Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Colné režimy – Colné a daňové poradenstvo C&D …

Original article

Tranzit Spoločenstva

Vnútorný tranzit Spoločenstva (T2) umožňuje prepravu tovaru spoločenstva medzi dvoma miestami na colnom území spoločenstva cez územie tretej krajiny bez zmeny colného štatútu.

Režim vonkajší tranzit Spoločenstva (T1) umožňuje prepravu medzi dvoma miestami colného územia Spoločenstva:

Režim tranzit Únie (pôvodne tranzit Spoločenstva), ktorý po rozsiahlej reforme spoločného tranzitného režimu v roku 2001 bol nastavený na súčasnú podobu nebolo potrebné podrobiť rozsiahlym zmenám. Bol začlenený medzi osobitné režimy, takže sa vzťahujú ustanovenia platné pre osobitné režimy. Okrem toho sú mu v CKÚ venované čl. 226-236 a v DNCKÚ články 184 – 200 a vo VNCKÚ články 272 – 321.

Hlavné zmeny v režime tranzit Únie

 1. čiarový kód;
 2. tranzitný sprievodný doklad;
 3. tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad;
 4. karnet TIR v prípade operácie TIR;
 5. iný prostriedok povolený prijímajúcim colným orgánom.
 1. sa odkloní z predpísanej trasy
 2. počas prepravy došlo k poškodeniu uzáver
 3. je nevyhnutné dopravný prostriedok uzatvorený uzáverou vyložiť alebo predložiť a zmeniť uzáveru

Colný orgán zaznamenáva udalosti počas prepravy do systému NCTS – takýto záznam  bude možné vykonať až po úprave systému  NCTS!

 1. Zvýšené nároky na uzávery podľa ISO 17712:2013
 2. Označenie „CLO“ + kód krajiny
 1. Zvýšené nároky na uzávery – ISO 17712:2013
 2. Označenie menom osoby používateľa

                 Poznámka: Podľa predbežného skúmania uvedenej normy, uzávery typu TYDEN používané ako osobitné uzávery schválenými odosielateľmi v SR                    budú vyhovovať a bude ich teda možné používať naďalej. 

                 Na používanie a zmenu uzáver je stanovené prechodné obdobie do 1.5.2019.

 

Tranzit nasledujúci po režime vývoz tovaru EÚ

O spôsobe potvrdzovania výstupu tovaru sa počas vývoja vykonávacích predpisov viedli dlhé diskusie. Pôvodný návrh, kedy výstup tovaru mal byť potvrdzovaný výučne na pohraničnom colnom úrade sa stretol s nesúhlasom najmä krajín, ktoré majú vonkajšiu hranicu. Znamenalo by to zvýšenú záťaž na pohraničné colné úrady, ktoré by boli zodpovedné za potvrdenie výstupu tovaru aj za ukončenie režimu tranzit. Taktiež však bolo potrebné urobiť určité úpravy v súvislosti s prepustením do režimu vonkajšieho tranzitu, kedy tovar stráca status tovaru Únie (čl. 154 písm. b) CKU).

Vo všeobecnosti teda aj naďalej platí, že úradom príslušným na potvrdenie výstupu je colný úrad nachádzajúci sa na mieste kde tovar opúšťa územie EÚ.

V nasledujúcich prípadoch však colným úradom výstupu je

 1. colný úrad vývozu v prípade tovaru opúšťajúceho územie EÚ potrubím a vedením,
 2. colný úrad príslušný pre miesto, kde bol tovar naložený na plavidlo alebo lietadlo,
 3. colný úrad príslušný pre miesto, kde bol tovar naložený na plavidlo alebo lietadlo, ak sa nejedná o pravidelnú námornú prepravu,
 4. colný úrad odoslania v prípade umiestnenia tovaru do vonkajšieho tranzitu,
 5. colný úrad odoslania v prípade tovaru umiestneného do iného ako vonkajšieho tranzitu ak,
  a. colný úrad určenia sa nachádza v krajine spoločného tranzitu (aktuálne, CH, NO, IS, TR, MK a RS)
  b. colný úrad určenia sa nachádza na vonkajšej hranici pri prechode cez tretiu krajinu
 6. colný úrad príslušný pre miesto prevzatia tovaru opúšťajúceho územie EÚ po železnici, po mori, poštou a letecky na základ jednotnej prepravnej zmluvy,
 7. colný úrad príslušný pre miesto dočasného uskladnenia v prípade podania Oznámenia o spätnom vývoze

Upozornenie: Prípady uvedené v bodoch 3, 4 a 5 nie je možné uplatniť ak sa jedná o tovar podliehajúci SPD alebo vývozným náhradám poskytnutým v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V prípade tovaru so statusom EÚ vyvážaného v režime tranzit inom ako vonkajší tranzit nedochádza k potvrdeniu výstupu tovaru (zaslanie správy SK599) v okamihu prepustenia do tranzitu, ale až po prijatí informácie o ukončení režimu tranzit na úrade určenia.

Príklady potvrdzovania výstupu:

Príklad 1 – spoločný tranzitný režim

Colný úrad vývozu je totožný s úradom odoslania pre tranzit.

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Bratislave (SK) pre tovar vyvážaný do Švajčiarska. Colným úradom odoslania pre režim vnútorného tranzitu je CÚ Bratislava. Úradom určenia je Ženeva (CH), tzn. v krajine spoločného tranzitu. Po ukončení režimu tranzit, colný úrad  určenia v Ženeve zasiela prostredníctvom systému NCTS kladné výsledky kontroly, čím sa ukončí režim tranzit. Colným úradom príslušným na potvrdenie výstupu je v zmysle čl. 329 ods. 6 písm. a) VNCKÚ, colný úrad odoslania Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. c) VNCKÚ je však výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu potvrdený (správa SK599 odoslaná) až po prijatí informácie zo systému NCTS  v okamihu ukončenia režimu tranzit, resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Príklad 2 – vnútorný tranzit EÚ

Colný úrad vývozu nie je totožný s colným úradom odoslania pre režim tranzit.

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Košiciach (SK) pre tovar vyvážaný do USA. Colným úradom odoslania pre režim tranzit je CÚ Bratislava (SK).  Tovar je z Bratislavy prepravovaný  v režime vnútorného tranzitu do prístavu Marseille (FR) cez územie Švajčiarska. Úradom určenia je Marseille (FR). Po ukončení režimu tranzit colný úrad  určenia v Marseille (FR)  zasiela prostredníctvom systému NCTS kladné výsledky kontroly úradu odoslania Bratislava, čím sa ukončí režim tranzit. Colným úradom príslušným na potvrdenie výstupu je v zmysle čl. 329 ods. 6 písm. b) VNCKÚ, colný úrad odoslania Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. c) VNCKÚ je však výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu (správa SK599 odoslaná) potvrdený až po prijatí informácie z colného úradu odoslania – Bratislava prostredníctvom systému NCTS  v okamihu ukončenia režimu tranzit, resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Príklad 3 – vonkajší tranzit EÚ (TIR)

           Colný úrad vývozu je totožný s úradom odoslania pre tranzit (TIR).

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Bratislave (SK) pre tovar vyvážaný do Ruska. Colným úradom odoslania pre režim vonkajšieho tranzitu (TIR) je CÚ Bratislava. Úradom určenia je colný úrad na vonkajšej hranici – Vyšné Nemecké (SK). V zmysle čl. 329 ods. 5 VNCKÚ je úradom príslušným pre potvrdenie výstupu tovaru colný úrad odoslania – CÚ Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. b) VNCKÚ je výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu (správa SK599 odoslaná) potvrdený už v okamihu umiestnenia tovaru do režimu tranzit (TIR), resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Príklad 4 – jednotná prepravná zmluva (železničná, námorná, poštová a letecká preprava)

           Colný úrad vývozu je totožný s úradom prevzatia tovaru na základe jednotnej prepravnej zmluvy.

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Bratislave (SK) pre tovar vyvážaný do Srbska. Colným úradom kde je tovar prevzatý na prepravu po železnici na podklade nákladného listu CIM – CÚ  Bratislava. Stanicou určenia je Belehrad (RS).

V zmysle čl. 329 ods. 7 VNCKÚ je úradom príslušným pre potvrdenie výstupu tovaru colný úrad príslušný pre miesto, kde železničný (poštový, letecký, námorný) operátor preberá tovar na prepravu  – CÚ Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. d) VNCKÚ je výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu (správa SK599 odoslaná) potvrdený už v okamihu prevzatia tovaru na základe jednotnej prepravnej zmluvy, resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň. 

 

40 00 Voľný obeh  

Tovar po prepustení do voľného obehu získa colný štatút tovaru spoločenstva, nakoľko sa súčasne preúšťa do colného i daňového voľného obehu. Colný režim voľný obeh je spojený s vymeraním a vybratím dovoznej platby  tzn. cla a dane (CLO, DPH, SPD). Na dovoz tovaru sa uplatnia obchodno-politické opatrenia. Je potrebné splniť ďalšie formality pri dovoze určitého tovaru. V Slovenskej republike je správcom dane pri dovoze sú súčasnej právnej úpravy colné orgány, tzn. clo, DPH prípadne SPD sa vymeriava a vyberá ako súčasť dovoznej platby a to s lehotou pre zaplatenie podľa unitárnych colných predpisov (do 10 dní).    

 

42 00 Voľný obeh s oslobodením od DP

Tovar je prepustený do colného voľného obehu obvykle pri vstupe na colné územie. Tovar získa po prepustení do voľného obehu štatút tovaru Spoločenstva. Následne sa tovar prepravuje do inej členskej krajiny. Obvykle ide o krajinu určenia, kde sa tovar tzv. samozdaňuje. Tovar ide do daňového voľného obehu po zaplatení príslušnej sumy DPH. Podstatou je odklad platby DPH v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia, čo napríklad v Slovenskej republike predstavuje legálny až niekoľkotýždňový odklad platby príslušnej sumy DPH. Ak vezmeme v úvahu, že suma DPH predstavuje podstatnú časť dovoznej platby tzn. 20 %, je to asi 4 až 5 krát viac, než je priemerná sadzba cla v EÚ. Je to jedne z hlavných dôvodov pre použitie toho colného režimu, avšak nie jediný.   

 

44 00 Konečné použitie 

Ide o novú právnu úpravu ako samostatného colného režimu po nadobudnutí unitárnych colných predpisov s účinnosťou od 1.5.2016. Tovar na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla alebo znížená colná sadzba v zhľadom k použitiu na ktoré je určený pri dovoze. Tovar je prepustený súčasne do colného voľného i daňového voľného obehu. Typickým príkladom oslobodenia sú letecké motory určené pre výrobu civilných lietadiel vyrábaných v Európskej únii. 

 

51 00 Aktívny zušľachťovací styk 

Umožňuje, aby pre účely vykonania spracovateľských operácií na colnom území Európskej únie bol použitý tovar, ktorý nie je tovarom Únie bez toho, aby podliehal: 

Tovar sa môže podrobiť obvyklým formám zaobchádzania určeným na jeho zachovanie, zlepšenie jeho vzhľadu alebo predajnej kvality alebo na jeho prípravu na distribúciu alebo ďalší predaj (to platí podľa článku 220 CKÚ i pre colné režimy colné uskladňovanie alebo umiestnenie do slobodného colného pásma).  

Colné orgány pri určení lehoty na ukončenie colného režimu zodhladnia čas potrebný na vykonanie spracovateľských operácií a na ukončenie colného režimu. Lehotu je možné predĺžiť na základe riadne odôvodnenej žiadosti. Lehota neoprekročí 6 mesiacov, avšak najviac 12 mesiacov po predĺžení. 

53 00 Dočasné  použitie

Do  colného režimu dočasné použitie môže byť umiestnený iba tovar, ktorý nie je tovarom Únie určený k spätnému vývozu v nezmenenom stave, okrem bežnej amortizácie, môže byť na colnom území spoločenstva používaný s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla bez toho, aby bol predmetom obchodno-politických opatrení.

Podmienkou prepustenia tovaru do toho colného režimu dočasné použitie je zabezpečenie identifikácie tovaru a držiteľ colného režimu  je usadený mimo colného územia Európskej únie. 

Colný režim dočasné použitie colné orgány povolia na tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky ustanovené na dočasné použitie s úplným lebo čiastočným oslobodením podľa colných predpisov.

Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s  čiasotčným oslobodením od dovozného cla sa udelí iba ak nie sú splnené požiadavky na úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 209 až  216 a 219 až 236 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2446. 

Lehota pre spätný vývoz z dočasného použitia je 24 mesiacov s možným predĺžením po uplynutí tejto lehoty o ďalších 10 mesiacov.   

71 00 Colné uskladnenie 

Colným skladom môže byť buď verejný sklad alebo súkromný sklad. Ustanovenia vzťahujúce sa k danému režimu Čl. 237 – 239 CKÚ,  čl. 240-242 CKÚ + čl. 201 – 203 DNCKÚ.

Umožňuje uskladňovať v colnom sklade:

Typy skladov

 • Súkromný colný sklad – sklad prevádzkovaný súkromnou osobou: Zodpovednosť je na držiteľovi povolenia, ktorý  je zároveň držiteľ colného režimu, ale nie nevyhnutne majiteľom tovaru. Záznamy vedie držiteľ povolenia.
 • Súkromný colný sklad – kde tovar nemusí byť uložený na mieste schválenom ako colný sklad (ex typ „E“)
 • Súkromný colný sklad – kde vyššie uvedené neplatí (ex typ „C“)
 • Verejný colný sklad typu I – je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 1 CKÚ zodpovedá držiteľ povolenia a ržiteľ colného režimu. Záznamy by mali byť vedené buď držiteľom povolenia alebo držiteľom režimu. Toto by malo byť dohodnuté s colným úradom. 
 • Verejný colný sklad typu II – je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 2 CKÚ zodpovedá držiteľ colného režimu.
 • Verejný colný sklad typu III – sklad prevádzkovaný colnými orgánmi.

V zmysle čl. 201 DNCKÚ povolenie nemôže byť udelené v prípade, že sú priestory colného skladu alebo skladovacích zariadeniach používané na  účely maloobchodného predaja. Povolenie sa však môže udeliť, kde sú predávané výrobky, na diaľku a to aj prostredníctvom internetu, mailom alebo telefonicky a sú dodávané  kupujúcemu alebo príjemcovi na miesta iné ako v colnom sklade. 

Zhoda typov skladov (príloha č. 90 DNCKÚ – tabuľka zhody)

Typy colných skladov podľa čl. 525 VNCK sa menia nasledovne:

 • Sklad typu „A“ = verejný colný sklad typu I
 • Sklad typu „B“ = verejný colný sklad typu II
 • Sklad typu „C“ a „E“ = súkromný colný sklad
 • Sklad typu „F“ =  verejný colný sklad typu III
 • Colný sklad typu „D“  - kedy sa prepustenie do režimu voľného obehu vykonáva prostredníctvom miestneho colného konania a môže byť vydané na základe povahy, colnej hodnoty a množstva tovaru, ktoré sa má zohľadniť v čase jeho prepustenia do colného režimu sa už používať nebude.  Je možné ho nahradiť dvoma povoleniami: 
 1. Povolenie na súkromný colný sklad
 2. Povolenie na zjednodušený postup prepustenia do režimu voľného obehu zápisom do evidencie deklaranta.

Postup po 1. máji 2016

V zmysle čl. 250 VNCKÚ povolenia udelené pred 1.5.2016 zostávajú naďalej v platnosti aj po tomto dátume až do uplynutia lehoty platnosti povolenia maximálne však do 1.5.2019. V SR sa však uvažuje o skoršom termíne vzhľadom na zavádzanie eDovozu.

Podmienky stanovené v povolení by mali byť aj v prechodnom období po 1.5.2016 zachované, napr. poskytnutie záruky, ktoré v zmysle čl. 211 ods. 3 písm. c) CKÚ je jednou zo základných podmienok osobitného režimu  nebude ani po 1.5.2016 požadované, ak nebola takáto podmienka už v pôvodnom povolení. Je potrebné sa však otázkou záruk zaoberať čím skôr,  tzn. ešte pred prehodnotením povolenia na colné uskladňovanie.

Colné sklady typu „A“ „B“, „C“, „E“ a “F“

 • Povolenie zostáva v platnosti do doby platnosti alebo až do jeho opätovného posúdenia najneskôr do 1. mája 2019
 • Tovar po 1. máji 2016 vstupuje do režimu colného uskladnenia verejného skladu  I, II resp. III.
 • Tovar nachádzajúci sa v režime, ktorý nebol ukončený- ukončí sa v súlade s novými colnými predpismi – povolenie týkajúce sa verejného resp. súkromného colného skladu  (čl. 211 a 240-243 CKÚ a čl. 161 – 183 DNCKÚ).

Colný sklad typu D

 • Povolenie zostáva v platnosti do doby platnosti  až do jeho opätovného posúdenia najneskôr do 1. mája 2019
 • Tovar po 1. máji 2016 vstupuje do režimu colného uskladnenia súkromného colného skladu
 • Tovar nachádzajúci sa v režime, ktorý nebol ukončený – ukončí sa v súlade so „starými“ colnými predpismi  do 31.12.2018.  Od. 1.1.2019 sa ukončuje v súlade s novými predpismi. 

 

78 00 Umiestnenie tovaru do slobodného pásma 

Umožňuje tovar bez štatútu podrobiť na colnom území spoločenstva takým operáciám, ktoré zmenia jeho vlastnosti alebo stav. Tovar nepodlieha dovoznému clu alebo obchodno-politickým opatreniam. Umožňuje prepustiť do voľného obehu výrobky, ktoré vznikli pri týchto operáciách s uplatnením dovozného cla, ktoré je nižšie než na dovezený tovar. Tieto výrobky sa označujú ako prepracované výrobky.

 

 21 00 Pasívny zušľachťovací styk 

Tovar Únie môže byť dočasne vyvezený z colného územia Únie s cieľom jeho podrobenia spracovateľským operáciám. Zušľachtené výrobky, ktoré sú výsledkom zušľachtenia predmetného tovaru sa môžu prepustiť do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla pri spätnom dovoze na základe žiadosti držiteľa povolenia alebo osoby so súhlasom držiteľa povolenia.

Dočasný vývoz tovaru Únie nepodlieha vývoznému clu a obchodno-politickým opatreniam.

Zo sumy dovozného cla zušľachtených výrobkov prepustených do voľného obehu sa odpočíta suma dovozného cla, ktorá by sa inak uplatnila na dočasne vyvezený tovar v ten istý deň ako by bol dovezený na colné územie spoločenstva z krajiny, kde bola vykonaná posledná spracovateľská operácia.

Suma, ktorá sa má odpočítať, sa stanoví na základe množstva a povahy tovaru v deň prijatia vyhlásenia s návrhom na prepustenie do režimu pasívny zušľachťovací styk.

Colný režim pasívny zušľachťovací styk colné orgány nepovolia pri tovare Únie, ktorý: 

Neplatená oprava

Colné orgány vyžadujú preukázanie zmluvných alebo zákonných záručných povinností alebo výrobnú chybu alebo chyby materiálu v dôsledku, ktorých  bol tovar opravenmý bezplatne, priznajú tomuto tovaru úplné oslobodenie od dovozného cla. 

Systém jednoduchej výmeny 

Dovezený výrobok tzv. náhradný výrobok, môže nahradiť zušľachtený výrobok, avšak colné orgány to povolia len vtedy, ak spracovateľská opoerácia zahŕňa opravu chybného tovaru Únie, ktorý nespadá po opatrenia SPP, ani nejde o zušľachtenie poľnohospodárskych výrobkov. 

Náhradné výrobky musia mať rovanký kód kombinovanej nomenklatúry, rovnakú obchodnú kvalitu, rovnaké technické vlastnosti ako chybný tovar, ak by bol neskôr opravený. Ak bol tovar pred vývozom použitý, aj náhradné výrobky musia byť použité. To neplatí, ak sa náhradný výrobok dodal bezplatne. 

Skorší dovoz náhradných výrobkov 

V tomto prípade colné orgány vyžadujú posyktnutie záruky vo výške dovozného cla. Chybný tovar sa vyvezie do dvoch mesiacov od prepustenia náhradných výrobkov do voľného obehu, pri mimoriadnych okolnostiach sa môže lehota primerane predĺžiť. 

   

zaslanie tovaru (source)

, , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>