Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

GLASMAX: Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Original article

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto  Všeobecné  obchodné  podmienky  spoločnosti  glasmax s.r.o.  (ďalej  len  VODP)  tvoria  nedeliteľnú  súčasť zmluvy  o dielo, kúpnej zmluvy alebo objednávky, (ďalej len ZoD) uzatvorenej  medzi  spoločnosťou  glasmax s.r.o.   (ďalej  len dodávateľ)  a  objednávateľom.

 2. Všeobecné  obchodné  podmienky  sú  v  zmysle  §  273  zákona  č.  513/1991  Zb.,  Obchodného  zákonníka,  v  platnom  znení (ďalej  len  Obchodný  zákonník)  nedeliteľnou  súčasťou  vyššie  uvedenej  ZoD, kúpnej zmluvy alebo objednávky,  a obsahujú podrobnú  úpravu  vzájomných  práv  a  povinností  medzi  objednávateľom  a  dodávateľom.

 3. Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej ZoD, poprípade pred objednaním tovaru zoznámený s VODP. Za zoznámenie sa s VODP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich vyvesenie vo vstupnej hale dodávateľa aj ich zverejnenie na www stránkach predávajúceho www.glasmax.sk. Uzatvorením ZoD, poprípade odberom tovaru, objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platných VODP.

 4. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi stranami podľa § 409 a nás. ustan. Obch.zák. a úprava občianskoprávnych záväzkových vzťahov podľa § 588 a nás. ustanovení Obč. zák. pri uzatváraní ZoD, ktorou sa glasmax spol. s. r. o /ďalej dodávateľ / zaväzuje dodať objednávateľovi tovar alebo služby.

 5. VODP a dohodnutým zmluvám nesmie byť daný iný zmysel, ako ten, ktorý vychádza z vlastného zmyslu slov v ich súvislosti a z toho, čo chceli obe strany dosiahnuť.

2. Cenová ponuka a cena diela

 1. Akékoľvek návrhy dodávateľa o cene (návrh ceny), napr. o jej zmene a o ostatných náležitostiach zmluvy, alebo obsahu v VODP neprejavených inak ako v písomnej forme dodávateľa nezaväzujú, iba ak ich následne bez odkladu nepotvrdí.

 2. Dodávateľ je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodávke viazaný po dobu 30 dní, počítané odo dňa nasledujúceho po odoslaní návrhu objednávateľovi, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak.

 3. Cenová ponuka dodávateľa sa vyhradzuje výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu tovaru, ktoré je jednoznačne určené. Orientačnými cenovými informáciami pre nepresne určený tovar nie je dodávateľ viazaný.

 4. Cenové ponuky dodávateľa vychádzajú zo špecifikácie objednávateľa, bez znalosti miestnych pomerov. Posúdenie vhodnosti prebieha len na základe výslovnej požiadavky objednávateľa a toto musí byť zo strany dodávateľa písomne objednané.

 5. Pokiaľ cena vychádza z platnej cenovej ponuky aj z cenovej ponuky skôr spracovanej, je kupujúci povinný písomne vyznačiť uvedením konkrétneho čísla cenovej ponuky na zmluve o dielo (objednávke).

 6. Cena diela je dohodnutá ako cena pevná, vrátane dodávky, dopravy a montáže. Cena nezahŕňa prípadné zvýšené náklady naviac prác. Cena predmetných prác naviac bude určená na základe vzájomnej dohody dodávateľa a a objednávateľa. Cena musí zodpovedať obvyklej cenovej úrovni.

 7. Cena za tovar je úplne zaplatená (dlh je uhradený) pripočítaním celkovej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa, vedený v peňažnom ústave, alebo zaplatením čiastky v hotovosti.

3. Predmet zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy alebo objednávky.

 1. Predmet  zmluvy  o dielo je  zhotovenie  veci,  montáž  veci  ,  údržba, dodávka tovaru  alebo  oprava  vecí.

 2. Návrh zmluvy o dielo (objednávka) musí byť v písomnej forme. Za dodržanie písomnej formy sa považuje i zaslanie návrhu (objednávky) elektronickými prostriedkami.

 3. Za návrh zmluvy sa nepovažuje a dodávateľa nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, ktoré neobsahujú podstatné náležitosti a sú nepresné a nezrozumiteľné.

4. Platobné podmienky

 1. Kupujúci sa zaväzuje k dodržaniu dohodnutých platobných podmienok, tj. k zaplateniu celkovej kúpnej ceny v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na určený účet dodávateľa, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak.

 2. Objednávateľ uhradí dodávateľovi zálohu vo výške 70%, na základe vystavenia zálohovej faktúry dodávateľa, ktorá je splatná do 3 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ nie je v ZoD uvedené inak. Zostávajúcu časť dohodnutej ceny diela uhradí objednávateľ na základe vystavenia zúčtovacej faktúry – daňového dokladu – dodávateľa. Zúčtovaciu faktúru vystaví dodávateľ po podpise zápisu o odovzdaní a prevzatí diela /preberací protokol, resp. montážny list /. Zúčtovacia faktúra je splatná do 14 dní. V zúčtovacej faktúre dodávateľ zúčtuje poskytnutú zálohu.

 3. Všetky návrhy dodávateľa o kúpnej cene, poprípade ich zmene alebo aj o ostatných náležitostiach zmluvného dojednania alebo obsahu VODP neprejavené v písomnej forme, dodávateľa nezaväzujú, iba ak ich následne bez zbytočného odkladu písomne nepotvrdí.

 4. Ak objednávateľ bude v omeškaní s platbou u jedného alebo viacerých obchodných prípadov viac ako 10 kalendárnych dní alebo platby zastavil, alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, stávajú sa všetky pohľadávky dodávateľa splatnými ihneď. Dodávateľ má takisto právo vyžiadať si tovar späť na pokrytie alebo minimalizáciu takto vzniknutých nákladov. Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté platobné a obchodné úľavy. Prebiehajúce zákazky môžu byť tiež vylúčené z výroby alebo môže byť predĺžený ich termín dodania. Pre prípadné ďalšie dodávky môžu byť požadované platby vopred alebo môžu byť ďalšie dodávky odmietnuté.

 5. Objednávateľ nemá právo vzniesť akékoľvek protipožiadavky k platobným podmienkam dodávateľa z akéhokoľvek dôvodu ani dodatočne vyžadovať vopred nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr. dodatočné vyžadovanie certifikátov na výrobok, ak toto nebolo akceptované pred zadaním zákazky, …).

 6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ znáša všetky priame či nepriame náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Jedná sa o vecné náklady, cestovné za použitie vozidla, nocľažné, telefónne náklady, právne služby, správne, súdne poplatky a iné preukázateľné náklady.

 7. Neuzavreté reklamačné konania nie sú dôvod na oneskorenie s platbou.

5. Vykonávanie predmetu objednávky

 1. Dodávateľ je  povinný  uskutočniť rozsah  výkonov  dohodnutých  v zmluve o dielo  v  súlade  so  zmluvnými  podmienkami a  prijatou  projektovou  dokumentáciou.

 2. Objednávateľ sa zaväzuje k písomnej výzve na zameranie a účasti pri zameriavaní a prebratí predmetu zmluvy na stavenisku. Ak sa objednávateľ nezúčastní zameriavania, dodávateľ je oprávnený zhotoviť a namontovať predmet zmluvy podľa dostupným podkladov od objednávateľa a stavebnej pripravenosti. Objednávateľ je taktiež povinný sa zúčastniť preberacieho konania, v prípade ak sa objednávateľ nedostaví na prebratie predmetu zmluvy, dielo sa pokladá za vykonané bez vád a zodpovedá výsledku zmluvy o dielo. Dodávateľ nie je povinný skúmať kompetentnosť preberajúceho.

 3. Objednávateľ je  povinný  dodávateľovi  poskytnúť doklady  a  požiadavky,  ktoré  sa  vzťahujú  k  predmetu  zmluvy.

  1. zabezpečiť povolenie  vykonania  prác  na  mieste , kde  sa  nachádza  predmet  zmluvy

  2. projektovú  dokumentáciu   (pôdorys s vyznačením polohy zasklených stien, polohu, veľkosť a typ dverí, čelný  pohľad na zasklené steny (prípadne výkaz zasklených stien), rezy,  v prípade  rolovacej  mreže umiestnenie a typ mreže, a ostatné, týkajúce  sa  predmetu  diela.

  3. ak  objednávateľ alebo  dodávateľ predloží  požiadavku  na  zmenu  vykonania  prác  ako  je  uvedené  v  projektovej   dokumentácii,  obe  strany  sú  povinné  zmenu  písomne  potvrdiť.

  4. poskytnúť informácie  uvedené  v  zameriavacom   protokole

  5. zabezpečiť stavebnú  pripravenosť  podľa  bodu  6  na  vykonanie  predmetu  zmluvy,  ak  nie  je  inak  dojednané.

  6. v prípade roletových mreží a pohyblivých mechanizmov zasklených stien zabezpečiť  stanovený  minimálny  revízny   otvor  v  stropnom  podhľade. V prípade, ak objednávateľ nezabezpečí  revízny  otvor  v  stropnom  podhľade, termín montáže  sa  posúva  o  dobu,   počas  ktorej  bol  objednávateľ v  omeškaní  .

 4. Dodávateľ je  oprávnený  žiadať náklady  vzniknuté  pri  nedodržaní  bodu  5 odsek 2. a 3. a  neberie  zodpovednosť za prípadné  škody,  ak  nie  je  inak  dojednané.

 5. Pri  odovzdaní  a  prevzatí  diela  sa  doložia  nasledovné  dokumenty:

  1. Odovzdávací / preberací / protokol

  2. Certifikáty sú dostupné na www.glasmax.sk

  3. Revízie  technických  zariadení  a  sprievodné  technické  dokumentácie

 1. Keď bude dielo pri preberaní vykazovať drobné vady a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu a ktoré priamo neohrozujú ľudský život, dohodne objednávateľ s dodávateľom termín, v ktorom budú uvedené vady a nedorobky odstránené. Uvedená dohoda sa zapíše do protokolu o odovzdaní a prebratí diela. V prípade, ak dielo bude vykazovať drobné vady nebrániace jeho bezpečnému užívaniu, objednávateľ je povinný dielo prevziať, podpísať protokol o odovzdaní a prebratí. Hore uvedené skutočnosti nemajú odkladný účinok na splatnosť faktúr.

 2. Pokiaľ v preberacom protokole nie sú uvedené výhrady oprávneného zástupcu objednávateľa, má sa za to, že dielo bolo vykonané bez vád a zodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo.

 3. Dodávateľ je  oprávnený  na  nevyhnutne  dlhú  dobu  prerušiť vykonávanie  diela  v  prípade,  že  pri  vykonávaní  diela zistí  skryté  prekážky  znemožňujúce  jeho  vykonanie  dohodnutým  spôsobom.  Ak  preruší   práce  dodávateľ,  zaväzuje sa  túto  skutočnosť najneskôr  do  12  hodín  od  jej  zistenia  písomne  oznámiť objednávateľovi  a  o  tejto  skutočnosti vykoná  zápis  do  stavebného  (montážneho) denníka.

 4. Dodávateľ je  oprávnený  umiestniť reklamné  tabule  v  mieste  vykonávania  a  na  predmete  objednávky   bez písomného  súhlasu  objednávateľa.

 5. Ak objednávateľ vyšle na preberanie objednávky svojho zástupcu uzná tým, že daný zástupca má kompetenciu prebrať plnohodnotne dielo. Dodávateľ tým pádom neskúmame kompetentnosť preberajúceho.

6. Stavebná pripravenosť

 1. Objednávateľ zabezpečí  stavebnú  pripravenosť a zodpovedá za správnosť vyhovujúcej okolitej konštrukcie,  v rozsahu (ak  nie  je  inak  dojednané) :

  1. vyhovujúci a ukončený stavebný otvor /nosnú konštrukciu/ t.j. staticky tuhú a pevnú okolitú konštrukciu s rovnými a pravouhlými stranami vhodný pre ukotvenie skla. Podlahový samozatvárač dverí je nutné zahĺbiť 60mm do podlahy /pozor na podlahové vykurovanie/,

  2. v prípade konštrukcii so sadrokartónu v hornej a bočných častiach otvoru požadujeme minimálne spevnený profil /UA/ pevne ukotvený a zavetrený o nosnú konštrukciu v sadrokartónovej žiletke,

  3. voľný  prístup  k stavebnému otvoru  zo  všetkých  strán,

  4. určí  zrovnávaciu  rovinu  a  konečnú  výšku  podlahy,

  5. ukončí  všetky  murárske  práce  v  okolí  otvoru  a  miesta  osadenia,

  6. zabezpečí  rovinnosť v  celej  ploche  osadenia  predmetu  plnenia,

  7. oznámi písomne ,kde sa nachádzajú skryté inštalácie alebo rozvody /kúrenia, chladenia, plynu ,vody/,

  8. pripraví  elektroinštaláciu  pre  pripojenie  mreže,

  9. prívod  elektrickej  energie  pre  sústavu  1+N,PE,50Hz,230  V,TN,S    alebo    3+PEN,   50Hz,   3  x  230/400  V, TN C S,  podľa  typu  motora.

 2. V  prípade,  ak  objednávateľ nezabezpečí  stavebnú pripravenosť podľa bodov a)-i),  termín  montáže  sa  posúva  o dobu,   počas  ktorej  bol  objednávateľ v  omeškaní .Nepripravenie stavebného otvoru podľa bodu a),b) môže mať za následok zníženú kvalitu diela alebo obmedzenia v záruke za dielo.

7. Objednávky tovarov

 1. Za úkon, uskutočnený v písomnej forme (teda doručenie listiny strane, ktorej je adresovaná) sa pokladá úkon, uskutočnený elektronickými prostriedkami obvykle a bežne používanými a umožňujúcimi zachytenie textu doručovanej listiny.

 2. Akékoľvek doručovanie obsahu listiny podľa týchto VODP sa považuje za doručené:

  1. dňom fyzického dodania listiny,

  2. okamžikom doručenia emailovej správy obsahujúci text doručenej listiny, ak je zaslaná elektronickými prostriedkami na poslednú známu elektronickú adresu, ktorú si obe strany pre stanovený spôsob komunikácie vzájomne vymenili,

  3. Okamžikom odoslania potvrdenia o neporušenom doručení pošty z telefaxového prístroja adresáta, ak je doručovaný faxom.

Pri komunikácii elektronickými prostriedkami je adresát správy povinný na výzvu odosielateľa prijatie správy potvrdiť.

 1. Účastníci záväzkového vzťahu súhlasia, že výstupné listiny z elektronickej komunikácie, obsahujúci prejav vôle toho ktorého účastníka, sú dôkazným prostriedkom v prípade sporu.

 2. Pokiaľ nie je na objednávke úplne jasne udaná dĺžková jednota, dodávateľ vychádza z toho, že sa jedná o miery v milimetroch.

 3. Keď nie je na objednávke iná špecifikácia, potom dodávateľ považuje za prvý udaný rozmer šírku a za druhý udaný rozmer výšku.

 4. V prípade nejednoznačnej či viacznačnej špecifikácie tovaru kupujúcim, ktorú predávajúci nemohol overiť, sa za správnu považuje tá, ako ju pochopil dodávateľa. Všetky rozmery musia byť kótované k jednému referenčnému bodu (napr. vľavo dole). Prípadné použitie tzv. reťazových kót je dodávateľom považované za orientačné.

 5. Pokiaľ nie je na objednávke riadne označená pohľadová strana, dodávateľ vychádza z toho, že je zobrazený pohľad z exteriéru.

 6. Pri rozdiele medzi písomnou podobou objednávky a elektronickým zadaním dát (e-mail, CD a pod.), má vždy prednosť elektronická podoba dát.

 7. Keď je k objednávke priložená príloha (výkres, skica, fotka atď.) a údaje uvedené v tejto prílohe sú v rozpore s objednávkou, sú za rozhodujúce považované údaje uvedené v objednávke.

 8. Návrh kupujúceho na zmenu množstva, rozmerov či iných technických parametrov po zadaní do výroby nebude dodávateľom prijatý a platný zostáva pôvodný záväzok.

 9. Ak bol dodávateľom zaslaný výkres na schválenie a objednávateľ nevznesie požiadavku na jeho zmenu do 24 hodín znamená to, že s výkresom súhlasí.

 1. Dodacie podmienky a skladovanie tovaru

 1. Záväzok dodávateľa dodať tovar je splnený, ako náhle dodávateľ oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu a umožní kupujúcemu s ním nakladať v mieste svojho výrobného závodu, alebo skladových priestoroch. Za oznámenie sa považuje aj uvedenie termínu odobratia tovaru na potvrdení, alebo inom dokumente.

 2. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar bez zbytočného odkladu potom, čo mu bolo oznámené, že si ho môže prevziať, najneskôr do 14 dňoch, počítaných od dňa oznámenia. Dodávateľ si týmto splnil svoj záväzok predať tovar na predajni a vznikne mu tým právo uskladniť alebo zaistiť jeho uskladnenie vo svojom, alebo inom sklade a môže si uplatniť nárok na zaplatenie skladovacích nákladov.

 1. Balenie výrobkov a tovarov

 1. Pokiaľ nebola kupujúcim výslovne objednávaná doprava vrátane vyloženia tovaru (za príplatok), je kupujúci povinný zabezpečiť vyloženie tovaru na vlastné náklady a riziko. Kupujúci je taktiež povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečiť situáciu v mieste vykladania tovaru (napr. zabezpečením vhodného prístupu, zaistením povolenia k vjazdu a pod.) a zaistiť vhodné vykladacie zariadenie, poprípade dostatok pracovných síl pre rýchlu vykládku.

 2. Dodávateľa môže kupujúcemu zapožičať vratné transportné obaly (stojany). Pokiaľ dodávateľ zapožičia vratný transportný obal kupujúcemu a tento ho prevezme, je týmto uzavretá zmluva o zapožičaní. Zapožičanie obalov kupujúcemu je evidované dodávateľom a dodávateľ je oprávnený vyžadovať zaplatenie zálohy na transportný obal. Po dobu trvania zapožičania odpovedá kupujúci za škodu na transportnom obale, vzniknutou jeho poškodením alebo stratou.

 3. Dodávateľ zapožičiava vratné obaly kupujúcemu na dobu 14 dní zdarma.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že pri prekročení 14 dní má dodávateľ právo požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400¬ bez DPH. Splatnosť zmluvnej pokuty je 14 dní odo dňa písomnej výzvy k jej zaplateniu.

 5. Za poškodené, zničené alebo stratené vratné obaly má dodávateľ právo a kupujúci povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu odpovedajúcim nákladom na opravu, nákladom na zakúpenie nového stojanu. Zmluvnú pokutu je kupujúci povinný uhradiť do 14-tich dní od jeho doručenia.

 6. V prípade vrátenia vratných obalov po uplynutí doby, uvedenej v bode 3., môže byť pokuta prepáčená.

10. Dodacie termíny

 1. Pokiaľ nie je tovar odoberaný zo skladu dodávateľa, platia individuálne dodacie termíny, určené dodávateľom písomne. Dodací termín, uvedená na potvrdení pre zákazníka, je len informatívny a môže byť dodatočne predĺžení, maximálne však 30 dní.

 2. Ak dodávateľ nesplní svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane aj oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto oneskorenie dovažované omeškanie a doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností, vylučujúcich zodpovednosť.

 3. Dodávateľ nie je v omeškaní pre prekážky spôsobené kupujúcim.

 4. V prípadoch náhodných, alebo mimoriadnych udalostiach, vzniknutých bez zavinenia dodávateľa, tj. vzniknutých náhodou alebo neočakávane vplyvom prírodných síl (napr. živelnej pohromy, požiaru, povodne atď.), alebo ľudským jednaním (poruchy v doprave, stávky, výluky, verejným porušením poriadku, mobilizácie, embargo, povstania, zákaz prevodov devíz, obmedzením dodávkam energie, technické porucha, pracovných konfliktov, prerušenie alebo ukončenie výroby materiálu a pod.) tzv. zásahom vyššej moci, ktorému nie je možné odolať a ktoré sťažuje alebo znemožňuje dodávateľovi či jeho dodávateľom poriadne a včas dodať tovar, sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností z titulu uzavretej kúpnej zmluvy a kupujúcemu tým nevznikne právo od kúpnej zmluvy odstúpiť ani nárokovať zákonné alebo zmluvné sankcie. Pokiaľ zásah tzv. vyššej moci zaviní, že predávajúci sa ocitne v oneskorení s plnením svojho záväzku, predlžuje sa dodacia doba, pri ktorej tzv. zásah vyššej moci trval.

11.Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

 1. Dodávateľ je vlastníkom diela až do úplného zaplatenia ceny diela. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa prevzatím diela.  Úplným  zaplatením  sa  rozumie  aj  zaplatenie  pokút,  sankcií  a  úrokov  zapríčinených objednávateľom.  

 2. Naviac práce alebo menej práce sa riešia obojstranne potvrdeným dodatkom k zmluve.

 3. Objednávateľ nesie  v  plnej  výške  náklady  na  opravu  za  všetky  poruchy  a  závady   vzniknuté  neprirodzeným opotrebovaním (pokiaľ ho  nespôsobil  dodávateľ), zanedbaním, nedodržaním  bezpečnostných predpisov, nesprávnym zaobchádzaním a použitím  násilia personálom objednávateľa alebo  tretími  osobami,  ktorým  objednávateľ umožní  prístup  k technickým  prostriedkom  alebo poškodením  v dôsledku  vonkajších  vplyvov.

 4. Objednávateľ je povinný udržiavať všetky pohyblivé mechanické časti zasklených stien (pánty, čapy,…) v čistom stave a pravidelne ich mazať vhodným mazivom. Poškodenie  predmetu  diela  nevhodnou  manipuláciou  pred  jeho odovzdaním a nevhodnou   manipuláciou  po  odovzdaní  diela  nie  je  predmetom  reklamácie.

 5. Objednávateľ si sám objednáva periodické servisné prehliadky. Objednávateľ je  povinný  pre  bezproblémové  vykonanie periodickej  servisnej   resp.  odbornej  prehliadky,  záručnej  opravy,  pozáručnej  opravy  navíjacieho  zariadenia  mreže alebo pohyblivých mechanických častí zasklenej steny umiestneného  nad  uzatvoreným  podhľadom, zabezpečiť  servisné otvory vyhovujúceho rozmeru umožňujúce prístup k týmto mechanizmom (elektromotory, dorazy, všetky pohyblivé a rotujúce časti zariadení).

 6. Okamžikom prevzatia tovaru prechádzajú na kupujúceho všetky riziká za poškodenie, stratu alebo zničenie tovaru.

 7. Okamžikom prevzatia tovaru je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia tovaru, skladovanie a ďalšou manipuláciou. Kupujúci rovnako zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.

 8. Objednávateľ je oboznámený s faktom, že mechanickým poškodením skla, či kovania môže byť spôsobená ujma na zdraví.

12. Záručná doba, akosť, kvalita a certifikácia

 1. Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si tovar alebo službu pri prevzatí poriadne prehliadnuť, skontrolovať jeho množstvo, akosť, neporušenosť jeho obalov a ihneď oznámiť dodávateľovi prípadné vady zápisom do dodacieho, alebo preberacieho listu. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohli byť zistené kupujúcim už pri jeho prevzatí tzv. zjavné vady (lomy, škrabance, mušle a pod.) pokiaľ na ich existenciu kupujúci neupozorní pri prevzatí, zápisom na dodací, alebo preberací list. Po prevzatí tovaru sa záruka na mechanické poškodenie tovaru nevzťahuje.

 2. Záruka tovaru je podmienená jeho správnou prepravou, skladovaním, manipuláciou, použitím a odbornou montážou podľa všeobecne platných predpisov, napr. predpisov zhotoviteľa.

 3. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi s nasledovnými podmienkami.

  1. Všeobecná 2 ročná garancia funkčnosti a výrobných vád.

  2. 4  ročná  garancia  na  elektromotory.

 4. Dodávateľ poskytuje záruku na mechanické časti, pri dodržaní servisných podmienok výrobcu:

  1. pravidelné platené servisné prehliadky 2 x ročne v zmysle technickej dokumentácie výrobcu na písomnú výzvu objednávateľa,

  2. objednávateľ je povinný zabezpečiť revízny otvor.

 1. Objednávateľ si uplatní záručnú dobu iba pri splnení podmienok uvedených v bode 6 odsek 2.

 2. Dodávateľ sa zaväzuje vady odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom čase.

 3. Dodávateľ sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať pozáručný servis.

 4. Každá reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť objednávateľom uplatnená písomnou formou s vyznačením dôvodu reklamácie a doručená na adresu dodávateľa, bez zbytočného odkladu po zistení závady v súlade s VODP. Dodávateľ má právo skontrolovať reklamovaný tovar. Odchýlky od normy sa nepovažujú za výrobnú chybu.

 5. Dodávateľ neručí za úplnú zhodu tovaru dodaného v rôznych časových intervaloch a vyrobených v rôznych šaržiach (napr. farebná odlišnosť materiálov, a pod.).

 6. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za konečný výsledok technologického procesu, vykonanom na vlastnom materiály dodaného kupujúcim (napr. na vlastnom skle a pod.) alebo materiálu či výrobku , ktorý kupujúci dodal pre zabudovanie tovaru či jeho kompletizáciu.

 7. Kupujúci je povinný v prípadoch keď zistí, že dodaný tovar neodpovedá objednávanému tovaru, alebo vykazuje viditeľné vady, alebo tovar nezodpovedá STN alebo EN pre daný výrobok, tovar alebo službu, napr. všeobecne platným predpisom alebo normám, takýto tovar vyradiť z ďalšieho procesu spracovania (kompletizácia, osadzovanie a pod.) a ihneď písomne informovať dodávateľa a počkať na jeho vyjadrenie a pokyny.

 8. Dodávateľ má právo kontroly reklamovaného tovaru či služby a postup pri reklamácii sa riadi reklamačným protokolom dodávateľa.

 9. Reklamačné nároky na bezprostrednú škodu a náklady s tým spojené sú predávajúcim obmedzené. Oprávnená reklamácia je predávajúcim hradená maximálne v plnej výške reklamovanej hodnoty výrobku. Iné nároky na náhradu sú vylúčené.

 10. Bezpečnostné sklá sú dodávané a montované v súlade s normami: EN12150 1-5, EN12543 1-5, EN 13474

 11. Roletová mreže sú dodávané a montované v súlade s normami: EN 60204-1: 2004 ,EN 61310-1: 2000, EN 61310-2: 2000, EN 61310-3: 2001, EN 418: 1994, EN 894-1, EN 954-1: 1999, EN 61000-6-3: 2003, EN 61000-6-4: 2003, EN 13241-1: 2004.

 12. Výrobky sú vyrábané a tovar dodávaní v súlade s platnými normami pre dané výrobky či tovary, dodávateľ nie je zodpovedný za posudzovanie vhodnosti tovaru či výrobky pre účely, ku ktorým ich kupujúci hodlá použiť, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade písomne dohodnuté niečo iné.

 13. Požiadavka na predloženie či dodanie nepovinných certifikátov, atestov či iných dokumentov či dokladov je kupujúci povinný vzniesť pred uzavretím zmluvy a tieto budú dodané dodávateľom po dodávke tovaru, na základe vzájomnej dohody a odsúhlasenia. Nesplnenie dodatočne vzneseného požiadavku nie je dôvodom k neuhradeniu dodávky.

 14. Všetky údaje, uvedené v katalógoch, cenníkoch, ponukách a pod., ako sú rozmery, hmotnosti, parametre, farby a pod., sú záväzné a platné len vtedy, pokiaľ je toto výslovne potvrdené dodávateľom u konkrétnej objednávky.

13. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade omeškania dodávateľa s termínom plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť u dodávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nedodanej ceny diela za každý deň omeškania.

 2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb podľa ZoD alebo cenovej ponuky je dodávateľ oprávnený vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Kupujúci  na základe tejto zmluvy Predávajúcemu naviac zaplatí: zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej fakturovanej sumy za predaný tovar a ostatné poskytnuté služby v prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti. Zmluvná pokuta v tomto prípade slúži na pokrytie nákladov interného a externého vymáhania pohľadávok.

14. Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia  týchto  všeobecných  obchodných  podmienok  nadobúdajú  voči  účastníkom  účinnosť dňom  účinnosti zmluvy  o dielo,  ktorej  súčasť tvoria.

 2. Ustanovenia  tých  obchodných  podmienok  sú  záväzné  pre  obe  zmluvné  strany,  pokiaľ nie  je  zmluvou  o  dielo dohodnuté niečo  iné.

 3. Právne úkony smerujúce k zmene, zániku alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú formu.

 4. Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhu stranu bez zbytočného odkladu o prípadnej zmene skutočností uvedených v ZoD.

 5. V konkrétnych prípadoch sú písomne dohodnuté zmluvné podmienky uvedené v zmluvách nadradené týmto VODP.

 6. Príslušnosť súdu na rozhodovanie všetkých sporov vzniknutých priamo alebo nepriamo zo zmluvného vzťahu touto zmluvou založeného je príslušný všeobecný súd dodávateľa.

 7. Keď sa stanú jednotlivé ustanovenia VODP neúčinnými, nebude týmto dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.

 8. Vydaním nových VODP sa rušia všetky VODP skorej vydané.

 9. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, môžu byť predložené na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici zriadeného pri spoločnosti Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956 alebo pred jediným rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri spoločnosti Arbitrium iustitia s.r.o., IČO: 43 910 998. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán obrátiť sa svojimi nárokmi na všeobecný súd. Postup v rozhodcovskom konaní sa riadi zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a vnútornými predpismi vybraného rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podradia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre nich konečné, záväzné a vykonateľné.

© Január 2009

Ing. Peter Hátas

konateľ spoločnosti Glasmax, s.r.o.

zaslanie tovaru (source)

, , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>