Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

leginyprechudnutie.eu

Original article

Obchodné podmienky
fyzycká osoba – podnikateľ
Jakub Kavka
se sídlem Kadaňská 65, Chomutov, 430 03
identifikační číslo: 76634701
DIČ: CZ8512132673
zapísané v živnostenskom registri vedenom: Magistrátom mesta Chomutov
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://leginyprechudnutie.eu/[1]  Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na
jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v
súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou
spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.
40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v
platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy
neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom
znení.
 
Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.
 
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba
konajúca v jej mene alebo na jej účet..
 
Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania.
 
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej
stránke  http://leginyprechudnutie.eu/[2]  , tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “+ a zvolí
počet kusů”. Po ukončení nakupovania zákazník vyplní informácie potrebné k
úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob doručenia, spôsob platby apod.)
a objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednat“.
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu http://leginyprechudnutie.eu/[3]  sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a
súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom pred
odoslaním objednávky.
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej
stránke http://leginyprechudnutie.eu/[4] , zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a
prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na
zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vlyv.
Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je
možné meniť na základe dohody oboch strán).
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto
obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním
objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane
predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany
zrozumiteľnom, jazyku.
 
Ceny
Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a
všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je
predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je
uvedené inak.
 
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním
objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov
(balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť.
Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 
Platobné podmienky
Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť prevádzkovateľovi prostredníctvom:
▪ platba na dobierku
 
Dodacie podmienky
Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenské pošty nebo UPS, vzhľadom k tomu, že
dodacia lehota je u každého produktu odlišná, je vždy uvedená u každého produktu
jednotlivo.
Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 15.00 v pracovný deň, je
expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do dvoch
pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.
Ak tovar skladom nie je, je označený pojmom „Vypredané“, v tomto prípade je možné
kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti
daného tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu a po jej odsúhlasení zo
strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva.
Ceny za dodanie sú: 4,6 Euro
 
Záruka, záručný list
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na
predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou
(záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať
doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej
rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak
záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto
záruky určí predávajúci v záručnom liste.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.
 
Zhoda s kúpnou zmluvou
Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,
množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným
technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä
ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci
povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak
predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho
vznikla.
 
Prevzatie tovaru
Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo
produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je
zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme,
spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho, za účelom
dohodnutia ďalšieho postupu
Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez
toho, že je zásielka viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady
vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 10 EUR.
 
Reklamácia a jej uplatnenie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet
vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na
primeranú zľavu z ceny veci.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo
služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie
má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový
výrobok.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia
reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie
plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade
výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci
zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť
predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania
odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi
uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď,
ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení
reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, zašle spotrebiteľ tovar
zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o
kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:
 
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s
uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).
 
Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o
poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na
odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný
deň lehoty.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je
povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť
spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
(nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie
spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok,
ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ
vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov
na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu).
 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si
spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom
prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav
vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté)
spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo
prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr
do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:
 
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na
odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu
o tom potvrdenie.
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14
kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom
prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti
spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým
spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo
iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo
nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so
zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je
potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený
požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa
a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od
pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak
boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby
alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,
kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento
obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
 
Ochrana osobných údajov
Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné,
pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu
oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo
písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.
Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným
aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním
objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze
prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu
kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na
email  info@best13.cz[5] .Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej
ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za
účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na
požiadanie.
 
 
 
Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, Odbor
výkonu dozoru a právny odbor, tel. č. : 046/5422 771, fax. č.: 046/ 5420 685.
Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností:
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetovstaznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach
http://leginyprechudnutie.eu/[6] v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich
bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných
podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.2.2015.
 
Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením
SOS – ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk),
ktoré je prevádzkovateľom internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk.
Toto potvrdzuje udelený certifikát a logo SOS.
V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami
môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotrebiteľa o.z.
Kontaktné údaje predávajucího: adresa pre doručovanie: Kadaňská 65, Chomutov, 430 03,CZ  adresa elektronické pošty info@best13.cz, telefon +420 777 404 044.
 
 

References

  1. ^ http://leginyprechudnutie.eu/ (leginyprechudnutie.eu)
  2. ^ http://leginyprechudnutie.eu/ (leginyprechudnutie.eu)
  3. ^ http://leginyprechudnutie.eu/ (leginyprechudnutie.eu)
  4. ^ http://leginyprechudnutie.eu/ (leginyprechudnutie.eu)
  5. ^ info@best13.cz (www.leginyprechudnutie.eu)
  6. ^ http://leginyprechudnutie.eu/ (leginyprechudnutie.eu)

zaslanie tovaru (source)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>