Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Obchodné podmienky – mader.sk

Original article

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) platia pre nákup v obchode MADER.sk ( www.mader.sk[1] ), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Antalon s.r.o., (viď. bod VIII. – ďalej iba Predávajúci) s odberným miestom v Bratislave:

 

Antalon s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava. 

 

 

I. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred odoslaním objednávky s VOP, ktorých súčasťou sú  Záručné a reklamačné podmienky (bod VI) a Odstúpenie od zmluvy (bod V). Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s VOP a zaväzuje sa objednávku prevziať a uhradiť. Podmienkou odoslania záväznej objedávky je vyjadrenie súhlasu kupujúceho s VOP. Kupujúci ich má právo stiahnuť a uložiť. VOP sú kupujúcemu voľne prístupné na webe predávajúceho: www.mader.sk/obchodni-podminky[2]  

 

OBSAH:

I. Základné ustanovenia[3]

II. Bezpečnosť a ochrana informácií[4]

III. Cena dopravy a platobné podmienky[5]

IV. Objednávanie a Dodacie podmienky[6]

V. Odstúpenie od zmluvy[7]

VI. Záručné a reklamačné podmienky[8]

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Internetový obchod MADER.sk
Antalon s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

E-mail: info@mader.sk[9]
Tel.: 02/20867472

Kupujúci: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ

Spotrebiteľ  je (podľa  2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov pravdivo uvedenie predávajúcemu kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch (meno, priezvisko, email, kontaktný telefón, adresa doručenia/fakturácie) Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, ako aj so súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., č. 250/2007 - Zákon o ochrane spotrebiteľa, č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podnikateľ sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (patria sem napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
- osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Kupujúci podnikateľ si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

 

Kúpna zmluva
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednávku prevziať a uhradiť
. Kupujúci má možnosť objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Podmienkou zakúpenia tovaru je vytvorenie objednávky na stránke www.mader.sk nasledovným spôsobom: kupujúci klikne na tlačidlo ” vložiť do košíka”, následne zvolí spôsob dopravy a platby, vyplní požadované údaje a v poslednom kroku odošle záväznú objednávku kliknutím na tlačidlo s textom: POTVRDENIE OBJEDNÁVKY. O obdržaní objednávky informuje predávajúci správou na emailovú adresu kupujúceho. Následne potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy potvrdí predávajúci emailom po overení aktuálnej dostupnosti tovaru a cien. Potvrdzujúci email obsahuje údaje o predávajúcom a kupujúcom, mieste dodania, názve a počte ks tovaru a služieb, ktorých predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ich cien vrátane výšky DPH, údaj o dodacej lehote, spôsobe prepravy a platby za objednávku, a ďalšie informácie. 

 

Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané všetky informácie o stave vybavenia objednávky. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Podľa novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie tovaru na webe:  www.mader.sk[10]  Kúpna zmluva vzniká záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom kliknutia na tlačidlo v nákupnom košíku “POTVRDENIE OBJEDNÁVKY”. Spotrebiteľ sa odoslaním objednávky zaväzuje prevziať a uhradiť objednávku v plnej výške. V prípade, ak predávajúci akceptuje objednávku, odošle na email potvrdenie o schválení objednávky. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť na základe dohody oboch strán alebo dôvodov uvedených v týchto VOP. (viď. V odstúpenie od zmluvy)

 

Ak je kupujúcim podnikateľ, záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je vytvorenie/odoslanie objednávky predávajúcemu a kúpna zmluva je uzatvorená momentom jej potvrdenia od predávajúceho. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak však vznikne preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov, platí výklad zmluvy v českom jazyku. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo dôvodov uvedených v VOP. (viď. V odstúpenie od zmluvy)

 

 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci a kupujúci prehlasuje, že všetky osobné údaje ako aj prijatá korešpondencia je dôverná a tieto informácie budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zneužité, zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje kupujúceho, ktoré sú poskytnuté predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení zákona. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

 

 

III. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a služby sú zmluvné a uvádzané vrátane DPH. V prípade, ak má kupujúci, ktorým je  ”podnikateľ” pridelené “IČ DPH” (uvedené na faktúre) – zásielka mu bude dodaná bez DPH, nakoľko je plnenie oslobodené podľa §64 zákona č. 235/2004 o DPH. DPH následne odvedie kupujúci.

Kupujúci má možnosť pred „odoslaním záväznej objednávky“ oboznámiť sa s celkovou cenou  za tovar vrátane DPH a cenou za doručenie objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia faktúry majetkom Predávajúceho. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho platbu za objednávku vopred ako aj objednať tovar od dodávateľa po úplnom uhradení objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom faktúru. Kupujúci je predávajúcemu povinný dodať objednávku za cenu rovnakú alebo nižšiu ako je celková cena uvedená v potvrdení objednávky. V prípade, ak predávajúci zistí zvýšenie ceny objednaného tovaru alebo služieb, je povinný vypýtať od kupujúceho súhlas so zmenou. V prípade, ak sa kupujúci s predávajúcim na zmene nedohodnú, kúpna zmluva sa ruší. Celková cena za objednávku s DPH je uvedená v nákupnom košíku. Táto cena bude uvedená v objednávke a v emailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

 

Spôsob platby za objednávku:
Platba vopred prevodom – po potvrdení objednávky odošle Predávajúci číslo účtu, variabilný symbol s čiastkou k úhrade. Objednávka bude expedovaná s podmienkou prijatia úhrady
Dobierka  – objednávku uhradí kupujúci v hotovosti bezprostredne po doručení priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti
V hotovosti – objednávku uhradí kupujúci v hotovosti po jej pripravení na odbernom mieste obchodu MADER.sk

CENNÍK PREPRAVY A PLATBY ZA OBJEDNÁVKU:

Osobný odber v Bratislave:
- platba v hotovosti / vopred prevodom: ZADARMO ( 0 eur s DPH ) (Cena za doručenie na pobočku a rezerváciu) -

Doprava kuriérom do 30kg – doručenie na Slovensko:
- pri platbe vopred prevodom: 3,99 eur s DPH (cena za dopravné a balné)
- platba na dobierku: 7,99 eur s DPH (cena za dopravné a balné)

Doprava kuriérom nad 30kg* – doručenie na Slovensko:
- pri platbe vopred prevodom: 29,99 eur s DPH (cena za dopravné a balné)
- platba na dobierku: 34,99 eur s DPH (cena za dopravné a balné)

 

*pri nadrozmernej zásielke sa cena za prepravu stanovuje na základe prepravných tabuliek (podľa vzdialenosti a hmotnosti) Predávajúci oznámi kupujúcemu cenu za dopravu objednávky pred exedíciou.

 

 

IV. Objednávanie a Dodacie podmienky

 

Objednávky zasielame iba na Slovensko. V prípade záujmu o doručenie do Českej republiky využite partnerský obchod: www.euroking.cz[11]

 

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom elektronického obchodu www.mader.sk[12]  <–  odporúčame

Elektronickou poštou – e-mailom na adrese: info@mader.sk[13]

Telefonicky na čísle: 02/20867472

 

Kupujúci môže odoslať Predávajúcemu objednávku na tovar uvedený na stránke www.mader.sk nonstop 24/7. Všetky objednávky prijaté po 11:00 hod budú spracované Predávajúcim nasledujúci pracovný deň. O potvrdení objednávky informuje Predávajúci kupujúceho prostredníctvom potvrdzujúceho emailu s textom: „Potvrdenie objednávky č. …“

 

Pri každom tovare uvádza Predávajúci poslednú aktualizáciu informácie o cene a dostupnosti tovaru. Informácia sa 1xdenne automaticky aktualizuje na základe stavu skladu, skladových zásob a cien u dodávateľa, prípadne menových kurzov. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky overiť aktuálne informácie o dostupnosti a cene tovarov prostredníctvom kontaktov Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci objedná tovar s dostupnosťou: “skladom u dodávateľa” predávajúci zabezpečí tovar pre kupujúceho od dodávateľa výhradne na objednávku, dodacia lehota je zvyčajne 5 – 12 dní. 

 

V prípade, ak kupujúci objedná tovar, ktorý v čase spracovania objednávky nie je na sklade alebo jeho dodacia lehota je dlhšia ako 14 dní, predávajúci stanoví Kupujúcemu upresňujúci termín expedície objednávky e-mailom. V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy až v okamihu upresnenia dodacej lehoty zo strany predávajúceho, kedy má možnosť kupujúci od zmluvy odstúpiť.

 

O pripravení objednávky na odbernom mieste informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom emailu a/alebo SMS správy. Zásielky určené na vyzdvihnutie na odbernom mieste sú pripravené spravidla do 24 hodín od jej expedície z centrálneho skladu.

 

V prípade doručenia tovaru na adresu Kupujúceho doručuje zásielky o hmotnosti do 30kg a nad 30kg prepravná spoločnosť štandardne do 48 hodín (počas pracovných dni) od vyexpedovania zásielky. Kuriér prepravnej spoločnosti kontaktujte pred odovzdaním zásielky kupujúceho a dojedná detaily prebratia zásielky. Pre potreby prezistenia polohy expedovaného balíku  o hmotnosti do 30kg je kupujúcemu zasielané číslo balíka s kontaktom na prepravnú spoločnosť. Informáciu o doručení zásielky nad 30kg zabezpečuje prepravca prostredníctvom SMS správy zaslanej na telefónne číslo kupujúceho uvedené v objednávke. V prípade expedície nadrozmerných zásielok je Kupujúci individuálne kontaktovaný Predávajúcim.

  

 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

a)  V zmysle ustanovenia zákona č. 102/ 2014 § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa (prostredníctvom pridania tovaru do košíka, vyplnenia a odoslania objednávky cez web Mader.sk, prostredníctvom emailu, alebo telefónu). Zmluvou (podľa § 2) sa rozumie akákoľvek zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda Tovar za odplatu (návrh na zmluvu je ponuka Tovaru zverejnená na stránke www.mader.sk/odstupenie[14] vrátane obchodných podmienok)

b)  Spotrebiteľ nemôže podľa § 7 odst. (6) odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť a ku kterému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebitel tento obal rozbalil. Predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

c)  Spotrebiteľ má právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

d)  Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 z. z.), darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru podľa § 10 odst. 4

e)  Predajca poskytuje spotrebiteľovi formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný taktiež na webe www.mader.sk/odstupenie[15] Ak sa rozhodne spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, Predajca pre urýchlenie vybavenia odstúpenia odporúča použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy a tovar spoločne s ním doručiť na adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci nepoužije spomínaný formulár, je vhodné v sprievodnom liste uviesť svoje meno, číslo objednávky, názov tovaru a dátum nákupu.

f)  Všetky priame náklady na doručenie odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša spotrebiteľ podľa (§ 10 odst. 3), pokiaľ predávajúci neurčí inak. Cena za doručenie určuje aktuálny cenník prepravnej spoločnosti resp. pošta. Predajca odporúča spotrebiteľovi zásielky pred odoslaním poistiť. Predajca nepreberá zásielky doručené spôsobom „na dobierku“

 g)  Adresa pre zaslanie odstúpenia od zmluvy a zároveň vrátenie tovaru:
Internetový obchod MADER.sk  – Antalon s.r.o., Račianska 66, Bratislava 83102

 

h)  Predávajúci zmluvne uzatvára a spotrebiteľpodľa § 9 odst. 2 zák. 102/2014 súhlasí, že úhrada za vrátený tovar  bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostnou formou -  bankovým prevodom, na bankový účet ktorý spotrebiteľ uviedol v odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ akceptuje právo predávajúceho uvedené v odst. 5 § 9 zák. 102/2014. Náklady spojené so zaslaním objednaného tovaru budú kupujúcemu vrátené podľa § 9 odst. 3 102/2014 z.z..

 i)  Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty pre odstúpenie od zmluvy (zákon č. 102/2014, § 10, odst. 1) toto odstúpenie akceptovať, ani k následnej reklamácií prevziať tovar, ktorý nezodpovedá hygienickým normám.

j)  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O nedostupnosti informuje bezodkladne spotrebiteľa po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefóne, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke.  Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť spotrebiteľovi náhradné plnenie. Spotrebiteľ má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

k)  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy  (Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.)
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom, zaslaným poštou na adrese: Internetový obchod MADER.sk (Antalon s.r.o.), Račianska 66, 83102 Bratislava. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali, resp. je voľne prístupný na našej webovej adrese: www.mader.sk/odstupenie[16]   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti (pošty) znášate Vy.  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte: Internetový obchod MADER.sk (Antalon s.r.o.), Račianska 66, 83102 Bratislava, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

l)  Spotrebiteľ si je vedomý, že zodpovedá za stav vráteného tovaru doručeného späť predávajúcemu, preto je povinný pred vrátením tovaru uviesť tovar do pôvodného stavu, resp. do stavu blížiacemu sa pôvodnému baleniu (tovar očistí, príslušenstvo zkompletizuje, správne zabalí do pôvodného obalu) aby tým znížil prípadnú čiastku, o ktorú môže byť spotrebiteľovi kúpna cena znížená. Toto zníženie je účtované podľa 102/2014  §10 (4) a presnú kalkuláciu nákladov je možné poslať na vyžiadanie dodatočne. Minimálna čiastka, o ktorú je cena na základe stavu vráteného tovaru podľa 102/2014 §10 (4) znížená, je 10eur, (viď. V. odst. 1., písm n., bod 1.) čo zodpovedá nákladom na technickú kontrola výrobku a súvisiace úkony. Nejedná sa o paušálny poplatok, vrátený tovar je vzhľadom na vrátený stav posudzovaný individuálne. 

m) Právo predávajúceho na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu. Spotrebiteľ si je vedomý, že podľa 102/2014  §10 (4) „je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru“ a to hlavne v prípade, ak vrátený tovar alebo jeho súčasť bola poškodená, nebola vrátená, je opotrebovaná alebo javí známky takého používania, ktoré je nad rámec potrebného pre zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti (ďalej iba „náklady spojené s vrátením tovaru do pôvodného stavu“) Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa a spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady spojené s vrátením tovaru do pôvodného stavu sú vypočítané a odvodené z nákladov požadovaných tretími osobami (t.j. subjekty poskytujúce odborný servis, údržbu, opravu) od predávajúceho, a tieto náklady môžu byť nasledovné: (uvedené čiastky sú iba orientačné, skutočná cena môže byť vyššia a môže presiahnuť kúpnu cenu tovaru) – odborné posúdenie stavu a testovanie tovaru: 10,- až 200 eur / – odborné umytie, vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu: 10,- až 80 eur / – odborná výmena poškodených alebo opotrebovaných častí: 5,- až 200 eur / – odborné nové-prebalenie tovaru: 10,- až 200 eur / – preprava tovaru k tretím osobám a späť k predávajúcemu: 10,- až 200 eur  
n) Právo predávajúceho na náhradu škody. Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy má predávajúci „nárok na náhradu vzniknutej škody“a to hlavne v prípade, kedy sa snížila hodnota vráteného tovaru podľa 102/2014 §10 (4) alebo v iných prípadoch, kedy na strane kupujúceho alebo osôb ním poverených došlo k takému zaobchádzaniu s tovarom, ktorý viedol k jeho poškodeniu, znehodnoteniu, nadmerného opotrebovaniu alebo čiastočnému spotrebovaniu či už z nedbanlivosti, neodbornou manipuláciou s tovarom alebo nedostatočne poučených alebo mentálne vyspelých osôb, ktoré mohli prísť do styku s tovarom. 
o) Možnosť započítania predávajúcim. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne zahrnúť svoj nárok na náhradu „nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu“ podľa 102/2014 §10 (4), resp. „nárok na náhradu vzniknutej škody“ ako aj nároku na úroky z oneskorenia a nároku na zmluvnú pokutu vyplývajúcu z všeobecných obchodných podmienok (VOP). Vzhľadom na rôznorodosť a cenu tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne a prípadné nároky a náklady predávajúceho sú kupujúcemu jednostranne zahrnuté v čiastke za vrátenie tovaru a vrátené na účet kupujúceho.

 

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

a)  V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom (spotrebiteľ definovaný podľa §2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) – ale je právnickou osobou, živnostníkom, apod. ďalej iba podnikateľ, a tento doručil objednávku prostredníctom portálu www.mader.sk[17] alebo odoslal záväznú objednávku s identifikačnými údajmi prostredníctvom elektronickej pošty, môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade rozporu s kúpnou zmluvou / objednávkou.
b)  Predávajúci môže Podnikateľovi v prípade, ak odstúpenie Podnikateľa bolo akceptované, ponúknuť náhradné plnenie v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav prijatého tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov). V prípade nedojednania podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady Podnikateľa späť na dodaciu adresu Podnikateľa.
c)  V prípade, ak Podnikateľ objednaný Tovar, ktorý nebol v rozpore s kúpnou zmluvou, od prepravnej spoločnosti neprevezme alebo odmietne prevziať, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať cenu za doručenie, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve (dopravné a balné). V prípade nadrozmerných zásielok (nad 30kg) sa výška nákladov vypočíta prostredníctvom prepravných tabuliek prepravnej společnosti. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
d)  V prípade, ak Podnikateľ nevyzdvihne objednávku v čase jej rezervácie na dohodnutom odbernom mieste, táto nebola v rozpore s kúpnou zmluvou, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať storno poplatok vo výške 15€ (bez DPH) po uplynutí doby rezervácie na odbernom mieste. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
e)  V prípade, ak Podnikateľ postupuje podľa bodu c) alebo bodu d) alebo objednávku, ktorá nebola v rozpore s kúpnou zmluvou nepreberie, alebo zruší v prípade, ak Predávajúci objednal a uhradil Tovar svojmu dodavatelovi na základe dopytu v objednávke prijatej od Podnikateľa, je Predávajúci oprávnený účtovať Podnikateľovi cenu objednaného Tovaru, ktorá  je uvedená v kúpnej zmluve / objednávke. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
f)  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O odstúpení informuje bezodkladne kupujúceho po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

 

 

VI. Záručné a reklamačné podmienky

 

Reklamačný poriadok
Kupujúci akceptovaním obchodných podmienok a zaslaním objednávky. Predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s týmto reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť obchodných podmienok.

 

1.  Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a/ Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b/ „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť ANTALON s.r.o. so sídlom: Mochovská 535/38, Praha 9, Česká republika.  IČO: 25960920, vedená u Městského soudu v Praze, C 225689. IČ DPH: SK4020437289

c/ „Kupujúci“ je:

                   I/ spotrebiteľ  (podľa  2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb)

                  II/ fyzická (živnostník) a právnická osoba – podnikateľ  a všetci ostatní kupujúci okrem spotrebiteľa definovaného podľa  bodu 1. odst. i. – ďalej iba „ podnikateľ “

d/ Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom upravuje Obchodný zákonník.

2.       Záručné podmienky

a/  Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru od prepravnej spoločnosti skontrolovať vizuálne stav prijatej zásielky (počet balíkov / vonkajšie poškodenie balíkov) podľa priloženého dodacieho listu a svojim podpisom potvrdí prevzatie kuriérovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s dodacím listom. Po prijatí zásielky kupujúci bezodkladne (do 24 hod.) skontroluje stav obsahu zásielky podľa kúpnej zmluvy / faktúry. V prípade, ak kupujúci zistí rozdiel medzi informáciami na faktúre a v objednávke, alebo prijatou zásielkou a faktúrou, je potrebné zistenie bezodkladne ohlásiť elektronicky na adrese reklamačného oddelenia: reklamace@antalon.cz[18] / tel. kontakt: +420 484 800 852

b/ V prípade, ak kupujúci prevezme zásielku doručenú prepravnou spoločnosťou DPD a po rozbalení zistí mechanické poškodenie obsahu, je povinný do 24 hodín od prijatia zásielky nahlásiť poškodenie u prepravcu na bezplatnej infolinke DPD: 18373 a vyžiadať si spísanie škodového zápisu. Škodový zápis následne kupujúci doručí spolu s fotodokumentáciou predávajúcemu elektronicky na email: reklamace@antalon.cz . Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
c/ Ak kupujúci preberá tovar na odbernom mieste Internetového obchodu www.MADER.sk[19] , predávajúci umožní kupujúcemu po uhradení objednávky túto skontrolovať. V prípade zistenia rozporu s kúpnou zmluvou (faktúrou) je potrebné na mieste spísať s predávajúcim zápis o škode. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny. Dodatočné reklamácie obsahu alebo mechanického poškodenia zásielky aj po opustení prevádzkových priestorov nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 
d/ V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
e/ Dĺžka záručnej doby pre spotrebiteľa sa riadi platnými ustanoveniami Zákona a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba pre Kupujúcich – podnikateľov (Bod 1. odst. ii) je zmluvne dojednaná na 12 mesiacov od kúpy výrobku. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
f/ Kupujúci – podnikateľ akceptuje dodanie tovaru s návodom na použitie aj v inom ako slovenskom jazyku a nemá právo na preklad.
g/ V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 

3.       Uplatnenie reklamácie

a/ Reklamáciu je možné uplatniť na odbernom mieste alebo v sídle reklamačného oddelenia:

Reklamačné oddelenie MADER.sk

ANTALON s.r.o.
Tatranská 860
46002 Liberec
Česká republika

b/ Pre uplatnenie záruky Kupujúceho je potrebné doručit Predávajúcemu nasledovné:

1. Reklamovaný tovar (hygienicky nezávadný, čistý, zabalený  – odporúčame v originálnom obale) 
2. Podpísaný sprievodný list s popisom závady* (odporúčame reklamačný formulár: http://www.mader.sk/showReclamation[20] )
3. Kópia faktúry (slúži ako záručný list)
4. Kópia dokladu o úhrade (pokladničný doklad, výpis účtu, potvrdenie o zaplatení dobierky a pod. )

          *Kupujúci je povinný v sprievodnom liste definovať chybu zariadenia – závadu, ktorá má byť odstránená, a na ktorú bude reklamovaný tovar testovaný. Na skryté závady neuvedené v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) nebude výrobok testovaný. V prípade mechanického poškodenia spôsobeného pri preprave je potrebné doručiť potvrdený škodový zápis od prepravcu / viď bod 2. záručné podmienky.
c/ V situácii, keď je Tovar potrebné doručiť Predávajúcemu (Bod. 3 pism. a ), koná Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho znáša Kupujúci, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru od Predávajúceho späť Kupujúcemu znáša Predávajúci. Tovar zasielaný na dobierku nebude prebraný. Každú zásielku odporúčame poistiť.

d/ V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (pozri bod.: 3a) zodpovedná osoba tento tovar prevezme a skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia balíku od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Reklamácie podané bez potrebných dokumentov a/alebo po uplynutí doby záruky môžu byť zamietnuté, a kupujúci je následne povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na adrese predávajúceho, prípadne budú vrátené späť na náklady kupujúceho.

e/ Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu.

f/ Tovar na reklamáciu prijatý prepravnou spoločnosťou (pošta, kuriér a pod.) bude spoločne s reklamačným protokolom zaslaný kupujúcemu na adresu ktorú uviedol v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) . Tovar na reklamáciu odovzdaný na odbernom mieste bude po vybavení reklamácie pripravený na vyzdvihnutie na odbernom mieste. Predávajúci vyzve Kupujúceho elektronickou cestou (SMS správa a/alebo email) k prevzatiu výrobku a reklamačného protokolu. Kupujúci je povinný vybavenú reklamáciu z pobočky vyzdvihnúť do 60 dní od výzvy.

g/ Vybavenú reklamáciu je možné vyzdvihnúť a odovzdať podľa voľby v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) Kupujúceho osobne na výdajnom mieste Internetového obchodu MADER.sk (ANTALON s.r.o.), odkiaľ sa prijaté reklamácie zasielajú hromadne cca 1x týždenne na adresu reklamačného oddelenia. (viď. bod 3. pism. a.)

h/ Reklamácie podané Kupujúcim – Spotrebiteľom vrátane odstránenia poruchy budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. (pre viac info pozri: „Odstúpenie od zmluvy“) V prípade potreby je možné reklamáciu konzultovať písomne elektronickou formou na adrese reklamačného oddeleniu: reklamace@antalon.cz[21]

i/ Reklamácia podaná Kupujúcim – podnikateľom (Bod 1. odst. ii) bude vybavená bez zbytočného odkladu, v lehote minimálne 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Termín vybavenia reklamácie sa snažíme v maximálnej miere skrátiť. V prípade potreby je možné reklamáciu konzultovať písomne elektronickou formou na adrese reklamačného oddeleniu: reklamace@antalon.cz[22]

4. Záverečné ustanovenia

Kupujúci akceptuje, a je si vedomý, že nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

*porušení ochranných plômb pri svojvoľnom rozoberaní zariadenia alebo iných ochranných pečatí alebo nálepok, ak ich výrobok obsahuje

*používaní alebo skúšaní Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru (napr. prašnosť, teplota, vlhkosť, mechanické namáhanie, intenzita používania, zdroje energie apod. )

*zanedbanej hygienickej starostlivosti o Tovar, alebo inej starostlivosti, ktorú výrobca v návode zmieňuje

*akékoľvek mechanické poškodenie výrobku spôsobené nepozornosťou kupujúceho, jeho nedbanlivosťou, pádom, prípadne iným úmysleným alebo neúmyselným poškodením Kupujúcim, alebo inými osobami a zvieratami, ktoré mohli byť v kontakte so zariadením a neboli dostatočne poučené alebo psychicky vyspelé na bezpečné používanie výrobku.

 

 

VII. Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu doručenia tovaru/ fakturácie,  vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu a v prípade, že je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe (najmä prevádzkovateľom porovnávacích portálov internetových obchodov – najnakup.sk, pricemania.sk, heureka.sk ) a cezhraničným prenosom osobných údajov i do Českej republiky pre spoločnosť Antalon s.r.o., so sídlom v Mochovská 535/38, Praha 9, Česká republika, IČ: 259 60 920, za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim .

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje prostreníctvom zaslania emailu na info@mader.sk[23]

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:  

1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

5. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe listu / emailu / alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor. Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZnOOÚ. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZnOOÚ, si môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne / emailom / informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

VIII. Predávajúci
Prevádzkovateľom obchodu MADER.sk je spoločnosť: Antalon s.r.o. so sídlom v Mochovská 535/38, Praha 9, Česká republika, IČ: 259 60 920, C 225689 vedená u Městského soudu v Praze s odberným miestom v Bratislave na adrese:

Internetový obchod MADER.sk 
Antalon s.r.o.
Račianska 66,
83102 Bratislava

IČO: 259 60 920 (CZ subjekt)
DIČ: 4020437289  
IČ DPH: SK4020437289

 

IX. Súťaže a darčeky zadarmo k produktom
V prípade výjmečných akcii ako sú darčeky zadarmo k vybraným produktom Musi byt darček alebo pridana hodnota v prípadě odstúpenia od Kupnej zmluvy dokonale nepoužitý a nerozbalený. Inak budezákazníkovi účtovaný POPLATOK vo výške až 170EUR.

 

X. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Na základe zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov práva spotrebiteľov (fyzických osôb) a ich nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov[24]), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm[25] Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 13.6. 2014 a platia do odvolania. Team ANTALON s.r.o.

References

 1. ^ www.mader.sk (www.mader.sk)
 2. ^ www.mader.sk/obchodni-podminky (www.mader.sk)
 3. ^ I. Základné ustanovenia (www.mader.sk)
 4. ^ II. Bezpečnosť a ochrana informácií (www.mader.sk)
 5. ^ III. Cena dopravy a platobné podmienky (www.mader.sk)
 6. ^ IV. Objednávanie a Dodacie podmienky (www.mader.sk)
 7. ^ V. Odstúpenie od zmluvy (www.mader.sk)
 8. ^ VI. Záručné a reklamačné podmienky (www.mader.sk)
 9. ^ info@mader.sk (www.mader.sk)
 10. ^ www.mader.sk (www.mader.sk)
 11. ^ www.euroking.cz (www.euroking.cz)
 12. ^ www.mader.sk (www.mader.sk)
 13. ^ info@mader.sk (www.mader.sk)
 14. ^ www.mader.sk/odstupenie (www.mader.sk)
 15. ^ www.mader.sk/odstupenie (www.mader.sk)
 16. ^ www.mader.sk/odstupenie (www.mader.sk)
 17. ^ www.mader.sk (www.mader.sk)
 18. ^ reklamace@antalon.cz (www.mader.sk)
 19. ^ www.MADER.sk (www.mader.sk)
 20. ^ http://www.mader.sk/showReclamation (www.mader.sk)
 21. ^ reklamace@antalon.cz (www.mader.sk)
 22. ^ reklamace@antalon.cz (www.mader.sk)
 23. ^ info@mader.sk (www.mader.sk)
 24. ^ www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov (www.mhsr.sk)
 25. ^ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm (ec.europa.eu)

zaslanie tovaru (source)

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>