Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Detskáčik

Original article

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu Detskáčik.sk

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Odoslaním objednávky Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou ponúkaných Tovarov a týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom k momentu odoslania objednávky Tovaru Predávajúcemu, tieto Obchodné podmienky si celé preštudoval a nemá voči ním žiadne námietky, v opačnom prípade objednávku Tovaru nebude realizovať a zároveň je si vedomý povinnosti za objednaný Tovar predávaný Predávajúcim vykonať úhradu v lehote splatnosti určenej týmito Obchodnými podmienkami.

1.2.  Prevádzkovateľom internetového obchodu www.detskacik.sk (ďalej len „Obchod“) je spoločnosť Vitacos, s.r.o., IČO: 35 895 624, Fadruszova 8, 841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32680/B, adresa elektronickej pošty: detskacik@detskacik.sk, telefónne číslo: +421 948 439 123, zodpovedná osoba: Daša Liptáková (ďalej len „Predávajúci“).

1.3.  Osobný odber Tovaru, vrátane osobného uplatnenia všetkých práv, nárokov, sťažností alebo reklamácie Kupujúcim, sa uskutočňuje výhradne v kamennej prevádzke Predávajúceho nachádzajúcej sa v predajni „Detskáčik“ na Jurigovom námestí 3 v Bratislave (ďalej len „Predajňa“).

1.4.  Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ v rozsahu zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý má záujem o kúpu Tovaru predávaného v Obchode v zmysle a za podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami; Kupujúcim sa rozumie aj osoba objednávajúca Tovar za iným účelom ako osobnej spotreby alebo potreby pre príslušníkov svojej domácnosti, pričom ustanovenia Obchodných podmienok vyplývajúce z osobitných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa sa na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nevzťahujú (ďalej len „Kupujúci“).

1.5.  Tovarom sa rozumie akýkoľvek výrobok alebo produkt ponúkajúci na predaj Predávajúcim a nachádzajúcim sa v Obchode, vrátane Tovaru na objednávku, a to za odplatu pre Kupujúcich (ďalej len „Tovar“).

1.6.  Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predmetom ktorej je Tovar objednaný Kupujúcim v Obchode Predávajúceho, ktorá bude uzatvorená spôsobom podľa článku II. týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Zmluva“).

1.7.  Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok predaja Tovaru prostredníctvom internetu upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcimi, ktorí sú objednávateľmi Tovarov ponúkaných Predávajúcim v Obchode, a sú nedeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.8.  Výrazy uvedené v týchto Obchodných podmienkach začínajúce veľkým písmenom majú význam definovaný v týchto Obchodných podmienkach.

II. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1.  Odoslaním objednávky Tovaru Kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových a reklamných e-mailov z Obchodu. Kupujúci môže takto udelený súhlas so zasielaním e-mailov neskôr kedykoľvek odvolať, a to písomne poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese uvedenej v bode 1.2. týchto Obchodných podmienok.

2.2.  Pred odoslaním objednávky Tovaru Predávajúcemu je Kupujúci povinný zaškrtnúť políčko „Súhlasím s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom“, čím Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a s nimi súhlasí. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že s objednaním Tovaru je spojená povinnosť zaplatiť za objednaný Tovar cenu určenú pred odoslaním objednávky Predávajúcemu.

2.3.  Nákup v Obchode Kupujúci vykoná tak, že si vyberie Tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v Obchode. Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka”. Po ukončení výberu bude Kupujúci navigovaný k správnemu ukončeniu objednávky Tovaru (košík, vyplnenie údajov potrebných k fakturácii a doručeniu Tovaru, spôsobu platby a následne potvrdenie objednávky Tovaru).

2.4.  Nákup Tovaru v Obchode je možné uskutočniť po registrovaní Kupujúceho v systéme Obchodu, ako aj bez takejto registrácie. V oboch prípadoch je však Kupujúci povinný uviesť údaje potrebné k jeho riadnej identifikácii za účelom dodania Tovaru Kupujúcemu.

2.5.  Objednávka Tovaru musí obsahovať najmä meno a priezvisko Kupujúceho a adresu jeho bydliska, v prípade právnickej osoby jej názov, sídlo, kontaktnú osobu, IČO, DIČ a IČ DPH. Ďalej musí objednávka Tovaru obsahovať adresu pre dodanie Tovaru a fakturačnú adresu (ak sú odlišné od adresy bydliska alebo sídla Kupujúceho), telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Kupujúceho, objednávací kód Tovaru (ak ho má Tovar pridelený), počet kusov Tovaru, spôsob úhrady a dodania Tovaru.

2.6.  V prípade, že sa jedná o Tovar na objednávku, t. j. Tovar, ktorý Predávajúci fyzicky nemá k dispozícii, ale môže zabezpečiť jeho dostupnosť objednaním od dodávateľa (ďalej len „Tovar na objednávku“), môže byť dodacia lehota Tovaru na objednávku dlhšia. Predpokladaná dodacia lehota Tovaru na objednávku bude uvedená pri nedostupnom produkte a následne bude predpokladaná dodacia lehota písomne oznámená Predávajúcim vrátane dodatočných Nákladov na dodanie Tovaru na objednávku Kupujúcemu (napr. poštovné).

2.7.  Po zaevidovaní objednávky Predávajúci potvrdí prijatie objednávky zaslaním správy na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim v objednávke, inak informuje Kupujúceho o všetkých okolnostiach znemožňujúcich Predávajúcemu dodať objednaný Tovar Kupujúcemu, príp. o možnostiach alternatívneho plnenia. Predávajúci následne potvrdí zmenenú objednávku Tovaru Kupujúcemu v prípade, ak Kupujúci odsúhlasí takúto zmenu objednávky. Obdobne Predávajúci potvrdí objednávku Kupujúceho v prípade objednania Tovaru na objednávku.

2.8.  Potvrdením objednávky Predávajúcim dochádza k uzatvoreniu Zmluvy a vzniká záväzok Kupujúceho za objednaný Tovar zaplatiť. Prílohou potvrdzujúceho mailu bude zálohová faktúra obsahujúca popis objednaného Tovaru a údaje pre vykonanie platby (číslo účtu a variabilný symbol) a Obchodné podmienky platné v čase odoslania objednávky Tovaru.

2.9.  Objednávka Tovaru odoslaná Predávajúcemu je záväzná a Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný Tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný Tovar spolu s ďalšími poplatkami, najmä poštovné, balné alebo iné poplatky uvedené v objednávke Tovaru v lehote a spôsobom uvedeným v článku V. Obchodných podmienok. Až po vykonaní úhrady v plnej výške vzniká Kupujúcemu právo na dodanie objednaného Tovaru. Kupujúci berie týmto na vedomie, že ak uhradí zálohovú faktúru po lehote splatnosti, je Predávajúci oprávnený postupovať podľa bodu 2.10. Obchodných podmienok.

2.10.      Predávajúci je oprávnený odmietnuť akékoľvek objednávky Tovaru Kupujúcim, a to najmä v prípadoch, kedy Kupujúci neuvedie správne alebo úplné kontaktné údaje, Kupujúci neuhradil celú cenu za objednaný Tovar v lehote splatnosti alebo neuhradil kúpnu cenu alebo jej časť za niektorú z predchádzajúcich objednávok Tovaru.

2.11.      Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to momentom potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa bodu 2.7. Obchodných podmienok do času dodania posledného Tovaru objednaného Kupujúcim v rámci jednej objednávky a akékoľvek záväzky Kupujúceho vyplývajúce z tejto Zmluvy trvajú do zániku tejto Zmluvy.

III. ODBER A DODANIE TOVARU

3.1.  Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutoční (a) prostredníctvom Slovenskej pošty, a to doporučene druhou triedou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, pri rozmerovo väčšom Tovare (kočík, jedálenská stolička, postieľka a pod.) bude tovar posielaný kuriérom Slovenskej pošty podľa aktuálneho cenníka; náklady na poštovné hradí Kupujúci alebo (b) osobným odberom v Predajni; náklady za osobný odber Kupujúci neplatí. Podľa povahy predávaného Tovaru môže Predávajúci dodať Tovar len prostredníctvom osobného odberu Tovaru (najmä rozmerovo väčší alebo krehký Tovar).

3.2.  Predávajúci všetky objednávky Tovaru vybavuje v poradí, v akom prichádzajú do Obchodu. Tovar bude expedovaný, okrem Tovaru na objednávku, spravidla do piatich pracovných dní od prijatia platby v plnej výške za Tovar na účet Predávajúceho, inak podľa kapacitných možností Predávajúceho. Pri osobnom odbere je možné Tovar prevziať až po jeho úplnom zaplatení.

3.3.  Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na adresu bydliska alebo sídla Kupujúceho, inak na adresu pre dodanie Tovaru, ak je odlišná od adresy bydliska alebo sídla Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom termíne na uvedenej adrese.

3.4.  Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu (a) prevezme všetky časti objednaného Tovaru, a to buď osobne v Predajni alebo dodávaného poštou alebo ak sa (b) Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (c) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu alebo (d) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

IV. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1.  Objednávku Tovaru potvrdenú Predávajúcim môže Kupujúci zrušiť bez poplatku, najneskôr pred expedíciou objednaného Tovaru, resp. najneskôr pred objednaním Tovaru na objednávku. V prípade, že nebude objednávka zrušená do tejto doby, bude Kupujúci povinný nahradiť v plnej výške všetky náklady spojené s poštovným, balným a expedíciou Tovaru alebo Tovaru na objednávku, resp. jeho objednaním.

4.2.  Ak Kupujúci odošle záväznú objednávku a Predávajúci už vynaložil náklady na Tovar (najmä záväzné objednanie Tovaru na objednávku u dodávateľa alebo vyexpedovanie Tovaru), pričom Kupujúci Tovar neprevezme od dopravcu, bude mu vystavená faktúra na storno poplatok vo výške 30 % z celkovej hodnoty objednaného Tovaru spolu s preukázanými nákladmi v plnej výške spojenými s vybavovaním objednávky, najmä vyúčtovanie poštovných, balných a iných nákladov, ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého Tovaru od dopravcu.

4.3.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Tovaru alebo jej časť v prípadoch, ak (a) Tovar nie je možné z akýchkoľvek príčin dodať v stanovenej lehote alebo v súlade s podmienkami Kupujúceho uvedenými v objednávke, (b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo nie je dostupný, (c) Predávajúci nemôže dodať Tovar Kupujúcemu v cene, ktorú mal Tovar v čase jeho objednania, pričom na zmenu ceny Tovaru nebude mať vplyv konanie Predávajúceho, (d) Tovar bol v Obchode uvedený s chybnými alebo inak nesprávnymi údajmi, (e) ide o Tovar na objednávku a túto nie je možné splniť alebo (f) Kupujúci neuhradil celú kúpnu cenu všetkého objednaného Tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe a pokiaľ to bude v možnostiach Predávajúceho, môže mu ponúknuť iný Tovar, príp. iné plnenie. Ak Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a Kupujúci nebude mať naďalej záujem na pôvodnom plnení, ani nedôjde k dohode s Predávajúcim o ďalšom postupe, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada.

4.4.  Kupujúci má právo, aj bez uvedenia dôvodu, odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od dodania Tovaru (bod 3.4. Obchodných podmienok) za nasledovných podmienok: (a) Tovar musí byť nepoužitý, nenosený, riadne zabalený, v stave, v akom bol zakúpený v Obchode, (b) Kupujúci musí Tovar na náklady Kupujúceho do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy odoslať Predávajúcemu na adresu Predajne poštou, prípadne kuriérom (zásielka sa odporúča poistiť na plnú sumu, nakoľko Predávajúci neručí za jej prípadnú stratu, či poškodenie) alebo priniesť osobne do Predajne Predávajúceho, (c) k Tovaru je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení Tovaru a zálohovú faktúru. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

4.5.  Uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným poštou na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 1.2. Obchodných podmienok alebo osobne v Predajni spolu s vrátením Tovaru. Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok.

4.6.  Kupujúci má právo počas doby na odstúpenie od Zmluvy Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v bežnej kamennej prevádzke, t. j. v Predajni Predávajúceho; takéto odskúšanie neznamená možnosť Kupujúceho Tovar bežne používať a následne vrátiť Predávajúcemu. Pokiaľ Tovar bude javiť známky používania, poškodenia alebo iného znehodnotenia alebo Tovar nebude kompletný, má Predávajúci právo účtovať Kupujúcemu náklady súvisiace so znížením hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

4.7.  Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu prijatie odstúpenia od Zmluvy a ak bol Kupujúcim aj vrátený Tovar, potvrdí aj túto skutočnosť.

4.8.  Odstúpením od Zmluvy vzniká Kupujúcemu právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré Kupujúci uhradil Predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením Zmluvy s výnimkou dodatočných nákladov v prípade, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob dodania Tovaru, ako osobný odber v Predajni Predávajúceho; dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie Tovaru, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na osobný odber v Predajni Predávajúceho.

4.9.  Predávajúci uhradí Kupujúcemu cenu za Tovar vrátený Predávajúcemu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy na účet, ktorý mu Kupujúci uvedie v oznámení o odstúpení od Zmluvy, inak na účet, z ktorého Kupujúci vykonal úhradu Tovaru, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Táto lehota môže byť predĺžená a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar fyzicky vrátený. Zásielky na dobierku obsahujúce Tovar vrátený po odstúpení od Zmluvy Kupujúcim nebudú Predávajúcim prevzaté a kúpna cena za takto vrátený Tovar nebude Predávajúcim uhradená do riadneho vrátenia Tovaru.

4.10.      Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. Lehota na vrátenie Tovaru Predávajúcemu je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu Tovar pred uplynutím lehoty na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.  Na základe objednávky bude Kupujúcemu vystavená zálohová faktúra v celkovej výške ceny Tovaru vrátane poštovného, balného a ostatných poplatkov, pričom Kupujúci je povinný za objednaný Tovar, ktorý bol Predávajúcim následne potvrdený, zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre doručenej Kupujúcemu.

5.2.  Cena Tovaru nezahŕňa poštovné, balné a ostatné poplatky spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu.

5.3.  Úhradu za objednaný Tovar môže Kupujúci vykonať (a) vopred pred dodaním Tovaru bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet Predávajúceho s príslušným variabilným symbolom (číslo účtu a variabilný symbol bude uvedený v zálohovej faktúre); úhrada sa považuje za vykonanú momentom pripísania ceny Tovaru na bankový účet Predávajúceho alebo (b) pri prevzatí Tovaru v hotovosti v Predajni. Platba za objednaný Tovar na dobierku nie je možná.

5.4.  Zálohová faktúra je splatná v deň odoslania objednávky Tovaru Predávajúcemu, najneskôr v lehote troch kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry Kupujúcemu, t. j. v tejto lehote musí byť suma poukázaná na bankový účet Predávajúceho alebo uhradená v hotovosti Predávajúcemu v Predajni. Pokiaľ cena objednaného Tovaru nebude uhradená na bankový účet Predávajúceho najneskôr v lehote splatnosti, je Predávajúci oprávnený zrušiť objednávku Tovaru, odstúpiť od Zmluvy a Tovar Kupujúcemu nedodať.

5.5.  V prípade, že Kupujúci pri bezhotovostnej úhrade uvedie nesprávny variabilný symbol, Predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť spárovania platby Kupujúceho s jeho objednávkou.

5.6.  Faktúra bude Kupujúcemu doručená spolu s dodaním Tovaru.

5.7.  Všetky akciové ceny Tovaru platia do doby určenej pre jednotlivé akcie, prípadne do vypredania zásob.

 

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1.  Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu (ďalej len „Reklamácia“).

6.2.  Predávajúci nezodpovedá pri použitom Tovare (tzv. second hand – Tovar vykúpený od tretích osôb, najmä Tovar nosený alebo používaný) za vady Tovaru vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a pri Tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; Predávajúci tiež nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré boli spôsobené, vyvolané alebo iným spôsobom zapríčinené Kupujúcim alebo tretími osobami nemajúcimi vzťah k Predávajúcemu, najmä v dôsledku poškodenia Tovaru, bežného opotrebenia, používania Tovaru v nevhodných podmienkach, nesprávneho alebo nešetrného používania, ošetrovania, prania alebo zaobchádzania s Tovarom, neodvratnej udalosti alebo živelnej pohromy alebo používania v rozpore s návodom na používanie alebo zásahu neoprávnenej osoby (ďalej len „Neoprávnená reklamácia“).

6.3.  Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po jeho dodaní Kupujúcemu v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je (a) 24 mesiacov pre nový Tovar (záruka sa vzťahuje na výrobné vady a nie prípady Neoprávnenej reklamácie) a (b) 12 mesiacov pre použitý Tovar (na prípadné vady použitého Tovaru bude Kupujúci upozornený v popise Tovaru v Obchode, pričom tieto vady sú vždy zohľadnené v cene Tovaru a záruka sa na ne nevzťahuje; záruka sa vzťahuje na ostatné vady Tovaru zistené dodatočne a neuvedené v popise Tovaru v Obchode; zodpovednosť Predávajúceho sa nevzťahuje na prípady Neoprávnenej reklamácie a vady Tovaru popísané v Obchode). Záručná doba začína plynúť dodaním Tovaru Kupujúcemu.

6.4.  Ak Kupujúci uplatní Reklamáciu nového Tovaru počas prvých 12 mesiacov od dodania Kupujúcemu, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak Kupujúci uplatní Reklamáciu nového Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, Predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie.

6.5.  Reklamácie Tovaru posudzuje Predávajúci v súlade s pokynmi výrobcu Tovaru. Pre účely Reklamácie sa vady každého jednotlivého dielu alebo kusu Tovaru posudzujú samostatne bez ohľadu na skutočnosť, že jednou objednávkou boli objednané viaceré diely alebo kusy Tovaru. Vady jedného dielu alebo kusu Tovaru nezakladajú nárok na uplatnenie vád z ďalších dielov alebo kusov Tovaru poskytnutých riadne a bez vád v súlade s Obchodnými podmienkami; uvedené neplatí len v prípade, ak vadný diel alebo kus Tovaru je neoddeliteľnou súčasťou ostatných dielov alebo kusov a tieto nie je možné riadne užívať v dôsledku vady tohto dielu alebo kusu Tovaru.

6.6.  Tovar bude pri doprave prostredníctvom pošty bezpečne zabalený. Pri preberaní balíka od dopravcu je Kupujúci povinný ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, Kupujúci je povinný Tovar ihneď skontrolovať a spísať s dopravcom zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený Tovar a následne je Kupujúci povinný postupovať podľa bodu 6.8. a 6.9. Obchodných podmienok. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo fyzické porušenie Tovaru pri jeho preprave alebo reklamácie, pri ktorých Kupujúci nepostupoval podľa tohto bodu, nebudú akceptované.

6.7.  Kupujúci môže Tovar odmietnuť prevziať, ak je Tovar neúplný alebo ak je na Tovare viditeľné poškodenie zjavne spôsobené prepravou; v uvedenom prípade je Kupujúci povinný pre uplatnenie vád z Tovaru spísať s dopravcom písomnú zápisnicu o škode. Uvedenú škodu Tovaru, ako aj poškodenie Tovaru v neporušenom obale, je Kupujúci povinný uplatniť spôsobom uvedeným v bode 6.8. a 6.9. Obchodných podmienok. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo fyzické porušenie Tovaru pri jeho preprave alebo reklamácie, pri ktorých Kupujúci nepostupoval podľa tohto bodu, nebudú akceptované.

6.8.  Reklamáciu Tovaru je Kupujúci povinný uplatniť ihneď, ako sa vada Tovaru prejaví spôsobom uvedeným v bode 6.9. Obchodných podmienok. Ak Kupujúci bude Tovar naďalej používať s vadou a používanie bráni odstráneniu vady, Reklamácia nebude akceptovaná. V prípade, že v dôsledku ďalšieho používania Tovaru Kupujúcim vzniknú Predávajúcemu dodatočné náklady na odstránenie vád Tovaru alebo dôjde k ďalšiemu poškodeniu Tovaru, ktoré by pri včasnom ukončení používania Kupujúcim nevznikli, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu týchto nákladov, resp. podľa povahy škody spôsobenej Kupujúcim môže Reklamáciu úplne alebo sčasti odmietnuť. Reklamovaný Tovar odosielaný poštou Predávajúcemu sa odporúča poistiť na plnú sumu, nakoľko Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie reklamovaného Tovaru.

6.9.  Kupujúci si uplatní Reklamáciu dodaného Tovaru priamo u Predávajúceho, a to buď písomne poštou na adrese sídla spoločnosti alebo osobne v Predajni v čase otváracích hodín, pričom Kupujúci je povinný vadu Tovaru presne a jednoznačne popísať a zároveň vrátiť Predávajúcemu vadný Tovar, príp. doručiť zápisnicu o škode Tovaru spísanú s dopravcom podľa bodu 6.6. a 6.7. Obchodných podmienok; ak je Tovar neoddeliteľnou súčasťou ostatných dielov alebo kusov Tovarov (bod 6.5. Obchodných podmienok), Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetok Tovar, ktorý súvisí s týmto vadným Tovarom, v opačnom prípade Reklamácia Tovaru nebude akceptovaná. Kupujúci pri uplatnení Reklamácie musí Predávajúcemu predložiť faktúru doručenú mu Predávajúcim a potvrdenie o úhrade platby za dodaný Tovar, príp. iný hodnoverný doklad preukazujúci oprávnenosť Reklamácie. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tomto bode nebude Reklamácia Kupujúceho akceptovaná.

6.10.      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe vybavenia Reklamácie s prihliadnutím na práva Kupujúceho rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu Tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru alebo jeho časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne poskytovať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Predávajúci bez zbytočného odkladu elektronickou poštou, príp. iným vhodným spôsobom, potvrdí Kupujúcemu prijatie Reklamácie, inak najneskôr spolu s dokladom o vybavení Reklamácie, pričom v potvrdení presne označí vadu Tovaru vytýkanú Kupujúcim.

6.11.      Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď a v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie Kupujúcim. V odôvodnených prípadoch Predávajúci vybaví Reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie Kupujúcim; za deň uplatnenia Reklamácie sa považuje deň jej oznámenia Predávajúcemu v zmysle bodu 6.9. Obchodných podmienok. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6.12.      O vybavení Reklamácie bude Kupujúci informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie elektronickou poštou, príp. iným vhodným spôsobom. Doklad o vybavení Reklamácie bude Kupujúcemu odovzdaný spolu s vrátením Tovaru; po vybavení Reklamácie Predávajúci vyzve Kupujúceho na prevzatie Tovaru a pokiaľ si Kupujúci Tovar neprevezme do piatich dní, Predávajúci zašle Tovar Kupujúcemu na adresu, na ktorú bol Tovar pôvodne dodaný.

6.13.      V prípade Neoprávnenej reklamácie Kupujúcim, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením takejto Neoprávnenej reklamácie.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.  Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu v zmysle zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v Zmluve alebo poskytnutých Predávajúcemu v súvislosti s predajom Tovaru, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na dodanie Tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, príp. iné osobné údaje nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho za účelom riadneho predaja Tovaru.

7.2.  Poskytnuté osobné údaje nebudú Predávajúcim spracované na iné účely, ako na účely predaja Tovaru (plnenie záväzkov Predávajúceho voči Kupujúcemu, vystavenie faktúry, dodanie Tovaru, kontaktovanie Kupujúceho, história nákupov Kupujúcim) alebo reklamné účely v zmysle týchto Obchodných podmienok, a to po neobmedzenú dobu do ukončenia spracúvania osobných údajov Predávajúcim alebo do odvolania súhlasu Kupujúceho, najdlhšie po dobu 10 rokov.

7.3.  Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim môže Predávajúci sprístupniť dcérskym alebo materským spoločnostiam Predávajúceho v Slovenskej republike i v zahraničí, vrátane všetkých subjektov zúčastňujúcich sa na dodaní Tovaru Kupujúcemu (napr. osoba zabezpečujúca prepravu Tovaru).

7.4.  Osobné údaje Kupujúceho sa budú spracúvať za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo požiadať o zmenu svojich osobných údajov; Kupujúci má právo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov Obchodu, pokiaľ nevykonal žiadnu objednávku, a to písomne poštou na adresu sídla spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty uvedenej v bode 1.2. týchto Obchodných podmienok. Výmaz osobných údajov sa uskutoční po uplynutí poslednej záručnej doby na Tovar alebo po uplynutí doby potrebnej pre uplatňovanie práv a povinností Predávajúceho alebo Kupujúceho v zmysle týchto Obchodných podmienok s výnimkou údajov, ktorých evidovanie aj po uplynutí uvedenej doby vyžadujú právne predpisy.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.  V prípade nejasností o predávanom Tovare môže Kupujúci kontaktovať priamo Predávajúceho za účelom poskytnutia bližších informácií o predávanom Tovare.

8.2.  Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý má postavenie spotrebiteľa, riadia zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že Kupujúcim nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3.  Predávajúci je oprávnený kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho tieto Obchodné podmienky, cenu Tovaru, dodacie alebo platobné podmienky, jednostranne meniť, okrem tých častí, na ktoré právne predpisy vyžadujú súhlas oboch zmluvných strán. Pre zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim budú platiť Obchodné podmienky a cena Tovaru platné v čase odoslania objednávky Tovaru Kupujúcim. Predávajúci môže, pokiaľ to bude pre Kupujúceho priaznivejšie, uplatniť na zmluvný vzťah znenie nových Obchodných podmienok.

8.4.  Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvnej strany uvedenú v Obchodných podmienkach. Pre doručovanie zásielok sa použijú ustanovenia zákona číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov o doručovaní zásielok.

8.5.  Odoslaním objednávky Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou ponúkaných Tovarov a týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom k momentu odoslania objednávky Tovaru Predávajúcemu, tieto Obchodné podmienky si celé preštudoval a nemá voči ním žiadne námietky, v opačnom prípade objednávku Tovaru nebude realizovať a zároveň je si vedomý povinnosti za objednaný Tovar predávaný Predávajúcim vykonať úhradu v lehote splatnosti určenej týmito Obchodnými podmienkami.

8.6.  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01. 11. 2015.

Príloha číslo 1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy a ak je odstúpenie od Zmluvy v zmysle zákona číslo 102/2014 Z. z. alebo týchto Obchodných podmienok možné)

 

Kupujúci [meno a priezvisko Kupujúceho, adresa Kupujúceho] týmto oznamuje Predávajúcemu, spoločnosti Vitacos, s.r.o., IČO: 35 895 624, Fadruszova 8, 841 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32680/B, že odstupuje od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol Tovar objednaný Kupujúcim objednávkou Kupujúceho zo dňa [dátum], číslo objednávky [číslo].

 

Kúpnu cenu zaplatenú za objednaný tovar žiadam uhradiť na číslo účtu [doplniť číslo účtu].

 

 

V ………………………… dňa ……………………

 

 

 

 

…………………………

Kupujúci

zaslanie tovaru (source)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>