Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Obchodné podmienky :: FITshop – cardio trenažéry …

Original article

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1

Prevádzkovateľom a predávajúcim internetového obchodu www.fitshop.sk[1] je spoločnosť RichSport s.r.o., Jenisejská 69, 04012 Košice, IČO: 36740 624. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. Sro, vložka číslo: 19363/V.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

www.soi.sk[2]

 

1.2

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy tovaru, ktorý prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom internetového obchodu www.fitshop.sk[3].

 

1.3

Používaním stránok internetového obchodu www.fitshop.sk[4] a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

 

1.4

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 

1.5

Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke prevádzkovateľa.

2. Objednávanie tovaru

2.1

Kupujúci si môže tovar objednať nasledovným spôsobom:

 

a) prostredníctvom internetového obchodu www.fitshop.sk[5];

 

b) emailom na adrese: info@fitshop.sk[6]

 

c) písomnou objednávkou zaslanou na adresu prevádzkovateľa

 

2.2

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Kupujúci sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu www.fitshop.sk[7].

 

2.3

Odoslanú objednávku potvrdí prevádzkovateľ počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.6 týchto Obchodných podmienok.

 

2.4

Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránku www.fitshop.sk[8] najneskôr do vtedy, kým mu bude tovar vyexpedovaný. O vyexpedovaní tovaru bude kupujúci vopred informovaný. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom (info@fitshop.sk). Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky bude kupujúcemu potvrdené storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.[9]

 

2.5

V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.4 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.

 

2.6

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 5 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar, prípadne iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

3. Cena za tovar a preprava

3.1

Ceny uvedené na internetovej stránke www.fitshop.sk[10] platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

 

3.2

Všetky ceny uvedené na stránke www.fitshop.sk[11] sú vrátane 20% DPH.

 

3.3

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „SPRACOVÁVA SA“.

4. Platba za tovar

4.1

Tovar je možné uhradiť:

 

4.1.1 Zákazníci zo Slovenska:

 

a) prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v Tatra Banke a.s. na číslo účtu: 2623771070, kód banky: 1100, IBAN: SK4811000000002623771070, variabilný symbol: číslo Vašej objednávky

 

b) na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru od kuriéra. Pripravte si prosím potrebnú hotovosť, urýchlite tým prevzatie tovaru.

 

4.1.2 Zákazníci z Českej republiky:

 

a) prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený vo Fio banka a.s. na číslo účtu:2500624804 , kód banky: 2010, variabilný symbol: číslo Vašej objednávky

 

b) na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru od kuriéra. Pripravte si prosím potrebnú hotovosť, urýchlite tým prevzatie tovaru.

 

Pri platbe prevodom (vopred) môže byť termín dodania tovaru ovplyvnený termínom uhradenia tovaru.

Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky, v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

 

4.2

Platby musia byť uskutočnené v mene EUR (zákazníci zo Slovenska) alebo v mene CZK (zákazníci z Českej republiky).

 

4.3 Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom. Pokiaľ záručný list nie je pri zakúpenom tovare priložený, ako doklad pre prípadnú reklamáciu slúži faktúra.

5. Dodacie podmienky

5.1

Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.fitshop.sk[12] nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

 

5.2

Dodacia doba na tovar v ponuke www.fitshop.sk[13] je uvedená pri každom tovare a je uvedená v pracovných dňoch.

 

5.3

O dodacej lehote a termíne dodania bude kupujúci informovaný pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.4 týchto Obchodných podmienok.

 

5.4 Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba prevodom na základe potvrdenej objednávky.

6. Doprava tovaru

6.1

Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.fitshop.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej a Českej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR a ČR je potrebné kontaktovať predajcu.

 

6.2

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 

6.3

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prevádzkovateľa, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

 

6.4

V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.

 

6.5

Spolu s tovarom bude kupujúcemu dodaná faktúra (daňový doklad) –slúži ako dodací list, návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).

 

6.6

Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 

6.7

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

 

6.8

Preprava kupujúcim objednaného tovaru je v rámci Slovenskej a Českej republiky ZADARMO.

 

6.9 Pri objednávke do 100 € alebo 2.700 CZK bude predávajúci účtovať kupujúcemu balné náklady vo výške 5 € alebo 90 CZK. Balné náklady (náklady súvisiace s vyskladnením a vyexpedovaním tovaru) zahŕňajú:
 prípravu a následnú manipuláciu s tovarom, baliaci materiál, daňové doklady atď.

7. Záruky, reklamácie a servis

7.1

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

 

7.2

Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode www.fitshop.sk[14]  je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcami ponúkaných značiek, tzn. 24 mesiacov (pri značke Kettler je to 36 mesiacov). Ako záručný list slúži zákazníkovi daňový doklad (faktúra) k zakúpenému tovaru v internetovom obchode www.fitshop.sk[15]. 

 

7.3

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim tiež zaniká:

 

a) nepredložením kópie faktúry, dokladu o zaplatení alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

 

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

 

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

 

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

 

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

 

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

 

7.4

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 

7.5

Záručné opravy sú vykonávané servisným strediskom za podmienok stanoveným prevádzkovateľom internetového obchodu www.fitshop.sk[16].

 

7.6

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje prevádzkovateľa internetového obchodu www.fitshop.sk[17] telefonicky alebo emailom (info@fitshop.sk).[18]

 

7.7

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle prevádzkovateľovi internetového obchodu kópiu daňového dokladu (faktúry) a následne sa riadi inštrukciami prevádzkovateľa internetového obchodu www.fitshop.sk[19] . Pod inštrukciami prevádzkovateľa sa rozumie nasledovné: zaslanie prostredníctvom emailu (info@fitshop.sk) fotiek poškodeného dielu (statická závada); zaslanie videa (pohybová závada). Následne bude kupujúci v čo najkratšom čase informovaný ako a kedy bude závada odstránená servisným technikom predávajúceho.[20]

 

7.8

Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. 

 

7.9 V prípade, že nie je možné u kupujúceho vykonať servis reklamovaného stroja, napr. z dôvodu rozsahu opravy, je nutné tovar prevziať servisným technikom predávajúceho od kupujúceho osobne. V istých prípadoch je nutné reklamovaný tovar zaslať špedičnou službou na náklady predávajúceho. Prevzatie reklamovaného tovaru špedičnou službou sa uskutoční po predchádzajúcej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ internetovej stránky www.fitshop.sk[21] sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených prevádzkovateľom. Kupujúci zároveň poskytuje prevádzkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe za účelom skvalitnenia služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1

Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. Poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

 

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

 

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. úprava výrobku na mieru…)
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
 • lotérie a iné podobné hry

 

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 

 • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu pre vrátenie peňazí – FORMULÁR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY[22].
 • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
   

Tovar je potrebné posielať doporučene (doporučene neznamená na dobierku) a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky. Kúpna cena bude vrátená v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

 

§6

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

§7

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

§8

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

§9

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

§10    

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 

V súlade s ust. § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

References

 1. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 2. ^ www.soi.sk (www.soi.sk)
 3. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 4. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 5. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 6. ^ info@fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 7. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 8. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 9. ^ info@fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 10. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 11. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 12. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 13. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 14. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 15. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 16. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 17. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 18. ^ info@fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 19. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 20. ^ info@fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 21. ^ www.fitshop.sk (www.fitshop.sk)
 22. ^ FORMULÁR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (www.fitshop.sk)

zaslanie tovaru (source)

, , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>