Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Obchodné podmienky | Anezka.sk

Original article

V zmysle §7 zákona 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa §10a.

Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru cez internetový obchod www.anezka.sk. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.anezka.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť:
Obchodné meno predajcu: Anežka centrum, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Anežka centrum, s.r.o., Myslavská 210, 040 16 Košice
Prevádzka: Anežka centrum s.r.o., Alžbetina 18, 040 01 Košice

IČO: 36575658
DIČ: 2021776086
IČDPH: SK2021776086

Telefón: 055 625 0411
Mobil: +421 905 124 186    
E-mail: objednavky@anezka.sk

Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde KE I. odd.:Sro. Vložka č.14508/V.


Objednávka


Postup pri objednávaní tovaru cez internetový obchod www.anezka.sk

Zákazník si objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu stlačením tlačidla ,,Vloženie do košíka“.

Po stlačení tlačidla ,,Vloženie do košíka“ sa zákazníkovi zobrazí obsah nákupného košíka. V tomto kroku má zákazník možnosť urobiť niekoľko krokov: zmeniť počet kusov tovaru, ktorý má v košíku; vymazať tovar z košíka; pokračovať v nákupe; ísť ,,Do pokladne“; pozrieť si kalkuláciu dopravy.

Aby zákazník mohol urobiť svoju objednávku, musí sa zaregistrovať. Túto možnosť bude mať, ak klikne na tlačidlo ,,Do pokladne“. Následne sa mu zobrazí formulár, kde zadá všetky potrebné informácie potrebné k registrácii a na konci zaklikne, že si prečítal prehlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasí s nimi.

Ak nakupuje zákazník, ktorý už registrovaný je, tak sa jednoducho pomocou svojho e-mailu a hesla prihlási a pokračuje v objednávacom procese.

V ďalšom kroku si zákazník vyberie spôsob dopravy pre dodanie tovaru (osobný odber v kamennej predajni Alžbetina 18, Košice; kuriér GLS alebo doručenie do Českej republiky, Maďarska a Rakúska). V tomto kroku má zákazník možnosť napísať komentár k objednávke (ak je to potrebné). Po vyplnení dopravy zákazník klikne na ,,Pokračovať“.

V ďalšom kroku sa zákazníkovi ukážu Informácie o platbách – fakturačná adresa, platba celkom,  spôsob platby. V tomto kroku je potrebné zakliknúť, že zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami, a že si ich prečítal.

Posledný krok objednávky obsahuje Potvrdenie zadaných údajov – Fakturačná adresa, Adresa dodania, Spôsob platby, Spôsob dodania, Špeciálne inštrukcie alebo komentár k objednávke, Rozpis objednaných produktov (názov a počet kusov) a Celkovú hodnotu objednávky. V tomto kroku je ešte možná oprava údajom.

Ak si zákazník prešiel celú objednávku a všetky údaje sú správne, už len klikne na tlačidlo ,,Potvrdiť objednávku“ a jeho objednávka sa automaticky odošle.  

Ak zákazník svoju objednávku neodošle a následne sa odhlási, objednávka sa uloží a zákazník ju bude môcť dokončiť pri ďalšom prihlásení.

 


Stornovanie objednávky (odstúpenie od zmluvy podľa §7 Z.z. č.102/2014:

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy


Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:


Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy §8 Z. z. č. 102/2014:

VZOROVÉ POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY podľa zákona 102/2014

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 1)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese prevádzkarne Anežka centrum, s.r.o., Alžbetina 18, 040 01 Košice.

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto podmienok.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.anezka.sk . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Anežka centrum, s.r.o., Alžbetina 18, 040 01 Košice, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Pokyny na vyplnenie:

1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:

a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;

b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

2. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.

3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:

a) doplňte spôsob vrátenia tovaru

–„ Tovar vyzdvihneme.“ alebo

– „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte …… [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

b) doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

– „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;

– „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;

– Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške … EUR [doplňte sumu] znášate Vy.“; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je …… EUR [doplňte sumu].“; alebo

– Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a

c) doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu …. Obchodné meno: Anežka centrum, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Anežka centrum, s.r.o., Myslavská 210, 040 16 Košice

Prevádzka: Anežka centrum s.r.o., Alžbetina 18, 040 01 Košice

IČO: 36575658

DIČ: 2021776086

IČDPH: SK2021776086

Telefón: 055 625 0411

Mobil: +421 905 124 186    

E-mail: objednavky@anezka.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.


Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy §9 Z.z. č. 102/2014:

·       predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

·       predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

·       predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

·       ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

·       pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

·       predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu, podľa §622 a §623 O.z.
 


§10 Z.z. č. 102/2014:

·       spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

·       spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

·       pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

·       spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

·       ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.


Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:

a) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

 1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),

2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6.

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak

1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8,

2. spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).


§13

Povinnosti organizátora a predávajúceho podľa § 11 a 12 sa primerane vzťahujú aj na osoby konajúce

v mene alebo v záujme organizátora alebo predávajúceho.


§ 14 – Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová 

správa nad ponukou a predajom potravín,

b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného

zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov,

c) Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb,

1. nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v

písmenách a) a b), alebo

2. počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

§4a Z.z. č. 102/2014:

·       predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky

a) za použitie platobného prostriedku alebo

b) za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby.

·       platbu inú ako je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky podľa § 10a ods. 1 písm. d) je spotrebiteľ povinný zaplatiť, len ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky. Dôkazné bremeno o udelení výslovného súhlasu podľa prvej vety znáša predávajúci.

·       predávajúci nesmie na účely získania súhlasu podľa odseku 4 ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone predchádzajúcom uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe. Ak bol súhlas spotrebiteľa získaný v rozpore s prvou vetou, spotrebiteľ nie je povinný túto dodatočnú platbu uhradiť.

·       predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.


Platobné podmienky:

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.

• aj keď sa vždy v maximálnej miere snažíme uverejniť na našich stránkach najpresnejšie a úplné informácie o predávanom tovare, môžu niektoré texty obsahovať chyby či nepresnosti, no tieto nedostatky sú pri vzájomnej ochote vždy jednoducho riešiteľné.

• predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky a to telefonicky alebo e-mailom, pričom bude zákazníkovi umožnené odstúpiť od objednávky.

• Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.


Platobné metódy:

V našom obchode www.anezka.sk máte dve možností platby za vami vybratý tovar:

• hotovostne – tento spôsob platby zvolíte v prípade, že tovar chcete zaplatiť osobne v našej predajni a tovar si sami odviezť.

• dobierkou – tento spôsob platby zvolíte v prípade, že si tovar necháte poslať kuriérskou službou GLS a chcete tovar zaplatiť pri samotnom prevzatí.


Dodacia lehota:

Zo skúseností sú objednávky doručené k zákazníkovi v priebehu 24-48 hodín (viac ako 48 hodín je dodanie v prípade technických dôvodov zo strany doručovateľa alebo odosielateľa), počas pracovných dní. Ak objednaný tovar nie je na sklade, táto doba sa môže predĺžiť (max. 30dní), o čom Vás pri prijatí Vašej objednávky ihneď informujeme emailom alebo telefonicky. Objednávky prijaté cez víkendy alebo počas štátnych sviatkov alebo cez dovolenkové obdobie budú expedované vždy v nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade predlžuje o nepracovné dni. Ak z nejakého dôvodu nebude možné Vám objednaný tovar zaslať, budeme Vás o tom vopred informovať.


Spôsob dopravy:

- osobné prevzatie

- kuriérskou službou GLS

Spôsob dopravy a miesto dodania si zvolíte v objednávkovom formulári.

Poštovné v SR

Kuriér GLS – po zabalení je tovar doručený do 24 hodín na Vašu adresu. 4,90 € / 1,90 €

Pri nákupe nad 66.00 € s DPH je zvýhodnená cena GLS KURIÉR za 1,90 € (štandardná cena je 4,90 €).

Poštovné do zahraničia

Doručenie do Českej republiky, Maďarska a Rakúska (do 2 kg) 9.80 €

• O jeho výške oboznamujeme zákazníka vždy ešte pred odoslaním zásielky. (Pri objednávkach do zahraničia je nutná kompletná úhrada objednávky vopred.)


Vrátenie tovaru:

V zmysle §7 zákona 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa §10a. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa §10a dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

Pokiaľ sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť musíte neporušený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania zaslať predávajúcemu. Po obdŕžaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 14-tich dní vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom, preto je potrebné, aby ste nás v takomto prípade kontaktovali. Ak ste lehotu nestihli, zavolajte. Ak môžeme, sme ústretový.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h.)

Presné podmienky vrátenia tovaru sú stanovené zákonom 102/2014.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I – Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, má spotrebiteľ právo chybu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II – Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu na prevádzke spoločnosti Anežka centrum, s.r.o. na Alžbetinej ulici 18, 04001 v Košiciach a to osobne alebo poštou, resp. zásielkovou službou. Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky spoločnosti Anežka centrum, s.r.o., alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu v podniku určenom k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Článok III – Zodpovednosť predávajúceho

 Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má chyby, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za chyby, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri chybách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal chybu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za chybu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak spotrebiteľ chybu tovaru spôsobil sám, spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel, reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby: pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru, spojené s porušením ochrannej plomby na tovare, spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.  Ak spotrebiteľ reklamuje chyby tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.

Článok IV – Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za chyby nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti Anežka centrum, s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť Anežka centrum, s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ. Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená: na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok), aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar), aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec osobne alebo na pošte po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo, predávajúci postupuje nasledovne: po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke alebo na pošte vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia). V prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže po 1 roku predajca vec predať. V prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

V prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože Anežka centrum, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí 80 % sumy, za ktorú sa vec predala, poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

Článok V – Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.  Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI – Reklamácia použitého a chybného tovaru

Pri predaji použitých alebo chybných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o chybný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú chybu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezchybného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezchybný tovar.

Pri použitých a chybných veciach nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

SŤAŽNOSTI A PODNETY SPOTREBITEĽOV:

V prípade sťažnosti alebo podnetov nás môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese: objednavky@anezka.sk alebo telefonicky na 0905 124 186 alebo napísaním odkazu do kontaktného formulára na našej webovej stránke.

ZÁRUKA TOVAROV:

Záruky poskytované výrobcom alebo predávajúcim sa riadia všeobecným predpisom §502 O.z.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa:

Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.anezka.sk.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.anezka.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí za nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Tieto nákupné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia nákupných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v ponuke internetového obchodu www.anezka.sk.

Kompletné znenie zákona 102/2014 nájdete na http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/102-2014-z-z.p-35669.pdf 

Formulár na odstúpenie od zmluvy ANEZKA CENTRUM 2014[1]
Tento formulár si môžete vytlačiť a vyplnený nám poslať.

Tento obchod je postavený v rámci nového zakona 102/2014 pre internetove obchody ktorý si  tu môžete prečítať:  Z.z.102-2014.pdf

References

  1. ^ Formulár na odstúpenie od zmluvy ANEZKA CENTRUM 2014 (anezka.sk)

zaslanie tovaru (source)

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>