Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Obchodné podmienky – DT Parfémy

Original article

Prevádzkovateľ:

Darex s.r.o, Galanta, Z.Kodálya 790/12, 924 00

Zapísaná Okresným súdom Trnava , vložka číslo 59/T-Zbl, podľa §56 až 75§až 153§ Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb, zo dňa 28.01.1994

Deň zápisu: 17.02.1994

Prevádzka: OC Galaxia, Galanta, Hlavná ul.929/6, 924 01

IČO: 34096981 DIČ: 2021215889 IČ DPH: SK2021215889

Číslo účtu: 1767973451/0200 – VÚB

info@dtparfemy.sk

www.drparfemy.sk

Zodpovedný vedúci: Tichomír Darázs

OBCHODÉ PODMIENKY, PREDAJ, REKLAMAČNÝ PORIADOK:

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa v prípade, že je zákazníkom spotrebiteľ, riadi občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci / dodávateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktorý sa ho týka, a obchodným zákonníkom.

Uzavretie kúpnej zmluvy – umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok.

Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Objednávky musia byť potvrdené zo strany kupujúceho, zároveň vyjadriť svoj súhlas.

Zmluva je uzatváraná v jazyku slovenskom, je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto všeobecných obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má pred vlastným odoslaním objednávky možnosť, objednávku skontrolovať a prípadne opraviť. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.dtparfemy.sk a tým je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Význam skratiek:

EDT- Toaletná voda

EDP- Parfémovaná voda

EDC- Kolínska voda

TESTERY – jedná sa o úplne zhodný výrobok so štandardným parfumom, ale v neštandardnom balení (zvyčajne v kartónovej škatuli alebo úplne bez krabice, často tiež bez ozdobného vrchnáku rozprašovača). Práve vďaka absencii štandardného obalu sú ponúkané za výhodnejšiu cenu.

SET- darčekový set, ktorý obsahuje okrem parfému alebo toaletnej vody sprchový gél alebo telové mlieko vždy je informovaný spotrebiteľ o obsahu setu.

DEO- Deodorant v sprayi

STICK – Tuhý dezodorant

Shower gel, SG, Sprchový gél- na sprchovanie danej vône

Body lotion, BL, Telové mlieko- telové mlieko danej vône

Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu sú pre spotrebiteľa konečné, t. j. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších zákonných daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Konečná cena je vždy uvedená v objednávke a v emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Daňový doklad je súčasťou každej zásielky internetového obchodu.

1. OBJEDNANIE:

Objednať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

1. Cez náš web stránku NONSTOP www.dtparfemy.sk

2. Telefonicky na : 0907 043 818 je nutné potvrdiť e-mailom na info@dtparfemy.sk

Prevádzka zákazníckej linky je PO-PIA od 9:00 do 18:00 hod, SOBOTA 9:00-12:00

NEDEĽA -Voľno

Prevádzka je otvorená od 9:00 do 18:00 hod., v Sobotu 9:00-12:00, Nedeľa –voľno.

Vybavením objednávky sa rozumie príprava zásielky (zabalenie a vystavenie predajných dokladov) a jej postúpenie do prepravy (Slovenská pošta).

Vybavenie prebieha okamžite po prijatí objednávky, zvyčajne v deň objednania, maximálna doba na vybavenie objednávky je stanovená na 3-5 pracovné dni od od uskutočnenia objednávky.

V prípade, že by uvedený termín nebolo možné dodržať, informujeme zákazníka telefonicky alebo emailom okamžite po zistení tejto skutočnosti a dohodneme nasledujúci postup vrátane nového termínu dodania tovaru.

O každom vybavení objednávky a jej odovzdaní na prepravu budete informovaní emailom alebo SMS, kde sa dozviete, kedy môžete objednávku očakávať.

Objednávky na dobierku sú posielané cez Slovenskú poštu po celej SR.

V prípade, že Vás poštár nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na pošte a do schránky vám bude vložená informácia o uložení zásielky.

2. PLATBY: 

Pri objednaní jedného kusu produktu z našej ponuky je cena za dopravu 3,90 s DPH (Slovenská pošta), bez ohľadu na hodnotu objednaného tovaru, počtu kusov a o spôsob dopravy! 

V prípade , ak by ste mali záujem o zasielaní cez kuriéra Slovenskej pošty, treba to oznámiť dopredu, a my Vám vypočítame presnú sumu zásielky podľa cenníka Slovenskej pošty.

Balík , ktorý presiahne váhu viac ako 2kg, za zásielku účtujeme podľa cenníka Slovenskej pošty, a bude oznámená dopredu spotrebiteľovi, 

Ak je suma faktúry uhradená na našom účte , vtom prípade posielame zásielku bez dobierky, tj.: 3,20 € s DPH na jednu zásielku.

Manipulačný poplatok je 2,99 € , ak si zákazník objednáva tovar bez poštovného.

V tej cene sú zahrnuté náklady na skladovanie a prepravu .

Ak si zákazník objednáva cez poštu, manipulačný poplatok NEPLATÍ !

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, jedinou podmienkou je úplné zaplatenie kúpnej ceny.

BALNÉ JE VŽDY ÚPLNE ZADARMO.

Odporúčame prehliadnuť všetky zásielky, ktoré zákazník preberá, ešte v prítomnosti vodiča prepravnej služby a to z hľadiska neporušenia alebo nerozlepenia obalov, neprerezania originálnych pások a nálepiek výrobcu. 

V prípade porušenia je potreba zásielku ihneď rozbaliť a skontrolovať úplnosť obsahu. Vhodné je tiež venovať pozornosť skutočnosti, či súhlasí počet dodaných zásielok. Je nutné potvrdiť podpisom prevzatie iba skutočného počtu dodaných zásielok.

V prípade zisteného poškodenia či neúplnosti zásielky je potrebné na mieste spísať likvidačný zápis o charaktere a rozsahu vzniknutej škody alebo o súpise tovaru, ktorý v zásielke chýba, alebo vzhľadom na povahu poškodenia zásielku odmietnuť prevziať a vrátiť späť našej spoločnosti s uvedením dôvodu na prepravnom liste dopravcu

Platobné podmienky:

- dobierkou pri vyzdvihnutí objednaného tovaru od prepravcu, alebo na pošte

- platba na náš účet po objednaní pred dodaním tovaru na č. účtu: 176 797 3451 / 0200

- osobne v hotovosti /dostáva pokladničný bloček cez kasu /

3. REKLAMAČNÝ PORIADOK, REKLAMÁCIA:

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach DTparfemy.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady.

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., 

Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. 

V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Storno objednávky je možné telefonicky alebo e-mailom.

Ak chcete vykonať storno z dôvodu, že ste tovar našli u iného predajcu výhodnejšie, kontaktujte nás.

Zo strany nakupujúceho možno objednávku stornovať do doby vybavenia.

Poštovné nie je súčasťou kúpnej ceny a je účtované na základe uskutočnenie expedície tovaru (odovzdanie tovaru prepravcovi). V prípade neskoršieho zrušenia má DTparfémy nárok na náhradu škody, ktorá odpovedá preukázateľným nákladom za poštovné. Tým nie je dotknutý nárok spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie v zákonnej 7-dennej lehote (pozri nižšie). Zo strany predávajúceho možno stornovať celú objednávku alebo jej časť v prípade, keď je tovar už v čase podania objednávky vypredaný a dodávatelia firmy Tichomír Darázs – DTparfémy . už nie sú schopní tovar zaistiť. (Tieto prípady sú však úplne výnimočné.)

Tovar je potrebné doručiť kompletný (pokiaľ je to možné, spolu s pôvodným obalom, nepoškodený a nevykazujúci známky používania) spolu s dokladom (jeho kópiou) dokazujúcim kúpu tovaru u predávajúceho.

V prípade výmeny tovaru, odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie je potrebné tovar zaslať na adresu (adresa je iba korešpondenčná):

DTparfémy OC Galaxia, Galanta, Hlavná 929/6, 92401

V prípade, keď by bol vracajúci sa tovar poškodený, nekompletný, čiastočne spotrebovaný a pod., vyhradzujeme si právo uplatniť odpovedajúce kompenzácie za zníženie hodnoty vrátenej veci. Tým nie je dotknutý nárok spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vrátime mu sumu zodpovedajúcu kúpnej cene najneskôr do 30 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy.
 

Poštovné nie je súčasťou kúpnej ceny, jeho úhradou hradí kupujúci náklady riadneho doručenia a odovzdania tovaru, táto suma sa nevracia. 

Vrátenie tovaru formou dobierky naším obchodom nebude prijaté, odporúčame jeho zaslanie formou balíka. 

Kupujúci v tomto prípade nemá nárok na náhradu poštovného spojeného s vrátením tovaru späť predávajúcemu. 

Prejav vôle odstúpiť od zmluvy odporúčame urobiť písomnou formou, aby bolo zrejmé, že využívate svojho práva, pretože zaslanie samotného tovaru späť nemožno automaticky považovať za prejav vôle odstúpiť od zmluvy

Výmena tovaru je možná!

Stačí poslať nerozbalený parfém alebo produkt späť predávajúcemu a k nemu poznamenať, za čo má byť vymenený. Výmeny tovaru sa vybavujú behom 48 hodín od doručenia tovaru zamýšľaného k výmene. Vymenený parfum je zaslaný s doplatkom alebo preplatkom.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ takýto postup nie je možný, môže kupujúci buď požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. 
 

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa myslí najmä, že predávaná vec je bez vád/ závad, má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je záručná doba (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

- Ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne sa opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne  najmenej tri chyby, brániace jeho riadnemu použitie,

- Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožadujúce výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 

odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je o uznanie reklamácie vyrozumený listom, e-mailom alebo telefonicky, ak na seba uvedie odpovedajúce kontakty. Pri kladnom vybavení reklamácie je voľbou zákazníka či chce vrátiť späť uhradenú sumu vrátane poštovného alebo zaslať iný tovar ako výmenu.

Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka
Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava nutná doba pre odborné posúdenie reklamovanej vady. Najneskôr bude reklamácia vybavená, vrátane odstránenia vady, do 30 dní. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po márnom uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladov potrebných na uplatnenie reklamácie (najmä doprava reklamovaného tovaru k predávajúcemu). V prípade neoprávnenej reklamácie, ak je kupujúcim spotrebiteľ, nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vybavením reklamácie ani kupujúci, ani predávajúci (predávajúcemu tento nárok vzniká iba v prípade, ak by zo strany spotrebiteľa išlo napríklad o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodiť, že ide o zneužitie práv zo strany spotrebiteľa).

Podaním objednávky v internetovom obchode www.dtparfemy.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a archiváciu údajov o kupujúcom a jeho nákupoch, a to až do doby odvolania tohto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt údajov má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Všetky osobné dáta sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jediný účel tejto archivácie je oslovenie kupujúcich s ponukou internetových obchodov prevádzkovateľa, tj.DTparfemy v zmysle príležitostného zaslania ponuky na email alebo poštovú adresu. Všetky záznamy o kupujúcom môže každý zákazník kedykoľvek z databáze odstrániť, a to (veľmi jednoducho) jednoduchým kliknutím na tzv. odhlasovací link, ktorý je súčasťou každého rozosielaného reklamného oznámenia. V prípade žiadosti zákazníka zaslanej na email info@dtparfemy.sk budú všetky osobné údaje okamžite trvalo odstránené z databáze int. obchodu.
 

Spoločnosť Darex s. r. o upozorňuje, že informácie na webových stránkach internetového obchodu sú sčasti 

preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť 

aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Bezvýhradne sú však garantované údaje – názov tovaru a 

jeho objem, teda objednávaný tovar je nespochybniteľný. Darex s. r. o ani jej prevádzkovateľ firma DTparfémy 

nenesú voči akejkoľvek strane zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií z internetového obchodu či 

odkazovaných internetových stránok.

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené medzi prevádzkovateľom 

parfumérie a kupujúcimi – kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba. Platnosť týchto obchodných 

podmienok je stanovená na dobu 01.11.2012 do nahradenia novou verziou. Prípadná nová verzia bude 

vyhlásená zodpovedajúcim spôsobom na internetových stránkach DTparfémy.

Objednávky uskutočnenej internetovým nákupným systémom musia byť zo strany kupujúceho potvrdené. 

Potvrdením poriadkom a zároveň s nimi vyjadruje svoj súhlas.

Zmluva je uzatváraná v jazyku slovenskom, je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia 

a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k 

uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto všeobecných obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne 

popísaný. Kupujúci má pred vlastným odoslaním objednávky možnosť, objednávku skontrolovať a prípadne 

opraviť.

KONTAKT:

Tichomír Darázs

Darex s.r.o

Z.Kodálya 790/12

92400 Galanta

DT Parfémy: prevádzka

OC Galaxia 929/6, Galanta 92401

IČO: 34096981 

DIČ: 2021215889 

IČ DPH: SK2021215889

Tel. č: 0907 043 818

e-mail: info@dtparfemy.sk

web: www.dtparfemy.sk

zaslanie tovaru (source)

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>