Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Nákupný poriadok | Značkový eshop spoločnosti TESCOMA

Original article

 1. Všeobecné ustanovenie[1]
 2. Predmet zmluvy[2]
 3. Miesto plnenia[3]
 4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy[4]
 5. Cena a platby[5]
 6. Dodacia lehota[6]
 7. Dopravné podmienky, poštovné[7]
 8. Záruka, servis[8]
 9. Záverečné ustanovenie[9]

1. Všeobecné ustanovenia Nahoru[10]

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je TESCOMA, s.r.o. so sídlom Nimnická cesta 1495/21 Púchov, IČO: 31343988 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka č. 3015/R, zapísaná 9.3.1993 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
TESCOMA s.r.o.
Nimnická cesta 1495/21
020 01 Púchov
IČO: 31343988
DIČ: 2020441654
Zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín oddiel Sro, vložka č. 3015/R.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajícím. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy TESCOMA s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom konečnom znení, tvorí obsah kúpnej zmluvy(o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá forma kúpnej zmluvy v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka(objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvom zaregistrovaní zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy Nahoru[11]

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Hmotnosť, rozmery, kapacita, cena, výkon a ostatné údaje informujúce na WWW stránkach TESCOMA s. r. o., katalógoch,  prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzne. TESCOMA s. r. o. (ďalej jen predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať tovar:
- nepoškodený v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR
- vybavený slovenským návodom na obsluhu, záručným listom a zoznamom pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru potrebné

3. Miesto plnenia Nahoru[12]

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom uhradení ceny tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako je kupujúci je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystavením na jeho meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy Nahoru[13]

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu(množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie predávajúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

d) Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dojednané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena a platenie Nahoru[14]

Ponúkané ceny uvedené na WWW stránkach TESCOMA s.r.o. sú platné v dobe objednania. Ceny uvedené vo vytlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho. V prípade nedodržania platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z predĺženia z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1 % za každý deň predĺženia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru bude pripočítaná cena dopravy.

Zákon 222/2004 Z. z. daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy, dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru a to dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví inak.

„Deň dodania tovaru“ podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar na určitom mieste, uskutočňuje sa dodávka tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, , ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

Zľavy a akcie. Akčné ceny uvedené v akčnej ponuke sú platné po dobu platnosti danej akcie, zvyčajne 1 mesiac. V prípade uplatnenia inej zľavy, zľavového kuponu a zľiav partnerských súťaží sa tieto zľavy nevzťahujú na akčný tovar uvedený v akčnej ponuke. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať.

6. Dodacia lehota Nahoru[15]

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina tovaru je v prevažnej miere stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávky. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenie včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohody alebo dodatočné dohodnutie dodacej lehoty. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

7. Dopravné podmienky, poštovné Nahoru[16]

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

GLS expresná služba * 2.00 €
Slovenská pošta * 2.50 €
Osobný odber Púchov * 0.00 €

*Pre zásielky nad 49.99 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Dobierka GLS expresná služba 0.99 €
Dobierka Slovenská pošta 1.50 €
Prevod z bankového účtu 0.00 €
Hotovosť pri osobnom odbere v Púchove 0.00 €
Platobná karta Diners Club 0.00 €

Pre zásielky nad 49.99 € (s DPH) je cena za spôsob platby zdarma.

Osobný odber je možný až po telefonickej výzve od zamestnanca Tescomy.

Dodacia lehota je do 3 dní od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade, akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.

Pri platbe bankovým prevodom uviesť číslo účtu bez pomlčky a variabilný symbol číslo objednávky bez PT.

8. Záruka, servis Nahoru[17]

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závad a návrh na riešenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní od jej obdržania.

9. Záverečné ustanovenie Nahoru[18]

9.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

9.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

9.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

9.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

9.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, – predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, – predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. – predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

9.17. Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Stiahnuť formulár pre tlač[19]

Príloha č. 2 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese eshopsk@tescoma.sk (Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu). Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 Obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.eshop.tescoma.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Platné od 13.6.2014

References

 1. ^ Všeobecné ustanovenie (eshop.tescoma.sk)
 2. ^ Predmet zmluvy (eshop.tescoma.sk)
 3. ^ Miesto plnenia (eshop.tescoma.sk)
 4. ^ Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy (eshop.tescoma.sk)
 5. ^ Cena a platby (eshop.tescoma.sk)
 6. ^ Dodacia lehota (eshop.tescoma.sk)
 7. ^ Dopravné podmienky, poštovné (eshop.tescoma.sk)
 8. ^ Záruka, servis (eshop.tescoma.sk)
 9. ^ Záverečné ustanovenie (eshop.tescoma.sk)
 10. ^ 1. Všeobecné ustanovenia (eshop.tescoma.sk)
 11. ^ 2. Predmet zmluvy (eshop.tescoma.sk)
 12. ^ 3. Miesto plnenia (eshop.tescoma.sk)
 13. ^ 4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy (eshop.tescoma.sk)
 14. ^ 5. Cena a platenie (eshop.tescoma.sk)
 15. ^ 6. Dodacia lehota (eshop.tescoma.sk)
 16. ^ 7. Dopravné podmienky, poštovné (eshop.tescoma.sk)
 17. ^ 8. Záruka, servis (eshop.tescoma.sk)
 18. ^ 9. Záverečné ustanovenie (eshop.tescoma.sk)
 19. ^ Stiahnuť formulár pre tlač (eshop.tescoma.sk)

zaslanie tovaru (source)

, , , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>