávku s uvedením mena a priezviska a kontaktných údajov,

-          požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru.

 1. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,).
 2. Fullfilment pre spoločnosť zabezpečuje spoločnosť I LOVE Parfem s.r.o., Branická 213/53 Braník, 14700 Praha 4, IČO 02562103, IČ DPH 02562103
   

III.      Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru.
 3. V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. .
 4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.
 5. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro.
 6. Kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode alebo na dobierku.
 7. Vlastnícke  právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  až  okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný  tovar a nebezpečenstvo škody na  tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.
 8. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR. 
  1. Ak kupujúci požaduje tovar zabaliť do darčekového balenia, tak predávajúci je oprávnený účtovať za túto službu poplatok 1,50 € s DPH.
  2. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru – poštovné, podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady mu budú účované súčasne s kúpnou cenou tovaru.

IV.       Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru v štátnom jazyku, ďalej daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru.
 2. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Základná dodacia lehota na objednaný tovar je 2-7 dní odo dňa akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade vybraných tovarov.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.
 4. Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.
 6. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru) resp. odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu.
 7. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru.
 8. V prípade viditeľného poškodenia tovaru a jeho obalu je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
 9. V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ – prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú.
 10. Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu.

 

V.        Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

a)      V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

b)      Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

c)      V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, bez porušenia ochranného obalu vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

d)      V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný, poškodený, alebo čo i len čiastočne spotrebovaný predávajúci odstúpenie od zmluvy neakceptuje a takýto tovar vráti kupujúcemu.

e)      Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písemné oznámenie kupujúceho  o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

f)       Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu  predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

2.      Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ: 

a)      V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku v platnom znení.

b)      V prípade ak kupujúci – podnikateľ odstúpi od zmluvy, znáša kupujúci – podnikateľ v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

VI.       Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami.
 2. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.
 3. Predávajúci poskytuje na dodaný  tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.
 4. Záruka na tovar zaniká:

-          ak boli na tovare vykonané  zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

-          ak bol tovar použitý na účely,  ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený,

-          ak došlo  k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u kupujúceho,

-          ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady  „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

Záručné podmieky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Nájdete TU.[4]

Reklamačný formulár si môžete vytlačiť TU.

VII.     Ochrana osobných údajov 

 1. Zmluvné strany so dohodli, že v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon,,), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 4. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru.
 5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 Zákona.
 6. Súhlas so spracovaním údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia písomného odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že bude osobné údaje získavať, spracúvať, využívať výlučne na účel uvedený v bode 4 týchto VOP a v súlade s § 6 ods. 2 Zákona.
 8. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom dopravy tovaru kupujúcemu.

 

VIII.    Osobitné ustanovenia 

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pričom zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu viedenského Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné strany sa v súlade s § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.
 2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania  emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi.

IX.       Záverečné ustanovenia 

 1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.
 2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho  a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
 4. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.parfemy.sme.sk

Osobné vyzdvihnutie BARDEJOV – 1,00 €
Osobný odber – Zásielkovňa SK – 2,20 €
Kuriér – DPD – 3,40 €
Nitra | Mlynská 4 – 2,00 €
Balíkomaty 24/7 – 3,40 €
Nitra | Damborského 13 – 1,00 €
Osobný odber | Bratislava – 1,00 €
Kuriér – GLS – 3,40 €
DPD ParcelShop SK – 1,00 €

References

 1. ^ http://www.parfemy.sme.sk/ (www.parfems.sk)
 2. ^ http://www.parfemy.sme.sk/ (www.parfems.sk)
 3. ^ http://www.parfemy.sme.sk/ (www.parfems.sk)
 4. ^ Reklamačným poriadkom (parfemy.sme.sk)

zaslanie tovaru (source)

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>